sahypa_banner

Elektron suwuk doldurma maşynlary

 • aýna plastmassa e-suwuk ýöriteleşdirilen dizaýn awtomatiki zawodyň bahasyny doldurýan maşyn

  aýna plastmassa e-suwuk ýöriteleşdirilen dizaýn awtomatiki zawodyň bahasyny doldurýan maşyn

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

  Ipanda Intelligent Machinery Garhers-yň zehinler topary, önüm hünärmenleri, satuw hünärmenleri we satuwdan soňky hyzmat işgärleri we “performanceokary öndürijilik, gowy hyzmat, abraý” filosofiýasyny goldaýar .Biziň inersenerlerimiz 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan jogapkär we hünärmen. Önümleriň nusgalaryna we doldurgyç materiallaryna görä gaplamagyň hakyky täsirini gaýtaryp bereris, maşyn gowy işleýänçä, ony siziň tarapyňyza ibermeris. Müşderilerimize ýokary derejeli önümler hödürlemek maksady bilen SS304 materialyny kabul edýäris, önümler üçin ygtybarly komponentler.Thehli maşynlar CE standartyna ýetdi.Satuwdan soň daşary ýurtlarda hem hyzmat bar, inerenerimiz hyzmat goldawy üçin köp ýurtlara gitdi.Müşderilere elmydama ýokary hilli maşynlar we hyzmat hödürlemäge çalyşýarys.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  l Gözleg we ösüş

  l Tejribeli dolandyryş

  l Müşderiniň talaplaryna has gowy düşünmek

  l Giň gerimli teklip bilen “One Stop” çözgüt üpjün edijisi

  l OEM & ODM dizaýnyny üpjün edip bileris

  l innowasiýa bilen üznüksiz gowulaşmak

   

  Bu, elektron suwuk doldurma enjamy barada wideo

 • lomaý poslamaýan polatdan awtomatiki plastik çüýşe elektron suwuk doldurma enjamy

  lomaý poslamaýan polatdan awtomatiki plastik çüýşe elektron suwuk doldurma enjamy

  Bu enjam adaty doldurgyç saklaýjy we gaplaýyş enjamlaryndan biridir, ösen dizaýn, ýerlikli gurluş, doldurmak, saklamak we gaplamak işini awtomatiki usulda tamamlap biler, gözüň damjasy, eliquid we beýleki çüýşe çüýşeleri, çüýşäni doldurmazlyk, ýok çüýşäni saklaýan ýok (wilka) we beýleki funksiýalar.Aloneeke-täk ulanylyp bilner, şeýle hem liniýa doldurmak üçin ulanylyp bilner.Bu enjam täze GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

  Ipanda Intelligent Machinery Garhers-yň zehinler topary, önüm hünärmenleri, satuw hünärmenleri we satuwdan soňky hyzmat işgärleri we “performanceokary öndürijilik, gowy hyzmat, abraý” filosofiýasyny goldaýar .Biziň inersenerlerimiz 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan jogapkär we hünärmen. Önümleriň nusgalaryna we doldurgyç materiallaryna görä gaplamagyň hakyky täsirini gaýtaryp bereris, maşyn gowy işleýänçä, ony siziň tarapyňyza ibermeris. Müşderilerimize ýokary derejeli önümler hödürlemek maksady bilen SS304 materialyny kabul edýäris, önümler üçin ygtybarly komponentler.Thehli maşynlar CE standartyna ýetdi.Satuwdan soň daşary ýurtlarda hem hyzmat bar, inerenerimiz hyzmat goldawy üçin köp ýurtlara gitdi.Müşderilere elmydama ýokary hilli maşynlar we hyzmat hödürlemäge çalyşýarys.

   

  Bu, elektron suwuk doldurma enjamy barada wideo.

 • kiçi plastik çüýşe elektron suwuk awtomatiki doldurma enjamy

  kiçi plastik çüýşe elektron suwuk awtomatiki doldurma enjamy

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

   

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

   

  Ipanda Intelligent Machinery Garhers-yň zehinler topary, önüm hünärmenleri, satuw hünärmenleri we satuwdan soňky hyzmat işgärleri we “performanceokary öndürijilik, gowy hyzmat, abraý” filosofiýasyny goldaýar .Biziň inersenerlerimiz 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan jogapkär we hünärmen. Önümleriň nusgalaryna we doldurgyç materiallaryna görä gaplamagyň hakyky täsirini gaýtaryp bereris, maşyn gowy işleýänçä, ony siziň tarapyňyza ibermeris. Müşderilerimize ýokary derejeli önümler hödürlemek maksady bilen SS304 materialyny kabul edýäris, önümler üçin ygtybarly komponentler.Thehli maşynlar CE standartyna ýetdi.Satuwdan soň daşary ýurtlarda hem hyzmat bar, inerenerimiz hyzmat goldawy üçin köp ýurtlara gitdi.Müşderilere elmydama ýokary hilli maşynlar we hyzmat hödürlemäge çalyşýarys.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  l Gözleg we ösüş

  l Tejribeli dolandyryş

  l Müşderiniň talaplaryna has gowy düşünmek

  l Giň gerimli teklip bilen “One Stop” çözgüt üpjün edijisi

  l OEM & ODM dizaýnyny üpjün edip bileris

  l innowasiýa bilen üznüksiz gowulaşmak

 • Doldurma maşyny Şanhaý öndürijisi Elektron suwuk doldurma gaplaýyş gaplaýjy maşyn

  Doldurma maşyny Şanhaý öndürijisi Elektron suwuk doldurma gaplaýyş gaplaýjy maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu doly awtomatiki önümçilik liniýasy çüýşe iýmitlendirijisinden, doldurgyç maşynyndan, gapakdan ýasalan enjamdan we gaplaýyş enjamyndan durýar. Highokary awtomatlaşdyryş, oňat durnuklylyk we amatly düzediş bar.Ol gapak iýmitlendiriji maşyn bilen enjamlaşdyrylan, çüýşäni we gapaklary awtomatiki iýmitlendirip bilýär, bu bolsa zähmeti tygşytlap biler.Bu enjam azyk, içgi, derman, kosmetika, gündelik himiýa, oba hojalygy we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.

  Awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş maşynynyň bu wideosyna serediň

   

 • Ownuk çüýşe e suwuklygy üçin doly awtomatik 30ml elektron çilim doldurýan maşyn

  Ownuk çüýşe e suwuklygy üçin doly awtomatik 30ml elektron çilim doldurýan maşyn

  Bu elektrik suwuk doldurgyç Highokary takyklyk Kiçijik doza e suwuk efir ýagy atyr 2 kelle / 4 kelle doldurýan maşyn, bu ýyllarda dizaýn eden we ýasaýan täze maşyn.Ynsan, ölçeg doldurmagy ýerine ýetirmek üçin (keramiki nasos bilen aýratyn ýagdaýlar) mikrokompýuter bilen peristaltik nasoslary köpeldip biler.Onuň wezipeleri bar: awtomatiki doldurmak, awtomatiki dakmak we gaplamak.Enjam içerki özboluşly mehaniki eli bilen enjamlaşdyrylandyr.Bular çüýşäniň içine girmek üçin wilkany we daşky gapagy doly awtomatiki usulda üpjün edip biler.Elektrik suwuk doldurgyç Highokary takyklyk Kiçijik dozaly elektron çilim 2 burun doldurýan maşyn täze GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.

   Awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş maşynynyň bu wideosyna serediň

   

 • Elektron suwuk we elektron şiresi üçin doly awtomatiki suwuk kiçijik çüýşäni doldurýan maşyn

  Elektron suwuk we elektron şiresi üçin doly awtomatiki suwuk kiçijik çüýşäni doldurýan maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu doly awtomatiki önümçilik liniýasy çüýşe iýmitlendirijisinden, doldurgyç maşynyndan, gapakdan ýasalan enjamdan we gaplaýyş enjamyndan durýar. Highokary awtomatlaşdyryş, oňat durnuklylyk we amatly düzediş bar.Ol gapak iýmitlendiriji maşyn bilen enjamlaşdyrylan, çüýşäni we gapaklary awtomatiki iýmitlendirip bilýär, bu bolsa zähmeti tygşytlap biler.Bu enjam azyk, içgi, derman, kosmetika, gündelik himiýa, oba hojalygy we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.

  Awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş maşynynyň bu wideosyna serediň

  Şeýle hem, awtomatiki e-suwuk doldurma gaplaýyş belgili maşyn liniýasyny üpjün edip bileris

  kiçi çüýşe üçin doldurgyç (12)

  Iş prosesi

  Çüýşäni döwmek (goşmaça enjam)

  Peristaltiki nasos doldurmak (çüýşe doldurylmaýar)

  Içki wilkany ýüklemek we titreýän plastinka bilen basyň (çüýşe ýüklenmeýär)

  Wibrasiýa plastinka bilen daşarky gapak ýüklenýär (wilka ýok)

  Daşarky gapagy ýapmak

  Awtomatiki bellik enjamy (goşmaça enjam)

  Tamamlanan çüýşeler aýlanýan stoly ýygnaýarlar (goşmaça enjam)

  Karton maşyna (islege bagly enjam) birigip bolýar.

  Aýratynlyklary:

  1. Bu enjam, gapagyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki süýşýän enjam bilen enjamlaşdyrylan hemişelik tork nurbatlaryny kabul edýär;

  2. Peristaltiki nasos doldurmak, takyklygy ölçemek, amatly manipulýasiýa;

  3. Doldurma ulgamynyň yzyna siňdirmek, suwuklygyň syzmagy ýaly funksiýasy bar;

  4. Reňkli duýgur ekran ekrany, PLC dolandyryş ulgamy, çüýşäni doldurmak, goşmaça wilka, gaplamak ýok;

  5. Wilka enjamyny goşmak, galyndy ýa-da mehaniki wakuum galypyny saýlap biler;

  6. Maşyn 316 we 304 poslamaýan polatdan ýasalýar, sökmek we arassalamak, GMP talaplaryna doly laýyk gelmek.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

  Enjamyň esasy parametri
  Ady Gaplaýyş enjamy Doldurma göwrümi 5-250ml, özleşdirilip bilner
  Arassa agram 550KG Kelleleri doldurmak 1-4 kelle, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň diametri Düzülip bilner Doldurma tizligi 1000-2000BPH, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň beýikligi Düzülip bilner Naprýa .eniýe 220V, 380V, 50 / 60GZ
  Dolduryş takyklygy ± 1ml Kuwwat 1.2KW
  Çüýşe material Aýna, plastik çüýşe Iş basyşy 0.6-0.8MP
  Dolduryjy material Göz damjasy, e-suwuk, cbd ýagy Howanyň sarp edilişi Sagatda 700L


  Peristaltiki nasosy kabul ediň:

  Peristaltiki nasos

   

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.
  elektron suwuklygy doldurmak (1)

  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  elektron suwuklygy doldurmak (3)

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

  Kompaniýanyň tertibi

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

  公司 介绍 二 平台 可用 1

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?

  Paletizator, konweýerler, doldurma önümçilik liniýasy, möhürleýji maşynlar, gapak maşynlary, gaplaýyş maşynlary we bellik enjamlary.

  2-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş senesi näme?

  Eltip beriş senesi, adatça, maşynlaryň köpüsinde 30 iş güni.

  3-nji sorag: Töleg möhleti näme?Maşyny ibermezden 30% öňünden we 70% goýuň.

  5-nji sorag: Siz nirede?Size baryp görmek amatlymy?Biz Şanhaýda ýerleşýäris.Ulag gaty amatly.

  6-njy sorag: Hiliňi nädip kepillendirip bilersiňiz?

  1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.

  2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.

  3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.

  4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.

  5.0ur maşynlary SGS, ISO tarapyndan tassyklanýar.

  7-nji sorag: Maşyny talaplarymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?Hawa.Enjamy diňe bir tehniki çyzygyňyza görä düzüp bilmeris, eýsem-de bolsa, talaplaryňyza görä täze enjam döredip bileris.

  8-nji sorag: Daşary ýurtda tehniki goldaw berip bilersiňizmi?

  Hawa.Maşyny gurmak we tälim bermek üçin kompaniýanyňyza inerener iberip bileris.

 • Awtomatiki çilim temmäki ýagy we elektron suwuk çüýşäni doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Awtomatiki çilim temmäki ýagy we elektron suwuk çüýşäni doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu doly awtomatiki önümçilik liniýasy çüýşe iýmitlendirijisinden, doldurgyç maşynyndan, gapakdan ýasalan enjamdan we gaplaýyş enjamyndan durýar. Highokary awtomatlaşdyryş, oňat durnuklylyk we amatly düzediş bar.Ol gapak iýmitlendiriji maşyn bilen enjamlaşdyrylan, çüýşäni we gapaklary awtomatiki iýmitlendirip bilýär, bu bolsa zähmeti tygşytlap biler.Bu enjam azyk, içgi, derman, kosmetika, gündelik himiýa, oba hojalygy we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.

  Awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş maşynynyň bu wideosyna serediň

  Şeýle hem, awtomatiki e-suwuk doldurma gaplaýyş belgili maşyn liniýasyny üpjün edip bileris

  kiçi çüýşe üçin doldurgyç (12)

  Iş prosesi

  Çüýşäni döwmek (goşmaça enjam)

  Peristaltiki nasos doldurmak (çüýşe doldurylmaýar)

  Içki wilkany ýüklemek we titreýän plastinka bilen basyň (çüýşe ýüklenmeýär)

  Wibrasiýa plastinka bilen daşarky gapak ýüklenýär (wilka ýok)

  Daşarky gapagy ýapmak

  Awtomatiki bellik enjamy (goşmaça enjam)

  Tamamlanan çüýşeler aýlanýan stoly ýygnaýarlar (goşmaça enjam)

  Karton maşyna (islege bagly enjam) birigip bolýar.

  Aýratynlyklary:

  * Gurmak we işlemek aňsat, iň ýokary öndürijilik we peýdaly ömri üçin iň az tehniki hyzmat talap edilýär.

  * Europeanewropa maşynlary bilen deňeşdirip boljak ýokary hilli gutarnykly doldurgyç gurluşy.

  * Ses duýgur ekranyň üsti bilen aňsatlyk bilen sazlanýar.Dolduryjy pistonlar servo ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.

  * Inçe sazlamak üçin porşon aýratynlygy.

  * Sanly dolandyryş ulgamy, bir çüýşede goşa, üç we has köp zat üçin köp doldurma hereketlerini üpjün etmek üçin.

  * Burunlar üçin doly awtomatiki ýokarlanmak, duýgur ekranda sazlamak mümkin

  * Burunlar çüýşäniň agzyndan ýa-da aşagyndan ýokary bolup, köpürjigi ýok etmek üçin suwuklyk derejesi (aşagy ýa-da ýokarsy) bilen sinhronlanýar.

  köpükli suwuklyklardan.

  * Doldurylanda sazlanylýan tizlik, başynda haýal dolduryp biler we soňra has çalt tizlige çaltlaşyp biler, ahyrsoňy bir gezek haýallap biler

  ýene gutarmak.Bu köpükli suwuklyklaryň köpelmeginiň öňüni alyp biler we dökülmeginiň öňüni alyp biler.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

  Enjamyň esasy parametri
  Ady Gaplaýyş enjamy Doldurma göwrümi 5-250ml, özleşdirilip bilner
  Arassa agram 550KG Kelleleri doldurmak 1-4 kelle, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň diametri Düzülip bilner Doldurma tizligi 1000-2000BPH, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň beýikligi Düzülip bilner Naprýa .eniýe 220V, 380V, 50 / 60GZ
  Dolduryş takyklygy ± 1ml Kuwwat 1.2KW
  Çüýşe material Aýna, plastik çüýşe Iş basyşy 0.6-0.8MP
  Dolduryjy material Göz damjasy, e-suwuk, cbd ýagy Howanyň sarp edilişi Sagatda 700L


  Peristaltiki nasosy kabul ediň:

  elektron suwuklygy doldurmak (1)
  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  elektron suwuklygy doldurmak (3)

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

  Kompaniýanyň tertibi

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

  公司 介绍 二 平台 可用 1

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?

  Paletizator, konweýerler, doldurma önümçilik liniýasy, möhürleýji maşynlar, gapak maşynlary, gaplaýyş maşynlary we bellik enjamlary.

  2-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş senesi näme?

  Eltip beriş senesi, adatça, maşynlaryň köpüsinde 30 iş güni.

  3-nji sorag: Töleg möhleti näme?Maşyny ibermezden 30% öňünden we 70% goýuň.

  5-nji sorag: Siz nirede?Size baryp görmek amatlymy?Biz Şanhaýda ýerleşýäris.Ulag gaty amatly.

  6-njy sorag: Hiliňi nädip kepillendirip bilersiňiz?

  1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.

  2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.

  3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.

  4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.

  5.0ur maşynlary SGS, ISO tarapyndan tassyklanýar.

  7-nji sorag: Maşyny talaplarymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?Hawa.Enjamy diňe bir tehniki çyzygyňyza görä düzüp bilmeris, eýsem-de bolsa, talaplaryňyza görä täze enjam döredip bileris.

  8-nji sorag: Daşary ýurtda tehniki goldaw berip bilersiňizmi?

  Hawa.Maşyny gurmak we tälim bermek üçin kompaniýanyňyza inerener iberip bileris.

 • Awtomat monoblok 5-50ml elektron suwuk çüýşäni doldurýan damja gaplaýjy maşyn

  Awtomat monoblok 5-50ml elektron suwuk çüýşäni doldurýan damja gaplaýjy maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu elektrik suwuk doldurgyç Highokary takyklyk Kiçijik doza e suwuk efir ýagy atyr 2 kelle / 4 kelle doldurýan maşyn, bu ýyllarda dizaýn eden we ýasaýan täze maşyn.Ynsan, ölçeg doldurmagy ýerine ýetirmek üçin (keramiki nasos bilen aýratyn ýagdaýlar) mikrokompýuter bilen peristaltik nasoslary köpeldip biler.Onuň wezipeleri bar: awtomatiki doldurmak, awtomatiki dakmak we gaplamak.Enjam içerki özboluşly mehaniki eli bilen enjamlaşdyrylandyr.Bular çüýşäniň içine girmek üçin wilkany we daşky gapagy doly awtomatiki usulda üpjün edip biler.Elektrik suwuk doldurgyç Highokary takyklyk Kiçijik dozaly elektron çilim 2 burun doldurýan maşyn täze GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş maşynynyň bu wideosyna serediň

  Şeýle hem, awtomatiki e-suwuk doldurma gaplaýyş belgili maşyn liniýasyny üpjün edip bileris

  kiçi çüýşe üçin doldurgyç (12)

  Iş prosesi

  Çüýşäni döwmek (goşmaça enjam)

  Peristaltiki nasos doldurmak (çüýşe doldurylmaýar)

  Içki wilkany ýüklemek we titreýän plastinka bilen basyň (çüýşe ýüklenmeýär)

  Wibrasiýa plastinka bilen daşarky gapak ýüklenýär (wilka ýok)

  Daşarky gapagy ýapmak

  Awtomatiki bellik enjamy (goşmaça enjam)

  Tamamlanan çüýşeler aýlanýan stoly ýygnaýarlar (goşmaça enjam)

  Karton maşyna (islege bagly enjam) birigip bolýar.

  Aýratynlyklary:

  * Gurmak we işlemek aňsat, iň ýokary öndürijilik we peýdaly ömri üçin iň az tehniki hyzmat talap edilýär.

  * Europeanewropa maşynlary bilen deňeşdirip boljak ýokary hilli gutarnykly doldurgyç gurluşy.

  * Ses duýgur ekranyň üsti bilen aňsatlyk bilen sazlanýar.Dolduryjy pistonlar servo ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.

  * Inçe sazlamak üçin porşon aýratynlygy.

  * Sanly dolandyryş ulgamy, bir çüýşede goşa, üç we has köp zat üçin köp doldurma hereketlerini üpjün etmek üçin.

  * Burunlar üçin doly awtomatiki ýokarlanmak, duýgur ekranda sazlamak mümkin

  * Burunlar çüýşäniň agzyndan ýa-da aşagyndan ýokary bolup, köpürjigi ýok etmek üçin suwuklyk derejesi (aşagy ýa-da ýokarsy) bilen sinhronlanýar.

  köpükli suwuklyklardan.

  * Doldurylanda sazlanylýan tizlik, başynda haýal dolduryp biler we soňra has çalt tizlige çaltlaşyp biler, ahyrsoňy bir gezek haýallap biler

  ýene gutarmak.Bu köpükli suwuklyklaryň köpelmeginiň öňüni alyp biler we dökülmeginiň öňüni alyp biler.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

   

  Gaplamak üçin material: Aýna plastmassa metal
  Burun doldurmak: 1/2/4/6
  Doldurmak ukyby: 1-100ml
  Çüýşäniň ululygy: özleşdirilip bilner
  Doldurma tizligi: 30-100 çüýşe / min
  Kuwwaty: 1.8kw, 120v / 220v
  Howa üpjün edijisi: 0.36m³ / min
  Dil saýlamak (Duýgur ekran) Iňlis, ispan, rus, arap, fransuz, italýan, koreý dillerini özleşdirip bolýar.


  elektron suwuklygy doldurmak (1)
  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  elektron suwuklygy doldurmak (3)

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

  Kompaniýanyň tertibi

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

  公司 介绍 二 平台 可用 1

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?

  Paletizator, konweýerler, doldurma önümçilik liniýasy, möhürleýji maşynlar, gapak maşynlary, gaplaýyş maşynlary we bellik enjamlary.

  2-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş senesi näme?

  Eltip beriş senesi, adatça, maşynlaryň köpüsinde 30 iş güni.

  3-nji sorag: Töleg möhleti näme?Maşyny ibermezden 30% öňünden we 70% goýuň.

  5-nji sorag: Siz nirede?Size baryp görmek amatlymy?Biz Şanhaýda ýerleşýäris.Ulag gaty amatly.

  6-njy sorag: Hiliňi nädip kepillendirip bilersiňiz?

  1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.

  2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.

  3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.

  4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.

  5.0ur maşynlary SGS, ISO tarapyndan tassyklanýar.

  7-nji sorag: Maşyny talaplarymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?Hawa.Enjamy diňe bir tehniki çyzygyňyza görä düzüp bilmeris, eýsem-de bolsa, talaplaryňyza görä täze enjam döredip bileris.

  8-nji sorag: Daşary ýurtda tehniki goldaw berip bilersiňizmi?

  Hawa.Maşyny gurmak we tälim bermek üçin kompaniýanyňyza inerener iberip bileris.

 • Awtomatiki çorba gorilla ejuice / e-suwuk çüýşe suwuk doldurma önümçilik liniýasy

  Awtomatiki çorba gorilla ejuice / e-suwuk çüýşe suwuk doldurma önümçilik liniýasy

  Gysgaça syn:

  Bu elektrik suwuk doldurgyç Highokary takyklyk Kiçijik doza e suwuk efir ýagy atyr 2 kelle / 4 kelle doldurýan maşyn, bu ýyllarda dizaýn eden we ýasaýan täze maşyn.Ynsan, ölçeg doldurmagy ýerine ýetirmek üçin (keramiki nasos bilen aýratyn ýagdaýlar) mikrokompýuter bilen peristaltik nasoslary köpeldip biler.Onuň wezipeleri bar: awtomatiki doldurmak, awtomatiki dakmak we gaplamak.Enjam içerki özboluşly mehaniki eli bilen enjamlaşdyrylandyr.Bular çüýşäniň içine girmek üçin wilkany we daşky gapagy doly awtomatiki usulda üpjün edip biler.Elektrik suwuk doldurgyç Highokary takyklyk Kiçijik dozaly elektron çilim 2 burun doldurýan maşyn täze GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş maşynynyň bu wideosyna serediň

  Şeýle hem, awtomatiki e-suwuk doldurma gaplaýyş belgili maşyn liniýasyny üpjün edip bileris

  kiçi çüýşe üçin doldurgyç (12)

  Iş prosesi

  Çüýşäni döwmek (goşmaça enjam)

  Peristaltiki nasos doldurmak (çüýşe doldurylmaýar)

  Içki wilkany ýüklemek we titreýän plastinka bilen basyň (çüýşe ýüklenmeýär)

  Wibrasiýa plastinka bilen daşarky gapak ýüklenýär (wilka ýok)

  Daşarky gapagy ýapmak

  Awtomatiki bellik enjamy (goşmaça enjam)

  Tamamlanan çüýşeler aýlanýan stoly ýygnaýarlar (goşmaça enjam)

  Karton maşyna (islege bagly enjam) birigip bolýar.

  Aýratynlyklary:

  * Gurmak we işlemek aňsat, iň ýokary öndürijilik we peýdaly ömri üçin iň az tehniki hyzmat talap edilýär.

  * Europeanewropa maşynlary bilen deňeşdirip boljak ýokary hilli gutarnykly doldurgyç gurluşy.

  * Ses duýgur ekranyň üsti bilen aňsatlyk bilen sazlanýar.Dolduryjy pistonlar servo ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.

  * Inçe sazlamak üçin porşon aýratynlygy.

  * Sanly dolandyryş ulgamy, bir çüýşede goşa, üç we has köp zat üçin köp doldurma hereketlerini üpjün etmek üçin.

  * Burunlar üçin doly awtomatiki ýokarlanmak, duýgur ekranda sazlamak mümkin

  * Burunlar çüýşäniň agzyndan ýa-da aşagyndan ýokary bolup, köpürjigi ýok etmek üçin suwuklyk derejesi (aşagy ýa-da ýokarsy) bilen sinhronlanýar.

  köpükli suwuklyklardan.

  * Doldurylanda sazlanylýan tizlik, başynda haýal dolduryp biler we soňra has çalt tizlige çaltlaşyp biler, ahyrsoňy bir gezek haýallap biler

  ýene gutarmak.Bu köpükli suwuklyklaryň köpelmeginiň öňüni alyp biler we dökülmeginiň öňüni alyp biler.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

  Enjamyň esasy parametri
  Ady Gaplaýyş enjamy Doldurma göwrümi 5-250ml, özleşdirilip bilner
  Arassa agram 550KG Kelleleri doldurmak 1-4 kelle, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň diametri Düzülip bilner Doldurma tizligi 1000-2000BPH, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň beýikligi Düzülip bilner Naprýa .eniýe 220V, 380V, 50 / 60GZ
  Dolduryş takyklygy ± 1ml Kuwwat 1.2KW
  Çüýşe material Aýna, plastik çüýşe Iş basyşy 0.6-0.8MP
  Dolduryjy material Göz damjasy, e-suwuk, cbd ýagy Howanyň sarp edilişi Sagatda 700L

   

   

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  elektron suwuklygy doldurmak (1)

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  elektron suwuklygy doldurmak (3)

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

  Kompaniýanyň tertibi

   

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

  公司 介绍 二 平台 可用 1

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  1-nji sorag.Täze müşderiler üçin töleg şertleri we söwda şertleri näme?

  A1: Töleg şertleri: T / T, L / C, D / P we ş.m.
  Söwda şertleri: EXW, FOB, CIF.CFR we ş.m.

  2-nji sorag: Haýsy Ulag bilen üpjün edip bilersiňiz? We sargyt goýlandan soň önümçilik prosesi barada maglumatlary täzeläp bilersiňizmi?

  A2: Deňiz gatnawy, howa gatnawy we halkara ekspress.Sargydyňyzy tassyklandan soň, e-poçta we suratlaryň önümçilik maglumatlary barada size habar bereris.

  3-nji sorag: Iň az sargyt mukdary we kepillik näme?
  A3: MOQ: 1 toplum
  Kepillik: 12 aýlyk kepillikli ýokary hilli maşynlary hödürleýäris we wagtynda tehniki goldaw berýäris

  4-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
  A4: Hawa, bu pudakda köp ýyl bäri gowy tejribesi bolan hünärmen inersenerlerimiz bar, olar dizaýn maşynlaryny, taslama kuwwatyňyzy, konfigurasiýa islegleriňizi we beýlekileri öz içine alýar, bazardaky müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.
  5-nji sorag: Önümiň metal bölekleri bilen üpjün edýärsiňizmi we bize tehniki görkezme berýärsiňizmi?
  A5: Bölekleri geýmek, mysal üçin motor guşagy, sökmek guraly (mugt) üpjün edip biljek zatlarymyzdyr. We size tehniki görkezme berip bileris.

 • Awtomatiki çilim vape e-suwuk çüýşäni doldurma bellik enjamy

  Awtomatiki çilim vape e-suwuk çüýşäni doldurma bellik enjamy

  Gysgaça syn:

  Bu enjam adaty doldurgyç saklaýjy we gaplaýyş enjamlaryndan biridir, ösen dizaýn, ýerlikli gurluş, doldurmak, saklamak we gaplamak işini awtomatiki usulda tamamlap biler, gözüň damjasy, eliquid we beýleki çüýşe çüýşeleri, çüýşäni doldurmazlyk, ýok çüýşäni saklaýan ýok (wilka) we beýleki funksiýalar.Aloneeke-täk ulanylyp bilner, şeýle hem liniýa doldurmak üçin ulanylyp bilner.Bu enjam täze GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş maşynynyň bu wideosyna serediň

  Şeýle hem, awtomatiki e-suwuk doldurma gaplaýyş belgili maşyn liniýasyny üpjün edip bileris

  kiçi çüýşe üçin doldurgyç (12)

  Iş prosesi

  Çüýşäni döwmek (goşmaça enjam)

  Peristaltiki nasos doldurmak (çüýşe doldurylmaýar)

  Içki wilkany ýüklemek we titreýän plastinka bilen basyň (çüýşe ýüklenmeýär)

  Wibrasiýa plastinka bilen daşarky gapak ýüklenýär (wilka ýok)

  Daşarky gapagy ýapmak

  Awtomatiki bellik enjamy (goşmaça enjam)

  Tamamlanan çüýşeler aýlanýan stoly ýygnaýarlar (goşmaça enjam)

  Karton maşyna (islege bagly enjam) birigip bolýar.

  Aýratynlyklary:

  1. Bu enjam, gapagyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki süýşýän enjam bilen enjamlaşdyrylan hemişelik tork nurbatlaryny kabul edýär;

  2. Peristaltiki nasos doldurmak, takyklygy ölçemek, amatly manipulýasiýa;

  3. Doldurma ulgamynyň yzyna siňdirmek, suwuklygyň syzmagy ýaly funksiýasy bar;

  4. Reňkli duýgur ekran ekrany, PLC dolandyryş ulgamy, çüýşäni doldurmak, goşmaça wilka, gaplamak ýok;

  5. Wilka enjamyny goşmak, galyndy ýa-da mehaniki wakuum galypyny saýlap biler;

  6. Maşyn 316 we 304 poslamaýan polatdan ýasalýar, sökmek we arassalamak, GMP talaplaryna doly laýyk gelmek.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

  Enjamyň esasy parametri
  Ady Gaplaýyş enjamy Doldurma göwrümi 5-250ml, özleşdirilip bilner
  Arassa agram 550KG Kelleleri doldurmak 1-4 kelle, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň diametri Düzülip bilner Doldurma tizligi 1000-2000BPH, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň beýikligi Düzülip bilner Naprýa .eniýe 220V, 380V, 50 / 60GZ
  Dolduryş takyklygy ± 1ml Kuwwat 1.2KW
  Çüýşe material Aýna, plastik çüýşe Iş basyşy 0.6-0.8MP
  Dolduryjy material Göz damjasy, e-suwuk, cbd ýagy Howanyň sarp edilişi Sagatda 700L


  elektron suwuklygy doldurmak (1)
  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  elektron suwuklygy doldurmak (3)

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  göz damjasy 1

   

  Kompaniýanyň tertibi

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

  公司 介绍 二 平台 可用 1

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

   

  1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?

  Paletizator, konweýerler, doldurma önümçilik liniýasy, möhürleýji maşynlar, gapak maşynlary, gaplaýyş maşynlary we bellik enjamlary.

  2-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş senesi näme?

  Eltip beriş senesi, adatça, maşynlaryň köpüsinde 30 iş güni.

  3-nji sorag: Töleg möhleti näme?Maşyny ibermezden 30% öňünden we 70% goýuň.

  5-nji sorag: Siz nirede?Size baryp görmek amatlymy?Biz Şanhaýda ýerleşýäris.Ulag gaty amatly.

  6-njy sorag: Hiliňi nädip kepillendirip bilersiňiz?

  1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.

  2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.

  3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.

  4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.

  5.0ur maşynlary SGS, ISO tarapyndan tassyklanýar.

  7-nji sorag: Maşyny talaplarymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?Hawa.Enjamy diňe bir tehniki çyzygyňyza görä düzüp bilmeris, eýsem-de bolsa, talaplaryňyza görä täze enjam döredip bileris.

  8-nji sorag: Daşary ýurtda tehniki goldaw berip bilersiňizmi?

  Hawa.Maşyny gurmak we tälim bermek üçin kompaniýanyňyza inerener iberip bileris.

 • Awtomatiki bubbaloo elektron suwuk çüýşäni doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Awtomatiki bubbaloo elektron suwuk çüýşäni doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Gysgaça syn

  Bu elektrik suwuk doldurgyç Highokary takyklyk Kiçijik doza e suwuk efir ýagy atyr 2 kelle / 4 kelle doldurýan maşyn, bu ýyllarda dizaýn eden we ýasaýan täze maşyn.Ynsan, ölçeg doldurmagy ýerine ýetirmek üçin (keramiki nasos bilen aýratyn ýagdaýlar) mikrokompýuter bilen peristaltik nasoslary köpeldip biler.Onuň wezipeleri bar: awtomatiki doldurmak, awtomatiki dakmak we gaplamak.Enjam içerki özboluşly mehaniki eli bilen enjamlaşdyrylandyr.Bular çüýşäniň içine girmek üçin wilkany we daşky gapagy doly awtomatiki usulda üpjün edip biler.Elektrik suwuk doldurgyç Highokary takyklyk Kiçijik dozaly elektron çilim 2 burun doldurýan maşyn täze GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Aýratynlyklary:

  1. Bu enjam, gapagyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki süýşýän enjam bilen enjamlaşdyrylan hemişelik tork nurbatlaryny kabul edýär;

  2. Peristaltiki nasos doldurmak, takyklygy ölçemek, amatly manipulýasiýa;

  3. Doldurma ulgamynyň yzyna siňdirmek, suwuklygyň syzmagy ýaly funksiýasy bar;

  4. Reňkli duýgur ekran ekrany, PLC dolandyryş ulgamy, çüýşäni doldurmak, goşmaça wilka, gaplamak ýok;

  5. Wilka enjamyny goşmak, galyndy ýa-da mehaniki wakuum galypyny saýlap biler;

  6. Maşyn 316 we 304 poslamaýan polatdan ýasalýar, sökmek we arassalamak, GMP talaplaryna doly laýyk gelmek.

  Awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş maşynynyň bu wideosyna serediň

  Şeýle hem, awtomatiki e-suwuk doldurma gaplaýyş belgili maşyn liniýasyny üpjün edip bileris

  kiçi çüýşe üçin doldurgyç (12)

  Iş prosesi

  Çüýşäni döwmek (goşmaça enjam)

  Peristaltiki nasos doldurmak (çüýşe doldurylmaýar)

  Içki wilkany ýüklemek we titreýän plastinka bilen basyň (çüýşe ýüklenmeýär)

  Wibrasiýa plastinka bilen daşarky gapak ýüklenýär (wilka ýok)

  Daşarky gapagy ýapmak

  Awtomatiki bellik enjamy (goşmaça enjam)

  Tamamlanan çüýşeler aýlanýan stoly ýygnaýarlar (goşmaça enjam)

  Karton maşyna (islege bagly enjam) birigip bolýar.

  Elektron suwuklyk, göz damjasy, dyrnak çalmak we ş.m. ýaly suwuk önümler üçin amatly, azyk, kosmetika, lukmançylyk, ýag, gündelik himiýa senagaty, ýuwujy serişdeler, pestisidler we himiýa senagaty ýaly önümleri doldurmak üçin giňden ulanylýar. we ş.m.

  çüýşe nusgasy3

  Parametrler:

   

  Gaplamak üçin material: Aýna plastmassa metal
  Burun doldurmak: 1/2/4/6
  Doldurmak ukyby: 1-100ml
  Çüýşäniň ululygy: özleşdirilip bilner
  Doldurma tizligi: 30-100 çüýşe / min
  Kuwwaty: 1.8kw, 120v / 220v
  Howa üpjün edijisi: 0.36m³ / min
  Dil saýlamak (Duýgur ekran) Iňlis, ispan, rus, arap, fransuz, italýan, koreý dillerini özleşdirip bolýar.

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

  elektron suwuklygy doldurmak (1)

  Peristaltiki nasosy kabul ediň:
  Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

  nasos

  Bölüm bölegi:
  Içki wilkany dakyň.

  elektron suwuklygy doldurmak (3)

  Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:

  möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

  elektron suwuklygy doldurmak (3)

  Kompaniýanyň tertibi

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

  zawodyň suraty

   

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

   

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?

  Paletizator, konweýerler, doldurma önümçilik liniýasy, möhürleýji maşynlar, gapak maşynlary, gaplaýyş maşynlary we bellik enjamlary.

  2-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş senesi näme?

  Eltip beriş senesi, adatça, maşynlaryň köpüsinde 30 iş güni.

  3-nji sorag: Töleg möhleti näme?Maşyny ibermezden 30% öňünden we 70% goýuň.

  5-nji sorag: Siz nirede?Size baryp görmek amatlymy?Biz Şanhaýda ýerleşýäris.Ulag gaty amatly.

  6-njy sorag: Hiliňi nädip kepillendirip bilersiňiz?

  1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.

  2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.

  3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.

  4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.

  5.0ur maşynlary SGS, ISO tarapyndan tassyklanýar.

  7-nji sorag: Maşyny talaplarymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?Hawa.Enjamy diňe bir tehniki çyzygyňyza görä düzüp bilmeris, eýsem-de bolsa, talaplaryňyza görä täze enjam döredip bileris.

  8-nji sorag: Daşary ýurtda tehniki goldaw berip bilersiňizmi?

  Hawa.Maşyny gurmak we tälim bermek üçin kompaniýanyňyza inerener iberip bileris.

   

  Bellik: Aragatnaşygyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin önümlerimiziň modeli dürli, köp pudaklarda giňden ulanylýar. Şonuň üçin bize sorag ibermezden ozal synag önüminiň ululygyna we adyna üns beriň .Şonuň üçin size laýyk birini saýlap bileris, iberiň e-poçtaňyza jikme-jiklik we sitata .Düşüneniňiz üçin sag boluň.

 • Täze önüm doly awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş enjamy

  Täze önüm doly awtomatiki elektron suwuk doldurma we gaplaýyş enjamy

  Gysgaça syn:

  Bu enjam esasan 10-50ml aralygyndaky dürli tegelek we tekiz aýna çüýşelere ýag, göz damjasy, kosmetika ýagy, elektron suwuklygy doldurmak üçin elýeterlidir.Precokary takyklyk kamerasy, dykylyk we gapak üçin yzygiderli tabak üpjün edýär;kamerany çaltlaşdyrmak, kelleleri ýokaryk we aşak edýär;yzygiderli öwrümli nurbatlaryň gapaklary;porşeniň göwrümini doldurmak;we duýgur ekran ähli hereketlere gözegçilik edýär.Çüýşe ýok, doldurgyç ýok.Enjam ýokary pozisiýa takyklygy, durnukly sürmek, takyk doza we ýönekeý işlemekden lezzet alýar we çüýşäniň gapaklaryny goraýar.50ml çüýşäni doldurmak üçin servo motor dolandyryş peristaltiki nasos doldurmak.
  Müşderi 60ml çüýşäni ýa-da 120ml çüýşäni doldurmak islese, porşen silindrli doldurgyç saýlap biler.Doldurma tizligi has çalt bolar,
  Müşderi ýokary doldurma tizligini isleýän bolsa.Şeýle hem goşa iş stasionarlaryny (2 doldurgyç burun, 2 gaplama ulgamy, 2 sany wilka ulgamy) ýokary tizligi üpjün edip biler

  Salgylanmak üçin wideo

  Aýratynlyklary:

  1. Bu enjam, gapagyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki süýşýän enjam bilen enjamlaşdyrylan hemişelik tork nurbatlaryny kabul edýär;

  2. Peristaltiki nasos doldurmak, takyklygy ölçemek, amatly manipulýasiýa;

  3. Doldurma ulgamynyň yzyna siňdirmek, suwuklygyň syzmagy ýaly funksiýasy bar;

  4. Reňkli duýgur ekran ekrany, PLC dolandyryş ulgamy, çüýşäni doldurmak, goşmaça wilka, gaplamak ýok;

  5. Wilka enjamyny goşmak, galyndy ýa-da mehaniki wakuum galypyny saýlap biler;

  6. Maşyn 316 we 304 poslamaýan polatdan ýasalýar, sökmek we arassalamak, GMP talaplaryna doly laýyk gelmek.

  Jikme-jik suratlar:

  SS304 doldurgyçlary we iýmit derejesindäki slikon turbasyny kabul edýäris

  elektron suwuklygy doldurmak (1)

  Kepka sortlaýjy, gapagyňyz üçin düzülendir

  Gapaklary döwýär we enjamyň ýapylýan bölegine ýetirýär.

  elektron suwuklygy doldurmak (5)

  Düwürdigi goýýan gapakly nurbat goýmak

  elektron suwuklygy doldurmak (4)

   

  Magnit torkly nurbat gapagyny kabul ediň

   

  PLC dolandyryşyny, sensor çüýşäniň işleýşini, ýönekeý we amatly işlemegi kabul ediň;

   

  Enjamyň esasy parametri

  Ady Gaplaýyş enjamy Doldurma göwrümi 5-250ml, özleşdirilip bilner
  Arassa agram 550KG Kelleleri doldurmak 1-4 kelle, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň diametri Düzülip bilner Doldurma tizligi 1000-2000BPH, özleşdirilip bilner
  Çüýşäniň beýikligi Düzülip bilner Naprýa .eniýe 220V, 380V, 50 / 60GZ
  Dolduryş takyklygy ± 1ml Kuwwat 1.2KW
  Çüýşe material Aýna, plastik çüýşe Iş basyşy 0.6-0.8MP
  Dolduryjy material Göz damjasy, e-suwuk, cbd ýagy Howanyň sarp edilişi Sagatda 700L

   

   Kompaniýanyň tertibi

  Ipanda Intelligent Machinery Garhers-yň zehinler topary, önüm hünärmenleri, satuw hünärmenleri we satuwdan soňky hyzmat işgärleri we “performanceokary öndürijilik, gowy hyzmat, abraý” filosofiýasyny goldaýar .Biziň inersenerlerimiz 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan jogapkär we hünärmen. Önümleriň nusgalaryna we doldurgyç materiallaryna görä gaplamagyň hakyky täsirini gaýtaryp bereris, maşyn gowy işleýänçä, ony siziň tarapyňyza ibermeris. Müşderilerimize ýokary derejeli önümler hödürlemek maksady bilen SS304 materialyny kabul edýäris, önümler üçin ygtybarly komponentler.Thehli maşynlar CE standartyna ýetdi.Satuwdan soň daşary ýurtlarda hem hyzmat bar, inerenerimiz hyzmat goldawy üçin köp ýurtlara gitdi.Müşderilere elmydama ýokary hilli maşynlar we hyzmat hödürlemäge çalyşýarys.

   公司 介绍 二 平台 可用 1

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

   

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Täze müşderiler üçin töleg şertleri we söwda şertleri näme?

  A1: Töleg şertleri: T / T, L / C, D / P we ş.m.
  Söwda şertleri: EXW, FOB, CIF.CFR we ş.m.

  2-nji sorag: Haýsy Ulag bilen üpjün edip bilersiňiz? We sargyt goýlandan soň önümçilik prosesi barada maglumatlary täzeläp bilersiňizmi?

  A2: Deňiz gatnawy, howa gatnawy we halkara ekspress.Sargydyňyzy tassyklandan soň, e-poçta we suratlaryň önümçilik maglumatlary barada size habar bereris.

  3-nji sorag: Iň az sargyt mukdary we kepillik näme?
  A3: MOQ: 1 toplum
  Kepillik: 12 aýlyk kepillikli ýokary hilli maşynlary hödürleýäris we wagtynda tehniki goldaw berýäris

  4-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
  A4: Hawa, bu pudakda köp ýyl bäri gowy tejribesi bolan hünärmen inersenerlerimiz bar, olar dizaýn maşynlaryny, taslama kuwwatyňyzy, konfigurasiýa islegleriňizi we beýlekileri öz içine alýar, bazardaky müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.
  5-nji sorag: Önümiň metal bölekleri bilen üpjün edýärsiňizmi we bize tehniki görkezme berýärsiňizmi?
  A5: Bölekleri geýmek, mysal üçin motor guşagy, sökmek guraly (mugt) üpjün edip biljek zatlarymyzdyr. We size tehniki görkezme berip bileris.

123456Indiki>>> Sahypa 1/11