sahypa_banner

Awtomatiki şampun doldurma enjamy barada käbir bilimler

Şampun we ýuwujy önümler üçin haýsy doldurma maşynynyň iň gowudygyny bilýärsiňizmi?
Dürli doldurma enjamlarynyň şampun we ýuwujy önümlerdäki çözgütler üçin awtomatiki doldurgyçlar ýaly köp pudaklarda has köp ulanylmagy adaty zat, sebäbi olar takyk doldurma derejesini üpjün edýär.

Şahsy ideg pudagynda şampun doldurýan maşynlara, esasanam şampunlara göz aýlamak, önümçiligi çaltlaşdyrmak we çykdajylary azaltmak ýaly köp peýdasy bar.Iň esasy zat, bu maşynlar iň gowy netijeleri berýär we kompaniýanyňyza girdeji getirýär.

Şampun doldurýan maşynlary saýlanyňyzda, önümiňiziň aýratynlyklary barada hemişe pikir ediň.Bu, maksadyňyza ýetmäge kömek etjek laýyk doldurgyç tapmagy aňsatlaşdyrar.
Şampun we ýuwujy önümleriň aýratynlyklaryny, doldurgyç saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly beýleki faktorlary we doldurgyç enjamyňyz bilen ulanyp boljak doldurgyç görnüşini sanadyk.

1 、 Galyň we inçe ýapyşyk

Şahsy ideg önümlerinde gaty inçe ýuwujy serişdeden gaty galyň şampuna çenli dürli ýapyşyklar bar.Önümiňiz ýeňil we orta ýelimli bolsa, artykmaç doldurgyç ulanyp bilersiňiz.

Has galyň önümler üçin nasos doldurgyjy gowy wariant bolardy.Dolduryjy saýlamak, ulanjak ýuwujy ýa-da şampunyň häsiýetlerine bagly bolar.

2 、 Önümiň köpüklenmegi

Käbir ýuwujy serişdeler we şampunlar gaplary dolduranda köpürjikler döredýär, bu bolsa önümçiligi doldurmagy bulaşdyryp biler.Köpükleriň biri-birine laýyk gelmezligine göz ýetirmegiň birnäçe usuly bar.Üsti dolduryjy doldurgyç, özboluşly burunlary we önümiň enjamyň üsti bilen yza we öňe hereket etmegi sebäpli köpüklere garşy gowy işleýär.

Mundan başga-da, has galyň önümler aşaky doldurgyçlary, köpüklere garşy burun birikmesini ýa-da önümiň köpüklenmezliginiň beýleki usullaryny talap edip biler.Köpük nädip saklanmalydygy, haýsy ýuwujy ýa-da şampun ulanýandygyňyza baglydyr.

3 ine Gowy bölekler goşuldy

Olary has köp süpürmek we arassalamak üçin indi köp bölejiklere inçe bölejikler goşulýar.Köplenç bu ownuk bölejikler bar bolanda, nasos we porşen doldurgyçlary olar bilen iş salyşmagyň iň gowy usuly hökmünde ýada düşýär.

Artýan doldurma maşynlary belli bir nokada inçe bölejikleri hem dolandyryp biler.Maşyn ýelimliligini dolandyryp bilýänçä, çişirilen önümleri doldurýan doldurgyç ulanyp doldurmak mümkin.Dogry enjam, doldurmak isleýän önümiňizdäki bölejikleriň mukdaryna bagly bolar.

4 、 gapak görnüşleri

Önüm aýratynlyklaryndan başga-da, şampun doldurma maşynyny saýlamakda gapak görnüşleri hem möhüm rol oýnaýar.Gapak görnüşiniň önüm bilen gaplamak we gaplamak enjamyndan başga hiç hili baglanyşygy ýok.Tekiz nurbatly gapaklary, nasosyň ýokarky gapaklaryny ýa-da ýönekeý ýapgylaryny ulanyp bilersiňiz.

Köplenç bu gapak görnüşleri ulanylýan konteýneriň içine girer, ýöne olaryň käbiri beýle işlemeýär.Çak gaplaýjy maşynlar we pyrlaýjy gaplar dükanlarda satylýan önüm gaplarynyň köpüsine möhür basýar.Nasos üstleri we beýleki gapaklary bilen gowy möhür almak üçin käbir adaty ýerleşdirmek ýa-da bölekleri salmak talap edilip bilner.

Awtomatlaşdyrylan şampun doldurma enjamy, laýyk doldurgyç bilen birlikde, doldurmak zerurlyklaryňyzyň iň oňat çözgüdi.Iň oňat doldurma çözgüdini tapmak üçin her önümiň aýratynlyklaryna baha bermegi ýatdan çykarmaň.Bilermenler toparymyz bilen habarlaşyp, doldurýan maşynlarymyzy we hyzmatlarymyzy has giňişleýin öwreniň!


Iş wagty: 11-2022-nji oktýabr