sahypa_banner

Biz hakda

Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co.

Biz näme edýäris?

Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli doldurma önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat.Täze we köne müşderileriň sargytlary, dostlukly hyzmatdaşlary döretmek barada hat ýazmak üçin hoş geldiňiz.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

Biz kim?

Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co.her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

Biziň güýçlerimiz näme?

Ipanda Intelligent Machinery Garhers-yň zehinler topary, önüm hünärmenleri, satuw hünärmenleri we satuwdan soňky hyzmat işgärleri we “performanceokary öndürijilik, gowy hyzmat, abraý” filosofiýasyny goldaýar .Biziň inersenerlerimiz 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan jogapkär we hünärmen. Önümleriň nusgalaryna we doldurgyç materiallaryna görä gaplamagyň hakyky täsirini gaýtaryp bereris, maşyn gowy işleýänçä, ony siziň tarapyňyza ibermeris. Müşderilerimize ýokary derejeli önümler hödürlemek maksady bilen SS304 materialyny kabul edýäris, önümler üçin ygtybarly komponentler.Thehli maşynlar CE standartyna ýetdi.Satuwdan soň daşary ýurtlarda hem hyzmat bar, inerenerimiz hyzmat goldawy üçin köp ýurtlara gitdi.Müşderilere elmydama ýokary hilli maşynlar we hyzmat hödürlemäge çalyşýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

gözleg we ösüş

Gözleg we ösüşe bagyşlamak

Dolandyryş

Tejribeli dolandyryş

aragatnaşyk saklaň

Müşderiniň talaplaryna has gowy düşünmek

Bir bitewi çözgüt

Giň gerimli teklip bilen bir duralga çözgüdi

Dizaýn

Oem & Odm dizaýnyny üpjün edip bileris

täzeläň

Innowasiýa bilen üznüksiz gowulaşmak

Kompaniýanyň ýörelgesi

Ygtybarly ynam, Huaman jandarlary zerur, ýer ýüzüne we amaly we realist.Hyzmatdan soň yzygiderli işlemek, Müşderi bilen biziň aramyzda goşa ýeňiş dörediň.

Kompaniýanyň ýörelgesi
Kompaniýanyň ýörelgesi-1

Hyzmatlarymyz

Hil kepilligi:

1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.
2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.
3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.
4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.
5.0ur maşynlary CE, SGS, ISO tarapyndan kepillendirilýär.

Mümkinçilikler:iň täze dizaýnlara we usullara laýyklykda ähli önümlerimizi öndürýäris.

Toparymyz:iň oňat usullary almak üçin ökde inersenerleri işe aldyk.

Ammar we gaplama:ähli öndürilen önümlerimizi optimal ideg bilen saklaýarys.

Ulag:Dünýäde ýerleşýän müşderiler üçin transport hyzmatlarymyz gowy.

Satyş we goldaw:curhli müşderiler üçin satuw goldawyndan soň 24 * 7 üpjün edýäris.