sahypa_banner

Parfýumeriýa doldurma maşynlary

 • Awtomatiki 1 burun Peristaltik nasos atyr doldurma enjamy

  Awtomatiki 1 burun Peristaltik nasos atyr doldurma enjamy

  Bu Wakuum ownuk atyr çüýşesini doldurmak we döwmek maşyn, awtomatiki negatiw basyş vakuumy doldurmak, awtoulag çüýşesini anyklamak (çüýşäni doldurmaz), üç gezek doldurmak.Gysga nasos gapagynyň awtomatiki taşlanmagy, pürküji çüýşeleriň örtüginiň dolanyşygy, Dürli ölçeg talaplaryna we gaplaryň göwrümini doldurmak üçin giň uýgunlaşma.
  Bu doldurma maşyny awtomatiki çüýşeleri iýmitlendirmek (Şeýle hem el bilen ýüklenýän çüýşäni saýlap bilersiňiz) awtomatiki doldurma, nasos gapagynyň kellesini sazlamak we berkitmek üçin deslapky kellesi we awtomatiki gaplamak we ş.m. bölünip bilner.

  Bu awtomatiki atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn wideosy, enjamymyz siziň talaplaryňyza görä düzüldi

   

 • Polýak atyr dyrnagy üçin awtoulag çüýşesini doldurýan maşyn

  Polýak atyr dyrnagy üçin awtoulag çüýşesini doldurýan maşyn

  Bu Wakuum ownuk atyr çüýşesini doldurmak we döwmek maşyn, awtomatiki negatiw basyş vakuumy doldurmak, awtoulag çüýşesini anyklamak (çüýşäni doldurmaz), üç gezek doldurmak.Gysga nasos gapagynyň awtomatiki taşlanmagy, pürküji çüýşeleriň örtüginiň dolanyşygy, Dürli ölçeg talaplaryna we gaplaryň göwrümini doldurmak üçin giň uýgunlaşma.
  Bu doldurma maşyny awtomatiki çüýşeleri iýmitlendirmek (Şeýle hem el bilen ýüklenýän çüýşäni saýlap bilersiňiz) awtomatiki doldurma, nasos gapagynyň kellesini sazlamak we berkitmek üçin deslapky kellesi we awtomatiki gaplamak we ş.m. bölünip bilner.

  Bu awtomatiki atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn wideosy, enjamymyz siziň talaplaryňyza görä düzüldi

   

 • Awtomatiki çüýşe atyr zawodynyň bahasy doldurýan gaplaýjy maşyn

  Awtomatiki çüýşe atyr zawodynyň bahasy doldurýan gaplaýjy maşyn

  Bu enjam esasan reagentleri we beýleki ownuk dozaly önümleri doldurmak üçin ulanylýar.Awtomatiki iýmitlenmegi, ýokary takyklygy doldurmagy, ýerleşdirmegi we gaplamagy, ýokary tizlikli gaplamagy we awtomatiki bellik etmegi amala aşyryp biler.Bu enjam takyk we durnukly işlemegi, pes ses, pes ýitgi we howa çeşmesiniň hapalanmagyny üpjün etmek üçin mehaniki aýlanyşygy kabul edýär.Machinehli enjam GMP talaplaryna laýyk gelýän poslamaýan polatdan 304-den ýasaldy.

  Bu wideo atyrlary awtomatiki doldurýan maşyn, Haýsydyr bir önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň

   

 • Awtomatiki atyr poslamaýan polatdan doldurýan we gaplaýan maşyn

  Awtomatiki atyr poslamaýan polatdan doldurýan we gaplaýan maşyn

  Parfýumeriýa liniýasy üçin doly awtomatiki atyr doldurmak we gaplamak maşyny atyr, toner we ş.m. ýaly suwuklygy, azyk we dermanhana pudaklarynda suwuklygy doldurmak üçin ulanylyp bilner.Easyeňil işlemek bilen bu enjam wagt tygşytlamaga we zähmet dykyzlygyny azaltmaga kömek edip biler.Arassaçylygy üpjün edýän sanitariýa poslamaýan polatdan ýasaldy. Biz kosmetika doldurýan gaplaýjy maşyn we kiçijik çüýşe suwuk doldurma tikin maşyny, Germaniýanyň standartyna ýetip bilýän durnukly maşyn, bizi görüp bilersiňiz diýip umyt edýäris.

  Bu awtomatiki atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn wideosy, enjamymyz siziň talaplaryňyza görä düzüldi

   

 • Awtomatiki plastmassa kiçijik çüýşe atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Awtomatiki plastmassa kiçijik çüýşe atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk..

  Bu wideo atyrlary awtomatiki doldurýan maşyn, Haýsydyr bir önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň

   

 • Awtomatiki kiçijik çüýşe atyr ýokary hilli doldurma enjamy

  Awtomatiki kiçijik çüýşe atyr ýokary hilli doldurma enjamy

  Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

  Bu wideo atyrlary awtomatiki doldurýan maşyn, Haýsydyr bir önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň

   

 • Suwuk 10ml 30ml atyr tegelek çüýşäni doldurýan enjamlar

  Suwuk 10ml 30ml atyr tegelek çüýşäni doldurýan enjamlar

  suwuk 10ml 30ml atyr tegelek çüýşe doldurma enjamlary

  Gysgaça syn:

  Bu enjam awtomatiki negatiw basyş vakuumy doldurmak, awtoulag çüýşesini anyklamak (çüýşe doldurylmaz)

  Gysga nasos gapagynyň awtomatiki taşlanmagy, pürküji çüýşeleriň örtüginiň dolanyşygy, Dürli ölçeg talaplaryna we gaplaryň göwrümini doldurmak üçin giň uýgunlaşma.

  Bu doldurma maşyny awtomatiki çüýşeleri iýmitlendirmek (Şeýle hem el bilen ýük çüýşesini saýlap bilersiňiz) awtomatiki doldurma, nasos gapagynyň kellesini kadalaşdyrmak we berkitmek üçin deslapky kellesi we awtomatiki gaplamak we ş.m. bölünip bilner.

  kiçi çüýşe üçin doldurgyç (14)

  Youtube-daky wideony barlamak üçin şu ýere basyň

  Aýratynlyklary:

  1 electricalhli elektrik gözegçiligi halkara ülňülerine laýyk gelýär, esasy komponentler import edilýän bölekler, ýygylyga gözegçilik we işleýiş tizligi yzygiderli sazlanýar.

  2. ulanylan inte doldurmaklligent dolandyryş, ekrana degmek doldurma kuwwatyny ýazyp biler, soň doldurma maşynymyz ony dolduryp biler, çüýşäniň kuwwatyny tapawutlandyryp biler, dürli doldurma sesini belläp bilersiňiz,

  bölekleri üýtgetmän işlemek gaty aňsat.

  3. Damja garşy ýörite doldurma kellesi, damja garşy has gowy täsir we takyk ýüklemek.

  4. çüýşe doldurylmaýar, pürküji burun ýok, çüýşäniň gapagy ýok we çüýşäniň ýapylmagy ýok.

   

  Parametrler:

  Amaly çüýşe 5-200mlözleşdirilen
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm

   

  Aýlanýan stol

  Çüýşe doldurma

  Awtoulag duralgasy ýok, aňsat atmakda kynçylyk çekýär

  Howa maşynynyň duýduryşy ýok

  Birnäçe parametrleri düzmek dürli gapaklar üçin

   

  Doldurma ulgamy

  lt awtomatiki durmagy gazanyp biler çüýşeler doly we awtomatiki bolanda çüýşeler ýetmezçiliginden başlaýar kemer konweýerinde.

  atyr doldurmak 1

  Filling

  Dolduryjy kellämizde 2 kurtka bar  F görüp bilersiňizilling bölmek 2 turba bilen. Daşarky penjek vakuum sorujy howa bilen birikdiriň turba. Içki penjeknbilen fiparfýumeriýa turbasy.

  göz damjasy 2

  Tutuş stansiýasy

  Kelläňi ýapmak hemmesi özleşdirer müşderi different gapak.

  göz damjasy 1

  Cap Unscrambler-i kabul ediň, gapaklaryňyza görä düzülendir weiçki wilkalar

  spreý doldurmak (3)

  Kompaniýanyň tertibi

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

   zawodyň suraty

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

 • Hoşboý ysly wakuum suwuk kiçijik çüýşe atyr doldurma enjamy

  Hoşboý ysly wakuum suwuk kiçijik çüýşe atyr doldurma enjamy

  Awtomatiki atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu enjam awtomatiki negatiw basyş vakuumy doldurmak, awtoulag çüýşesini anyklamak (çüýşe doldurylmaz)

  Gysga nasos gapagynyň awtomatiki taşlanmagy, pürküji çüýşeleriň örtüginiň dolanyşygy, Dürli ölçeg talaplaryna we gaplaryň göwrümini doldurmak üçin giň uýgunlaşma.

  Bu doldurma maşyny awtomatiki çüýşeleri iýmitlendirmek (Şeýle hem el bilen ýük çüýşesini saýlap bilersiňiz) awtomatiki doldurma, nasos gapagynyň kellesini kadalaşdyrmak we berkitmek üçin deslapky kellesi we awtomatiki gaplamak we ş.m. bölünip bilner.

  Youtube-daky wideony barlamak üçin şu ýere basyň

  Esasy wezipe

  1. Dürli suwuk ýa-da jel doldurmak üçin amatly peristaltiki nasosy kabul etmek, ýuwmak ýa-da çalyşmak, materiallary tygşytlamak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin suwuk turbalary sökmek gaty aňsat.

  2. Adamlaşdyrylan dizaýn bilen, doldurma dozasy sensor ekranynda gönüden-göni sazlanyp bilner, dürli çüýşelere sazlamak aňsat, amatly we işlemek aňsat.

  3. Ajaýyp ýapyş effekti, ygtybarly we näzik görnüşli servo gaplaýyş kellelerini kabul etmek.

  4. Dolandyryş, resmi tygşytlamak, awtomatik sanamak funksiýasy, çüýşe ýok, doldurmak üçin PLC we sensor ekrany bilen;ýygylyk öwrüjisi, ýokary awtomatlaşdyryş bilen önümçilik liniýasyny baglanyşdyrmak aňsat.

   

  Parametrler:

  Amaly çüýşe 5-200mlözleşdirilen
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm

  Aýlanýan stol

  Çüýşe doldurma

  Awtoulag duralgasy ýok, aňsat atmakda kynçylyk çekýär

  Howa maşynynyň duýduryşy ýok

  Birnäçe parametrleri düzmek dürli gapaklar üçin

  Doldurma ulgamy

  lt awtomatiki durmagy gazanyp biler çüýşeler doly we awtomatiki bolanda çüýşeler ýetmezçiliginden başlaýar kemer konweýerinde.

  atyr doldurmak 2

  Filling

  Dolduryjy kellämizde 2 kurtka bar  F görüp bilersiňizilling bölmek 2 turba bilen. Daşarky penjek vakuum sorujy howa bilen birikdiriň turba. Içki penjeknbilen fiparfýumeriýa turbasy.

  atyr doldurmak 1

  Tutuş stansiýasy

  Kelläňi ýapmak hemmesi özleşdirer müşderi different gapak.

  atyr doldurmak 3

  Cap Unscrambler-i kabul ediň, gapaklaryňyza görä düzülendir weiçki wilkalar

  spreý doldurmak (3)

   Kompaniýanyň tertibi

  “Ipanda Intelligent Machinery Garhers” -yň zehinler topary önüm hünärmenleri, satuw hünärmenleri we satuwdan soňky hyzmat işgärleri we iş pelsepesini goldaýarlar.Performanceokary öndürijilik, Gowy hyzmat, abraý".Biziň engineers jogapkär we hünärlidirbilen 1-den köp5 ýyl tejribesi pudagynda.Haryt önümleriňiziň nusgalaryna we doldurgyç materiallaryna görä gaplamagyň hakyky täsirini gaýtaryp bereris, enjam gowy işleýänçä, ony siziň tarapyňyza ibermeris.Teklip etmegi maksat edinýär ýokary derejeli önümler müşderilerimize, SS304 materialy, ygtybarly komponentleri kabul edýäris önümleri üçin. All themaşynlarýetdi CE standarty.Osatuwdan soňky aýatlarŞeýle hemelýeterli, inerenerimiz hyzmat goldawy üçin köp ýurtlara gitdi.Biz elmydama çalyşýarys ýokary hilli maşynlary we hyzmaty hödürlemekto Müşderiler.

   zawodyň suraty

  Näme üçinU saýlaňs

  lGözleg we ösüşe bagyşlamak

  lTejribeli dolandyryş

  lMüşderiniň talaplaryna has gowy düşünmek

  lGiň gerimli teklip bilen “Stop” çözgüt üpjün edijisi

  lOEM & ODM dizaýnyny üpjün edip bileris

  lInnowasiýa bilen üznüksiz gowulaşmak

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

  Näme üçinU saýlaňs

  lGözleg we ösüşe bagyşlamak

  lTejribeli dolandyryş

  lMüşderiniň talaplaryna has gowy düşünmek

  lGiň gerimli teklip bilen “Stop” çözgüt üpjün edijisi

  lOEM & ODM dizaýnyny üpjün edip bileris

  lInnowasiýa bilen üznüksiz gowulaşmak

   

 • Parfýumeriýa spreý çüýşesi kosmetiki doldurma we gaplaýyş enjamy

  Parfýumeriýa spreý çüýşesi kosmetiki doldurma we gaplaýyş enjamy

  Awtomatiki atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Gysgaça syn:

  Bu enjam awtomatiki negatiw basyş vakuumy doldurmak, awtoulag çüýşesini anyklamak (çüýşe doldurylmaz)

  Gysga nasos gapagynyň awtomatiki taşlanmagy, pürküji çüýşeleriň örtüginiň dolanyşygy, Dürli ölçeg talaplaryna we gaplaryň göwrümini doldurmak üçin giň uýgunlaşma.

  Bu doldurma maşyny awtomatiki çüýşeleri iýmitlendirmek (Şeýle hem el bilen ýük çüýşesini saýlap bilersiňiz) awtomatiki doldurma, nasos gapagynyň kellesini kadalaşdyrmak we berkitmek üçin deslapky kellesi we awtomatiki gaplamak we ş.m. bölünip bilner.

  Aýratynlyklary:

  1 electricalhli elektrik gözegçiligi halkara ülňülerine laýyk gelýär, esasy komponentler import edilýän bölekler, ýygylyga gözegçilik we işleýiş tizligi yzygiderli sazlanýar.

  2. ulanylan inte doldurmaklligent dolandyryş, ekrana degmek doldurma kuwwatyny ýazyp biler, soň doldurma maşynymyz ony dolduryp biler, çüýşäniň kuwwatyny tapawutlandyryp biler, dürli doldurma sesini belläp bilersiňiz,

  bölekleri üýtgetmän işlemek gaty aňsat.

  3. Damja garşy ýörite doldurma kellesi, damja garşy has gowy täsir we takyk ýüklemek.

  4. çüýşe doldurylmaýar, pürküji burun ýok, çüýşäniň gapagy ýok we çüýşäniň ýapylmagy ýok.

   

  Parametrler:

  Amaly çüýşe 5-200mlözleşdirilen
  Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
  Takyklygy doldurmak 0-1%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
  Kwalifikasiýa ≥99%
  Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
  Kuwwat 2.5 KW
  Arassa agram 600KG
  Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm

   

  Aýlanýan stol

  Çüýşe doldurma

  Awtoulag duralgasy ýok, aňsat atmakda kynçylyk çekýär

  Howa maşynynyň duýduryşy ýok

  Birnäçe parametrleri düzmek dürli gapaklar üçin

   

   

  Doldurma ulgamy

  lt awtomatiki durmagy gazanyp biler çüýşeler doly we awtomatiki bolanda çüýşeler ýetmezçiliginden başlaýar kemer konweýerinde.

  atyr doldurmak 2

   

  Filling

  Dolduryjy kellämizde 2 kurtka bar  F görüp bilersiňizilling bölmek 2 turba bilen. Daşarky penjek vakuum sorujy howa bilen birikdiriň turba. Içki penjeknbilen fiparfýumeriýa turbasy.

  atyr doldurmak 1

  Tutuş stansiýasy

  Kelläňi ýapmak hemmesi özleşdirer müşderi different gapak.

  atyr doldurmak 3

   

  Cap Unscrambler-i kabul ediň, gapaklaryňyza görä düzülendir weiçki wilkalar

  spreý doldurmak (3)

   

   

  Kompaniýanyň tertibi

  Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

   zawodyň suraty

  Satuwdan soňky hyzmat:
  Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
  Hiliň kepilligi:
  Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
  Gurnamak we düzetmek:
  Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

  公司 介绍 二 平台 可用

  公司 介绍 二 平台 可用 3

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Täze müşderiler üçin töleg şertleri we söwda şertleri näme?

  A1: Töleg şertleri: T / T, L / C, D / P we ş.m.
  Söwda şertleri: EXW, FOB, CIF.CFR we ş.m.

  2-nji sorag: Haýsy Ulag bilen üpjün edip bilersiňiz? We sargyt goýlandan soň önümçilik prosesi barada maglumatlary täzeläp bilersiňizmi?

  A2: Deňiz gatnawy, howa gatnawy we halkara ekspress.Sargydyňyzy tassyklandan soň, e-poçta we suratlaryň önümçilik maglumatlary barada size habar bereris.

  3-nji sorag: Iň az sargyt mukdary we kepillik näme?
  A3: MOQ: 1 toplum
  Kepillik: 12 aýlyk kepillikli ýokary hilli maşynlary hödürleýäris we wagtynda tehniki goldaw berýäris

  4-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
  A4: Hawa, bu pudakda köp ýyl bäri gowy tejribesi bolan hünärmen inersenerlerimiz bar, olar dizaýn maşynlaryny, taslama kuwwatyňyzy, konfigurasiýa islegleriňizi we beýlekileri öz içine alýar, bazardaky müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.
  5-nji sorag: Önümiň metal bölekleri bilen üpjün edýärsiňizmi we bize tehniki görkezme berýärsiňizmi?
  A5: Bölekleri geýmek, mysal üçin motor guşagy, sökmek guraly (mugt) üpjün edip biljek zatlarymyzdyr. We size tehniki görkezme berip bileris.

   

 • 10ml Awtomatiki atyr aýna çüýşäni doldurýan maşyn

  10ml Awtomatiki atyr aýna çüýşäni doldurýan maşyn

  Bu enjam, kosmetika, gündelik himiýa we derman senagaty we ş.m. ownuk dozaly suwuk gaplama önümçilik liniýasy üçin amatly, doldurmagy, wilkany, nurbady, gapagy, gapagy, gaplamagy we beýleki amallary awtomatiki usulda tamamlap biler. Bütin enjam SUS304 poslamaýan polatdan ýasalýar. we şol bir derejeli alýumin garyndysy polo positiveitel dereje bilen işlenýär, hiç haçan poslamaýar, GMP standartyna laýyk gelýär.

  Bu awtomatiki atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn wideosy, enjamymyz siziň talaplaryňyza görä düzüldi

   

  Bellik: Aragatnaşygyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin önümlerimiziň modeli dürli, köp pudaklarda giňden ulanylýar. Şonuň üçin bize sorag ibermezden ozal synag önüminiň ululygyna we adyna üns beriň .Şonuň üçin size laýyk birini saýlap bileris, iberiň e-poçtaňyza jikme-jiklik we sitata .Düşüneniňiz üçin sag boluň.

 • Awtomatiki 6ml 2ml atyr nusgasy doldurma enjamy

  Awtomatiki 6ml 2ml atyr nusgasy doldurma enjamy

  Bu Wakuum ownuk atyr çüýşesini doldurmak we döwmek maşyn, awtomatiki negatiw basyş vakuumy doldurmak, awtoulag çüýşesini anyklamak (çüýşäni doldurmaz), üç gezek doldurmak.Gysga nasos gapagynyň awtomatiki taşlanmagy, pürküji çüýşeleriň örtüginiň dolanyşygy, Dürli ölçeg talaplaryna we gaplaryň göwrümini doldurmak üçin giň uýgunlaşma.
  Bu doldurma maşyny awtomatiki çüýşeleri iýmitlendirmek (Şeýle hem el bilen ýüklenýän çüýşäni saýlap bilersiňiz) awtomatiki doldurma, nasos gapagynyň kellesini sazlamak we berkitmek üçin deslapky kellesi we awtomatiki gaplamak we ş.m. bölünip bilner.

  Bu awtomatiki atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn wideosy, enjamymyz siziň talaplaryňyza görä düzüldi

   

 • Custöriteleşdirilen awtoulag 1/2/4 burun çüýşeli maşyn doldurýan maşyn atyr suwuk doldurgyç maşyn liniýasy

  Custöriteleşdirilen awtoulag 1/2/4 burun çüýşeli maşyn doldurýan maşyn atyr suwuk doldurgyç maşyn liniýasy

  Bu Wakuum ownuk atyr çüýşesini doldurmak we döwmek maşyn, awtomatiki negatiw basyş vakuumy doldurmak, awtoulag çüýşesini anyklamak (çüýşäni doldurmaz), üç gezek doldurmak.Gysga nasos gapagynyň awtomatiki taşlanmagy, pürküji çüýşeleriň örtüginiň dolanyşygy, Dürli ölçeg talaplaryna we gaplaryň göwrümini doldurmak üçin giň uýgunlaşma.
  Bu doldurma maşyny awtomatiki çüýşeleri iýmitlendirmek (Şeýle hem el bilen ýüklenýän çüýşäni saýlap bilersiňiz) awtomatiki doldurma, nasos gapagynyň kellesini sazlamak we berkitmek üçin deslapky kellesi we awtomatiki gaplamak we ş.m. bölünip bilner.

  Bu awtomatiki atyr doldurmak we gaplamak üçin maşyn wideosy, enjamymyz siziň talaplaryňyza görä düzüldi

   

123456Indiki>>> Sahypa 1/8