sahypa_banner

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • PET we PE birmeňzeş

  PET we PE birmeňzeşmi?PET polietilen teraftalat.PE polietilen.PE: polietilen Gündelik durmuşda iň köp ulanylýan polimer materiallaryndan biridir we plastik paketler, plastmassa filmler we süýt çelekleri öndürmekde giňden ulanylýar.Polietilen dürli org-a çydamly ...
  Koprak oka
 • 13-nji ýanwar Irden hasabat

  Intell Intellektual eýeçilik döwlet edarasy: söwda belligi gullugynyň kanunlaryň we düzgünleriň bozulmagyna garşy çäre görer.② Raýat awiasiýasynyň administrasiýasy: Sowuk zynjyr ýaly ýörite ýükleriň transport zerurlyklaryna jogap hökmünde tehniki görkezmeleri öz wagtynda beriň.Int Döwlet intellektual Pr ...
  Koprak oka
 • 12-nji ýanwar Çarşenbe güni irden habar

  ① Döwlet edarasy: 2022-nji ýylyň ahyryna çenli gaýtadan işleýän söwda kärhanalarynyň içerki satuwyna salgyt moratoriýasy göteriminden wagtlaýyn boşadylmak. Industry Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi: “polat pudagynyň ýokary hilli ösüşini ýokarlandyrmak boýunça görkezme berer.③ Döwlet ...
  Koprak oka
 • Halkara habarlar

  ① Döwlet gatnaşyklary bölümi: technologyokary hilli tehnologiýa esaslanýan kompaniýalaryň köpçülige ýa-da maliýeleşdirmek üçin sanawa girmegine goldaw beriň.Industry Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi: Polat we 5G + senagat interneti ýaly esasy senariýalar üçin howpsuzlyk standartlarynyň ösüşini çaltlaşdyryň.20 2021-nji ýylda Şençz ...
  Koprak oka
 • Ykdysady we söwda hyzmatdaşlygynda täze ösüşler gazanyldy

  Täze täç pnewmoniýa epidemiýasy Hytaýyň açyk depginini saklap bilmez.Geçen ýylda Hytaý möhüm söwda hyzmatdaşlary bilen ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny yzygiderli güýçlendirdi, ikitaraplaýyn söwdanyň yzygiderli ösmegine itergi berdi, indunyň durnuklylygyny bilelikde saklady ...
  Koprak oka
 • RCEP dünýä söwdasynyň täze ugruny döreder

  Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasy (UNCTAD) ýakynda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girjek Sebitleýin toplumlaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk şertnamasynyň (RCEP) dünýäniň iň uly ykdysady we söwda zolagyny döredjekdigi barada gözleg hasabatyny ýaýratdy.Boýunça...
  Koprak oka
 • Bu tendensiýany maksat edinmek we pudagyň ösüşini ýokarlandyrmak - 2022-nji ýylda Şanhaý halkara azyk gaýtadan işlemek we gaplaýyş enjamlary sergisiniň esasy täzelenişi

  Çalt ösýän pudak bilen ýüzbe-ýüz bolýan kompaniýalar pudagyň soňky ösüşlerini çalt almaly, ýokary we aşaky akymlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýmaly we ösüş mümkinçiliklerinden peýdalanmaly.Şonuň üçin pudagyň alyş-çalyş çäresine gatnaşmak gysga ýol.ProPak ...
  Koprak oka
 • Azyk we içgi bazary çalt ösýär we içerki gaplaýyş enjamlary ösüşi “çaltlaşdyrýar”

  Soňky ýyllarda azyk we içgi senagaty bazarynyň yzygiderli çalt ösmegi bilen azyk we içgi gaplaýyş pudagynyň çalt ösmegine itergi berdi.Soňky 20 ýylda Hytaýyň gaplaýyş tehnikasy diňe daşary ýurt importyna bil baglamakdan we ...
  Koprak oka
 • Wakuum gaplaýyş enjamlarynyň mehaniki ýörelgeleriniň sanawy we ulanylyşy

  Wakuum gaplamak, gaplamak üçin sumkadaky howany çykarmak we daşamak we saklamak üçin amatly bolan gaplanan zatlaryň täzeligini we uzak wagtlap gorap saklamak maksadyna ýetmek üçin materiallary möhürlemekdir.Wakuum gaplaýyş enjamlary, goýlandan soň ...
  Koprak oka
 • "Döwlet geňeşiniň gümrük nyrh toparynyň 2022-nji ýyldaky nyrhlary düzmek meýilnamasy barada habarnamasy."

  15-nji dekabrda Döwlet Geňeşiniň Gümrük nyrh komissiýasy “Döwlet geňeşiniň gümrük nyrh komissiýasynyň 2022-nji ýyldaky nyrhlary düzmek meýilnamasy barada habarnamasy” berdi.2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, meniň ýurdum 954 elemente wagtlaýyn import nyrhlaryny girizer ...
  Koprak oka
 • Hytaýda gaplaýyş maşynlary senagatynyň ösüş aýratynlyklary

  Hytaýda gaplaýyş maşynlary senagatynyň ösüş aýratynlyklary

  Gaplaýyş enjamlary, önümi we haryt gaplamak prosesini, esasanam doldurmak, gaplamak, möhürlemek we beýleki amallary, şeýle hem arassalamak, gaplamak we sökmek ýaly öňünden we soňky amallary tamamlap bilýän tehnikalara degişlidir. ..
  Koprak oka