sahypa_banner

Habarlar

 • Suwuk doldurma maşyny nädip saýlamaly

  Suwuk doldurma maşyny nädip saýlamaly Täze zawod gurýarsyňyzmy ýa-da bar bolan zawody awtomatlaşdyrýarsyňyzmy, aýratyn bir enjamy göz öňünde tutýarsyňyzmy ýa-da doly hatara maýa goýsaňyz, häzirki zaman enjamlaryny satyn almak gaty kyn mesele bolup biler.Rememberatda saklamaly zat, suwuk doldurma maşynynyň bir maşyn ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki bellik enjamyny nädip saýlamaly

  1-nji ädim: Maşynyň önümçilik kuwwatyny kesgitläň Awtomatiki bellik maşynlaryny gözläp başlamazdan ozal, nämäni düzetjek bolýandygyňyzy kesgitlemek üçin wagt sarp ediň.Bu öň tarapy bilmek, bellik maşynyny we önümçilik hyzmatdaşyny saýlamaga kömek eder.Awtomatlaşdyryş enjamlaryny durmuşa geçirmäge synanyşdyňyzmy ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki şerap doldurýan maşyn

  Iki gatly doldurma we gaplaýyş maşyn, esasan, derman zawodynda sirop agyz suwuklygyny doldurmak we gaplamak üçin amatlydyr.Enjam mehaniki galyndylary gysmagy we ýerleşdirmegi kabul edýär we çalyşmagyň aýratynlyklary ýönekeý we amatly.Maşyn geçiriş mehaniki ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki şampun doldurma enjamy barada käbir bilimler

  Şampun we ýuwujy önümler üçin haýsy doldurma maşynynyň iň gowudygyny bilýärsiňizmi?Dürli doldurma enjamlarynyň şampun we ýuwujy önümlerdäki çözgütler üçin awtomatiki doldurgyçlar ýaly köp pudaklarda has köp ulanylmagy adaty zat, sebäbi olar takyk doldurma derejesini üpjün edýär.Tak ...
  Koprak oka
 • Suwuk doldurma maşynynyň görnüşleri

  Suwuk doldurma maşynynyň görnüşleri

  Doldurma enjamy, gaplaýyş pudagynda doldurma enjamlary, doldurgyç, doldurma ulgamy, doldurma liniýasy, doldurgyç maşyn, doldurma enjamlary we ş.m. diýilýär.Dolduryjy maşyn, dürli görnüşli gaty, suwuk ýa-da ýarym gaty önümleri öňünden kesgitlenen göwrüm we agram bilen konteýnerde doldurmak üçin enjam ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki pasta doldurýan maşyn näme

  Programma various Dürli ýarym suwuklyklary, pastalary, ýelmeşýän bedenleri, souslary we dürli granulalary öz içine alýan içgiler, bal, jam, ketçup, çili sousy, noýba pastasy, gysga pasta, alma sousy, salat geýmek we ş.m.
  Koprak oka
 • Awtomatiki arassalaýjy doldurma maşyn liniýasy barada soraglar

  Awtomatiki arassalaýjy doldurma maşyn liniýasy barada soraglar

  S: Maşyny alanymdan soň nädip gurmaly?Maşyn gurmalymy?? A: görkezme bermek üçin enjam bilen bilelikde iberilen amaly gollanma we wideo görkeziş. Mundan başga-da, islendik meseläni çözmek üçin müşderiniň sahypasyna satuwdan soň hünärmen toparymyz bar.S: Dolduryjy maşyn dolduryp bilermi ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki elektron suwuk elektron çilim suwuk doldurma enjamy

  Awtomatiki elektron suwuk elektron çilim suwuk doldurma enjamy

  Precokary takyklyk kamerasy, dykylyk we gapak üçin yzygiderli tabak üpjün edýär;kamerany çaltlaşdyrmak, kelleleri ýokaryk we aşak edýär;yzygiderli öwrümli nurbatlaryň gapaklary;porşeniň göwrümini doldurmak;we duýgur ekran ähli hereketlere gözegçilik edýär.Çüýşe ýok, doldurgyç ýok.Enjam ýokary posiden lezzet alýar ...
  Koprak oka
 • Erguwujy suwuk doldurma maşynlarynyň görnüşleri

  Erguwujy suwuk doldurma maşynlarynyň görnüşleri

  Dürli ýuwujy suwuklyklaryň, çüýşäniň ululyklarynyň, şeýle hem önümçilik netijeleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin Şanhaý Ipanda, dürli suwuk ýuwujy ýuwujy maşyn öndürýär.Önümler üçin zerur çüýşäni doldurýan enjamlar, önümiň aýratyn hiline baglydyr.Korre gowşurmak ...
  Koprak oka
 • Dogry gaplaýyş enjamlaryny nädip çözmeli?- Gaplamak üçin maşyn satyn almak üçin başlangyç gollanma

  Dogry gaplaýyş enjamlaryny nädip çözmeli?- Gaplamak üçin maşyn satyn almak üçin başlangyç gollanma

  Dogry gaplaýyş enjamlaryny saýlamak kompaniýany köp sanly artykmaçlyk bilen üpjün edip biler.Gowy saýlanan maşyn önümçiligi artdyryp, çykdajylary tygşytlap we önümiň ret edilmegini azaldyp biler.Gaplaýyş maşynlary, globallaşma we ösýän tehnika netijesinde guramalara bäsleşmäge we täze bazarlary açmaga kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki iýmit içgilerini doldurýan maşyn

  Awtomatiki iýmit içgilerini doldurýan maşyn

  Awtomatiki iýmit içgilerini doldurýan maşyn Köpugurlylyk pudagynda ýöriteleşen gaplaýyş çözgütleri kompaniýasy hökmünde Şanhaý Ipanda “azyk önümleri” enjamlaryny maslahat bermeýär we ulanmaýar.Has dogrusy, guraly müşderimiziň aýratyn meýilnamalaryna we meýilleşdirýän önümine laýyklaşdyrýarys ...
  Koprak oka
 • Serwony doldurýan maşyn näme?

  Servo bilen dolandyrylýan porşen doldurgyjy, paýlaýjy burnundan çykýan suwuklygyň mukdaryny takyk dolandyrýan porşon doldurma maşynynyň wersiýasydyr.Enjamyň programmasy servo piston doldurgyjyna porşini näçe wagt urmalydygyny we takyk düzülip bilinýän tizlikde görkezme berýär.1. Ser ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9