sahypa_banner

önümleri

5Ml 10Ml 15Ml 30Ml Awtomatiki göz damjasyny doldurýan maşyn Kiçijik çüýşe E şiresi doldurmak

gysga düşündiriş:

Awtomatiki enjam, 5ml 10ml 15ml tegelek we tekiz plastmassa göz çüýşeleri bilen awtomatiki doldurmak, saklaýjy goýmak we gaplamak üçin amatly.Caphli gaplamak we doldurmak, A laminar akym synpynda steril önümçilikdir.
ret etmek enjamyny hem goşup bileris, bu bölek plastik çüýşä hiç hili wilka we suwuklyk tapyp bilmez, ýok bolsa, enjam çüýşeleri awtomatiki ret edip biler.

Bu wideo gözüň awtomatiki damjasyny doldurýan we möhürleýji maşyn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

göz damjasy
göz damjasy 1
göz damjasyny doldurmak3

Gysgaça syn

Bu göz damjalaryny doldurmak we gaplamak maşynlary adaty önümimizdir we müşderileriň islegleri barada aýdylanda bolsa, bu enjam üçin birneme täzelik etdik.Positionerleşiş we yzarlama doldurgyjy 1/2/4 burun doldurmak we gaplamak üçin kabul edilýär we öndürijilik ulanyjyny kanagatlandyryp biler.Geçiş derejesi ýokary.Müşderileriň islegi barada bolsa, ýuwujy / guradyjy baglanyşyk önümçilik liniýasy ýa-da enjam enjamy birikdirilip bilner.

Parametr

Enjamyň esasy parametri
Ady Gaplaýyş enjamy Doldurma göwrümi 5-250ml, özleşdirilip bilner
Arassa agram 550KG Kelleleri doldurmak 1-4 kelle, özleşdirilip bilner
Çüýşäniň diametri Düzülip bilner Doldurma tizligi 1000-2000BPH, özleşdirilip bilner
Çüýşäniň beýikligi Düzülip bilner Naprýa .eniýe 220V, 380V, 50 / 60GZ
Dolduryş takyklygy ± 1ml Kuwwat 1.2KW
Çüýşe material Aýna, plastik çüýşe Iş basyşy 0.6-0.8MP
Dolduryjy material Göz damjasy, e-suwuk, cbd ýagy Howanyň sarp edilişi Sagatda 700L

Aýratynlyklary

1. Bu enjam, gapagyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki süýşüriji enjam bilen enjamlaşdyrylan hemişelik tork nurbatlaryny kabul edýär.
2. Peristaltiki nasos doldurmak, takyklygy ölçemek, amatly manipulýasiýa.
3. Doldurma ulgamynyň yzyna siňdirmek, suwuklygyň syzmagy ýaly funksiýalary bar.
4. Reňk duýgur ekran ekrany, PLC dolandyryş ulgamy, çüýşe doldurylmaýar, goşmaça wilka ýok, gaplama ýok.
5. Doldurma burun 316 poslamaýan polatdan, maşyn korpusy 304 poslamaýan polatdan ýasalýar, sökmek we arassalamak aňsat, GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.

Maşyn jikme-jiklikleri

SS3004 doldurgyçlary we iýmit derejeli silikon turbasyny kabul ediň. Bu CE standartyna laýyk gelýär.

göz damjasy 2
Peristaltiki nasos

Peristaltiki nasosy kabul ediň: Suwuklygy doldurmak üçin amatly.

“Cap Unscrambler” -i kabul ediň, gapaklaryňyza we damjalaryňyza görä düzülendir.

göz damjasyny doldurmak3
göz damjasy

Bölüm bölegi:Içki wilkany dakyň.

 

Magnit tork nurbatynyň gapagyny kabul ediň:möhürleýji gapaklary berk we gapaklara zyýany ýok, gapaklary ýapmak, gapaklara görä düzülýär

göz damjasy 1
göz damjasyny doldurmak3

“Cap Unscrambler” -i kabul ediň, gapaklaryňyza we içki wilkalaryňyza görä düzülendir

https://www.shhipanda.com/linear-type-filling-machine/
zawod
公司 介绍 二 平台 可用 3

Sorag-jogap:

S: Öndürijini nädip awtomatiki alyp bilerin? doldurýan maşyn?

Diňe şu web sahypasy arkaly gözleg iberiň.Islän soragyňyza jogap bererin3 sagat.

 

S: Şereketiňiz 1 ýyllyk guranti hödürläp bilermi?

Hawa, bu biziň kompaniýamyz üçin kynçylyk däl.Kepillik wagtynda, ätiýaçlyk şaýlary gerek bolsa, size DHL-de mugt eltip bereris.

 

S: Adatça çalt könelýän bölekler üçin mugt çalyşma böleklerini hödürleýärsiňizmi?

Sparehli ätiýaçlyk şaýlary eltip bermek üçin elmydama elýeterli.90% -den gowrak ätiýaçlyk şaýlary özümiz ýasaýarys.Öz işleýiş merkezimiz barlygy sebäpli, islän wagtymyz üpjün edip bileris.

 

S: productionhli önümçilik liniýasy näme? Etiketleme maşynyny, çüýşäni iýmitlendirijini dolduryjy maşyn bilen tutuş setirde birleşdirip bilerinmi?

Näçe metr konweýeriň gatnaşandygyny bilemok, şonuň üçin ähli bölekleri bilen çyzygyň ululygyny kesgitläp bilemok.

Çig mal çüýşesini gönüden-göni doldurmak üçin turba we nasos bilen deňleşmäge kömek edip bileris. Şeýlelik bilen, bu doly awtomatiki usulda bolup biler. Müşderiniň zawod polunyň meýilnamasyna laýyklykda meýilnama düzeris we düzeris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň