sahypa_banner

önümleri

Awtomat çüýşe boýny pvc ýylylygy gysýan ýeň bellik enjamy

gysga düşündiriş:

Enjam bölegi modulizasiýanyň kombinasiýa dizaýnyny kabul edýär we enjamy ýerlikli edýär.Boýy sazlamak motoryň üýtgemegini kabul edýär;materialy çalyşmak amatlydyr.Cutörite kesiji kellesi dizaýn edýär, filmiň rulonyny has takyk we ygtybarly edýär.

Bu wideo siziň salgylanmagyňyz üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

ýeň gysmak 1
ýeň 5
plc

Gysgaça syn

Bu enjam halkara ösen tehnologiýany kabul edýär;haýwan çüýşesindäki tegelek belligi ýapyň.Soň bolsa çüýşäniň korpusynyň kesgitlän ýerini kesgitlemek üçin gyzgyn kiçelýär. Bu maşynyň gurluşy ykjam we dürli ugur we dürli beýiklikdäki önümçilik liniýasyna laýyk gelýär.

Enjam bölegi modulizasiýanyň kombinasiýa dizaýnyny kabul edýär we enjamy ýerlikli edýär.Boýy sazlamak motoryň üýtgemegini kabul edýär;materialy çalyşmak amatlydyr.Cutörite kesiji kellesi dizaýn edýär, filmiň rulonyny has takyk we ygtybarly edýär.

Esasy tehniki parametrler

Suitableerlikli çüýşeleriň diametri 20-125mm
Çüýşäniň beýikligi 15-320mm
Etiketkanyň ululygy (L * H) 50-330-40-150 mm
Çüýşäniň laýyk görnüşi tegelek, inedördül, elliptik, gönüburçly
Bellik derejesi ≥99.9%
Etiketkanyň uzynlygy 25-200mm
Bellik galyňlygy 0.035-0.08mm
Kagyz ýadrosynyň diametri 3-10mm
Naprýa .eniýe we güýç 220V, 2KW
Arassa agram 500KG

Tiýaçlyk şaýlarynyň sanawy

1. closedhli ýapyk poslamaýan polatdan ýasalan esasy korpus: Operator üçin howpsuzlyk.Machinehli enjam suw geçirmeýän we poslama garşy.

2. Düzülip bilinýän pyçak palet: Üýtgeşik dizaýn aýlaw görnüşli pyçak, uzak möhletli goşa pyçak.

3. positioneke ýerleşen esasy sütün: belligi durnukly ýetiriň

4. Çüýşäniň giňişligini sazlamak: çüýşe konweýerden gutarmaz we durnukly hereket etmez

5. Etiketkanyň ýerleşişi üçin çotga: Has takyk.

6. Etiketkany dolandyrýan fotosurat çarçuwasy: Fotosell bilen birleşdirilen täsin ygtyýarlyk, kesiş takyklygyny ýokarlandyrýar.

7. coloreke reňkli HMI ekrany

8. Çarçuwaly paneli iýmitlendirmek bilen düzedildi

Aýratynlyklary

1. linehli setiri önümçiligi awtomatiki ýa-da el bilen sazlap bolýar: Awtomatiki tizligi dolandyrmak: maşynymyzdaky awtomatiki ýagdaý, jadyly göz çüýşeleri, amatly we çalt işleýän doly awtomatiki yzarlaýyş ulgamy bilen önümçiligiň öňki tizligine görä sazlanyp bilner. awtomatlaşdyryş El bilen dolandyrmak: eltiş tertibine, tizligiň doly işleýşine gözegçilik etmek üçin önümçilik tizliginiň talaplaryna laýyklykda bolup biler.

2. Bütin maşynyň näsazlygy hytaý displeýinde we trihromatiki lampa duýduryşynda awtomatiki usulda ýüze çykýar, enjamlaryň näsazlygynyň sebäplerini öz wagtynda tapýar.

3. Sinhron geçiriş edaralarynyň doly toplumyny maşyn bilen üpjün etmek düwmäni sazlamaly, enjamyň işleýiş tizligini aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.Enjam sazlanyş tizliginiň awtomatiki ýagdaýyny awtomatiki kesgitleýär.

4. Positioneke-täk ýerleşdiriş gollanma sütün görnüşi merkezi: belligi ugrukdyrmak üçin has durnukly.

5. Düzülip bilinýän kesiji kellesi: asyl siklotron kesilen, goşa pyçak, uzak ömür;

6. Ulanylýan çüýşe görnüşi: tegelek inedördül, tekiz, käse görnüşi we egrilik görnüşli çüýşeler.

Haryt maglumatlary

Jikme-jiklikler suraty:

Etiketkany dolandyrýan elektrik göz tekjesi: membrana materiallaryny kesmegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin guýruk bilen elektrik gözüň täsin kombinasiýasy.

ýeň gysmak 3
ýeň gysmak 4

Düzülip bilinýän kesiji kellesi:

uzak möhletli ömri bilen iki taraplaýyn kesilen siklotron kesilen.

Peke-täk ýerleşdiriş merkeziniň gollanma sütüni: belligi gowşurmak üçin has durnukly.

ýeň gysmak 2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň