sahypa_banner

önümleri

Awtomatiki hereketlendiriji ýag çüýşesi labeler tekiz çüýşe iki gapdal bellik enjamy

gysga düşündiriş:

Awtomatiki goşa gapdal ýelimleýji bellik enjamy, tegelek, tekiz, ýumurtga, gönüburçly ýa-da inedördül görnüşli çüýşeleriň, bankalaryň we ş.m. stiker ýazgylaryny ulanmak üçin amatlydyr. Etiketleme tizligi hem durnukly herekete baglydyr. önümiň konweýerinde, has ýokary tizlikde.

Bu wideo siziň salgylanmagyňyz üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

bellik3
bellik5
bellik4

Gysgaça syn

Awtomatiki goşa ýelimleýji bellik enjamy, çüýşeleriň, bankalaryň we ş.m. öň we arka tarapynda stiker ýazgylaryny ulanmak üçin amatlydyr;tegelek, tekiz, ýumurtga, gönüburçly ýa-da inedördül görnüşde.Etiketleme tizligi, önümiň konweýerinde has ýokary tizlikde önümiň durnukly hereketine baglydyr.

Esasy tehniki parametrler

Naprýa .eniýe

AC110 / 220V 50 / 60HZ

Bellik tizligi

20-60 çüýşe / min

Bellik takyklygy

± 1mm ​​(uçaryň deňligine bagly)

Howany ulanmak üçin printer

5kg / cm2

Ölçeg

Φ75 mm Φ200 mm

Etiketkanyň ululygy

15-180mm (W) 15-300mm (L)

Ölçegi

2000 mm (L) × 1000mm (W) × 1360mm (H)

Arza

Silindr görnüşinde ýa-da awtomatiki bellik talaplarynyň tekiz çüýşe obýektinde lukmançylykda, iýmitde, içgide we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

bellik6

Aýratynlyklary

1. Derman, azyk, kosmetika we beýleki pudaklarda ulanylýan tegelek obýektiň daşy we ýokary takyklygy (goşa standart) we yzky bellikdäki kesgitlenen nokat we pozisiýa;Şeýle hem has arzan önüm belgileme talaplaryny kanagatlandyryp biler.

2. Ösen ösen adam-maşyn interfeýs ulgamy, aňsat işlemek, doly işlemek, baý onlaýn kömek funksiýasyna eýedir.

3. Üç nokatly üýtgeşik çüýşe, çyzykly bellikli maşyn belgili çüýşäniň tertipsizliginden gaça duruň we çüýşe dik bellik etmesiniň ýalňyşlygy sebäpli ýüze çykmaýar, soňra bellikleri has takyk, owadan, bezegli edýär.

4. Awtomatiki fotoelektrik kesgitlemesi, konweýerden hiç zat gelmeýän we taýak belligi ýok we belligi awtomatiki düzediş ýa-da duýduryş awtomatiki kesgitleme funksiýasy ýok, syzmagyň we galyndylaryň öňüni alýar.

5. Maşynyň gurluşy ýönekeý, ykjam, işlemek we hyzmat etmek aňsat.

Haryt maglumatlary

Gözegçilik çüýşesini, durnuklylygyň eltilmegini we bellik edilmegini üpjün etmek üçin awtomatiki kiçi çüýşe edaralaryny konfigurasiýa etmek, çüýşäniň arasyndan awtomatiki bölünmek;

bellik1
bellik12

Iki esse bellikleme mehanizmi, bellikleriň takyklygyny we ikinji gezek ekstruziýa görnüşli bellikleri üpjün etmek, köpürjikleri netijeli ýok etmek we belligiň berk bolmagyny üpjün etmek üçin düzülendir;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň