sahypa_banner

önümleri

Awtomatiki peristaltiki nasos e suwuk çüýşeler, gaplaýyş maşynynyň liniýasyny doldurýar

gysga düşündiriş:

E suwuk çüýşäni doldurýan gaplaýjy maşyn, efir ýagy we elektron çilim suwuklygy üçin iň oňat arzanladyş Esasan elektron çilim suwuklygyny, elektron suwuklygy, göz damjalaryny, dyrnak çalmagy, göz kölegesini, efir ýagyny awtomatiki doldurmak, togtatmak we nurbatlamak üçin amatlydyr, doldurmagyň mukdary 50 ml-den az.Aýna çüýşeli çüýşäni doldurmak we efir ýagyny awtomatiki ýapmak üçin amatly.Şeýle hem VG, PG suwuk doldurmak we gaplamak üçin amatly,

Bu awtomatiki e-suwuk doldurma we gaplaýyş maşynynyň wideosy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Bu enjam esasan 10-50ml aralygyndaky dürli tegelek we tekiz aýna çüýşelere ýag, göz damjasy, kosmetika ýagy, elektron suwuklygy doldurmak üçin elýeterlidir.Precokary takyklyk kamerasy, dykylyk we gapak üçin yzygiderli tabak üpjün edýär;kamerany çaltlaşdyrmak, kelleleri ýokaryk we aşak edýär;yzygiderli öwrümli nurbatlaryň gapaklary;porşeniň göwrümini doldurmak;we duýgur ekran ähli hereketlere gözegçilik edýär.Çüýşe ýok, doldurgyç ýok.Enjam ýokary pozisiýa takyklygy, durnukly sürmek, takyk doza we ýönekeý işlemekden lezzet alýar we çüýşäniň gapaklaryny goraýar.50ml çüýşäni doldurmak üçin servo motor dolandyryş peristaltiki nasos doldurmak.

Parametr

Gaplamak üçin material: Aýna plastmassa metal
Burun doldurmak: 1/2/4/6
Doldurmak ukyby: 1-100ml
Çüýşäniň ululygy: özleşdirilip bilner
Doldurma tizligi: 30-100 çüýşe / min
Kuwwaty: 1.8kw, 120v / 220v
Howa üpjün edijisi: 0.36m³ / min
Dil saýlamak (Duýgur ekran) Iňlis, ispan, rus, arap, fransuz, italýan, koreý dillerini özleşdirip bolýar.

 

 

Aýratynlyklary

1. Bu enjam, gapagyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki süýşýän enjam bilen enjamlaşdyrylan hemişelik tork nurbatlaryny kabul edýär;

2. Peristaltiki nasos doldurmak, takyklygy ölçemek, amatly manipulýasiýa;

3. Doldurma ulgamynyň yzyna siňdirmek, suwuklygyň syzmagy ýaly funksiýasy bar;

4. Reňkli duýgur ekran ekrany, PLC dolandyryş ulgamy, çüýşäni doldurmak, goşmaça wilka, gaplamak ýok;

5. Wilka enjamyny goşmak, galyndy ýa-da mehaniki wakuum galypyny saýlap biler;

6. Maşyn 316 we 304 poslamaýan polatdan ýasalýar, sökmek we arassalamak, GMP talaplaryna doly laýyk gelmek.

Iş ýörelgesi

Material silindriň täsiri astynda özara jogap berýän porşon doldurma maşynynyň üsti bilen sorular.Nasos urgusynyň silindri, takyk doldurma netijelerine ýetmek üçin zerur doldurma sesini sazlamak üçin signal klapany bilen sazlanýar.

Maşyn jikme-jiklikleri

Jikme-jik suratlar:

SS304 doldurgyçlary we iýmit derejesindäki slikon turbasyny kabul edýäris

elektron suwuklygy doldurmak (6)
elektron suwuklygy doldurmak (7)

Kepka sortlaýjy, gapagyňyz üçin düzülendir

Gapaklary döwýär we enjamyň ýapylýan bölegine ýetirýär.

Damja goýýan gapak salmak

Magnit torkly nurbat gapagyny kabul ediň

elektron suwuklygy doldurmak (8)
elektron suwuk doldurma (9)

Peristaltiki nasosy kabul ediň, miweli suwuk doldurmak üçin amatly.

PLC dolandyryşyny, sensor çüýşäniň işleýşini, ýönekeý we amatly işlemegi kabul ediň;

elektron suwuklygy doldurmak (10)

 1.Gurnamak, düzetmek

Enjamlar müşderiniň ussahanasyna ýetenden soň, enjamlary teklip eden uçarymyza görä ýerleşdiriň.Enjamlary gurnamak, düzetmek we synag önümçiligi bilen bir hatarda enjamlary liniýanyň öndürijilik kuwwatyna ýetmek üçin tejribeli tehnigi taýýarlarys.Alyjy, in engineenerimiziň tegelek biletlerini we ýaşaýyş jaýyny, aýlygyny üpjün etmeli.

2. Okuw
Biziň kompaniýamyz müşderä tehnologiýa okuwyny hödürleýär.Okuwyň mazmuny enjamlaryň gurluşy we hyzmaty, enjamlara gözegçilik we işlemekdir.Tejribeli tehnik okuw meýilnamasyna ýolbaşçylyk eder we döreder.Okuwdan soň, alyjynyň tehnigi amaly we tehniki hyzmaty özleşdirip biler, prosesi sazlap we dürli şowsuzlyklary bejerip biler.

3. Hil kepilligi
Harytlarymyzyň hemmesiniň täze we ulanylmajakdygyna söz berýäris.Olar laýyk materialdan ýasaldy, täze dizaýn kabul edildi.Hil, spesifikasiýa we funksiýa şertnamanyň islegini kanagatlandyrýar.
4. Satuwdan soň
Barlagdan soň, hil kepilligi hökmünde 12 aý, bölek geýýän mugt teklip we beýleki bölekleri iň arzan bahadan hödürleýäris.Hil kepilliginde alyjylaryň tehniki enjamy satyjynyň islegine görä işlemeli we goldamaly, käbir näsazlyklary düzetmeli.Meseleleri çözüp bilmeseňiz, size telefon arkaly ýol görkezeris;meseleler henizem çözülip bilinmese, problemalary çözmek üçin zawodyňyza tehniki taýýarlarys.Tehniki enjamlaşdyrmagyň bahasy, tehniki çykdajylary bejermek usulyny görüp bilersiňiz.

Hil kepilliginden soň, tehnologiýa goldawyny we satuw hyzmatyndan soň hödürleýäris.Zerur bölekleri we beýleki ätiýaçlyk şaýlaryny amatly bahadan teklip ediň;hil kepilliginden soň, alyjylaryň tehniki enjamy satyjynyň islegine görä işlemeli we goldamaly, käbir näsazlyklary düzetmeli.Meseleleri çözüp bilmeseňiz, size telefon arkaly ýol görkezeris;meseleler henizem çözülip bilinmese, problemalary çözmek üçin zawodyňyza tehniki taýýarlarys.

 

zawod

Sorag-jogap

1-nji sorag: Siz maşyn öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

A1: Biz size iň gowy hyzmaty berip biljek ygtybarly maşyn öndürijisidiris.Müşderimiziň islegi boýunça enjamymyz düzülip bilner.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!

 

2-nji sorag: Bu enjamyň kadaly işlemegine nädip kepil geçýärsiňiz?

A2: Her maşyn ýüklemezden ozal zawodymyz we beýleki müşderimiz tarapyndan synagdan geçirilýär, eltip bermezden ozal enjamy optimal effekt bilen sazlarys.Kepillik ýylynda ätiýaçlyk elmydama elýeterli we mugt.

 

3-nji sorag: Bu enjam gelende nädip gurup bilerin?

A3: Müşderini gurmak, işe girizmek we taýýarlamak üçin inersenerleri daşary ýurtlara ibereris.

 

4-nji sorag: Duýgur ekranda dili saýlap bilerinmi?

A4: Mesele ýok.Ispan, Fransuz, Italýan, Arap, Koreý we ş.m. saýlap bilersiňiz.

 

5-nji sorag: Biziň üçin iň oňat enjam saýlamak üçin näme etmeli?

A5: 1) Doldurmak isleýän materialyňyzy aýdyň, göz öňünde tutjak enjamyňyzyň görnüşini saýlarys.

2) Maşynyň laýyk görnüşini saýlanyňyzdan soň, maňa enjam üçin zerur doldurma kuwwatyny aýdyň.

3) Iň soňunda size doldurgyç kellesiniň iň gowy diametrini saýlamaga kömek etmek üçin gapyňyzyň içki diametrini aýdyň.

 

6-njy sorag: Enjam hakda has köp bilmek üçin el bilen işleýän wideoňyz barmy?

A6: Hawa, bizden soranyňyzdan soň gollanma we iş wideosyny ibereris.

 

7-nji sorag: Käbir ätiýaçlyk şaýlary döwülen bolsa, meseläni nädip çözmeli?

A7: Ilki bilen surata düşüň ýa-da meseläniň böleklerini görkezmek üçin wideo taýýarlaň.

Mesele taraplarymyzdan tassyklanandan soň, ätiýaçlyk şaýlaryny mugt ibereris, ýöne iberiş bahasy siziň tarapyňyzdan tölenmeli.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň