sahypa_banner

önümleri

Awtomat sous jamy maýonez doldurýan maşyn önümçilik liniýasy

gysga düşündiriş:

Bu enjam suwly erginleri we krem ​​önümlerini doldurmak üçin, esasanam ýokary ýapyşykly materiallar üçin (kosmetika, tohum örtük serişdesi, motor ýaglaýjy ýag, saklaýjy serişde we ş.m.) täsir etmek üçin amatlydyr. - maşyn interfeýs ulgamy;çüýşäni awtomatiki iýmitlendirmek, awtomatiki doldurmak, çüýşäni awtomatiki ibermek;servo motorly, goşa nurbatly hereketlendiriji, doldurmagyň durnuklylygyny üpjün etmek, takyklygy has ýokary doldurmak üçin porşen çybygynyň hereketine gözegçilik ediň.

Bu wideo awtomatiki maýonez doldurýan maşyn, önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

kelläni doldurmak
porşen nasosy
sous doldurmak2

Gysgaça syn

Bu enjam suwly erginleri we krem ​​önümlerini doldurmak üçin, esasanam ýokary ýapyşykly materiallar üçin (kosmetika, tohum örtük serişdesi, motor ýaglaýjy ýag, saklaýjy serişde we ş.m.) täsir etmek üçin amatlydyr. - maşyn interfeýs ulgamy;çüýşäni awtomatiki iýmitlendirmek, awtomatiki doldurmak, çüýşäni awtomatiki ibermek;servo motorly, goşa nurbatly hereketlendiriji, doldurmagyň durnuklylygyny üpjün etmek, takyklygy has ýokary doldurmak üçin porşen çybygynyň hereketine gözegçilik ediň.

Parametr

Dolduryjy material

Jam, nohut ýagy, bal, et pastasy, ketçup, pomidor pastasy

Burun doldurmak

1/2/4/6/8 müşderiler tarapyndan düzedilip bilner

Doldurma göwrümi

50ml-3000ml özleşdirilen

Takyklygy doldurmak

± 0,5%

Doldurma tizligi

1000-2000 çüýşe / sagat müşderiler tarapyndan sazlanyp bilner

Machineeke maşyn sesi

≤50dB

Dolandyryş

Quygylyga gözegçilik

Kepillik

PLC, sensor ekrany

Aýratynlyklary

Iýmitlendiriji turba

Arassalamak aňsat we çalyşmak aňsat bolan tankdan doldurgyç kellesine materiallary daşamak üçin ýylylyga çydamly turbalary ulanyň.

 

Atylylygy tygşytlamak

Materialyň özi gaty ýokary temperatura.Dolduryjy maşyn bilen gatnaşyga girende, tankdaky temperatura wagtyň geçmegi bilen üýtgär.Bu wagt temperaturany belli bir aralykda saklamak üçin ýylylygy goraýjy enjam goşup bolýar

 

Top klapan

Dolduryşy açyk we ýapmak üçin ulanylýar, itiş materialynyň göwrümi doldurylýan göwrüme ýetende, top awtomatiki açylar we dolduryp başlar.

 

Servo Motor

Poroşon hereketiniň durnuklylygyny, ýokary takyklygy, takyk doldurmagy gazanmak üçin sero motor hereketlendirijisini, goşa top nurbady ulanmak.

 

Porzin nasos silindri

doldurmagyň göwrümine gözegçilik we açyk we
doldurmakdanBu porşon silindriniň göwrümi, doldurýan göwrümiňize görä
silindrde iteklemek üçin Piston nasos çybygynyň üsti bilen doldurmagyň takyklygyny üpjün ediň.

Arza

Iýmit (zeýtun ýagy, künji pastasy, sous, pomidor pastasy, çili sousy, ýag, bal we ş.m.) Içgi (şire, konsentrirlenen şire).Kosmetika (krem, losyon, şampun, duş jeli we ş.m.) Gündelik himiki (gap-gaç ýuwmak, diş pastasy, aýakgap poly, nemlendiriji, pomada we ş.m.), himiki (aýna ýelimleýji, möhürleýji, ak lateks we ş.m.), çalgy ýaglary we gips pastalary ýörite önümçilik Enjamlar ýokary ýapyşykly suwuklyklary, pastalary, galyň souslary we suwuklyklary doldurmak üçin amatlydyr.çüýşeleriň dürli ululygy we görnüşi üçin maşyny sazlaýarys. Iki aýna we plastmassa gowy.

sous doldurmak3

Maşyn jikme-jiklikleri

SS304 ýa-da SUS316L doldurgyçlaryny dolduryň

Damja garşy doldurgyç burun, porşen silindr dolandyryş doldurylyşy (Servo motor kontro), durnukly we doldurma takyklygy has ýokary.

2 doldurmak
porşen nasosy

Porzin nasosyny doldurmagy, ýokary takyklygy kabul edýär;Nasosyň gurluşy arassalamak we dezinfeksiýa etmek aňsat sökülýän edaralary kabul edýär.

Güýçli ulanylyşy kabul ediň

Bölekleri üýtgetmegiň zerurlygy ýok, dürli şekilli we spesifikasiýa çüýşelerini çalt sazlap we üýtgedip bilersiňiz

konweýer
2

Duýgur ekrany we PLC dolandyryşyny kabul ediň

Easyeňil düzülen doldurma tizligi / göwrümi

çüýşe we doldurma funksiýasy ýok

derejesine gözegçilik we iýmitlendirmek.

Doldurýan kelläni çyzmak we taşlamaga garşy funksiýa bilen aýlanýan klapan porşen nasosy kabul edilýär.

IMG_6438
servo motor3

Kompaniýanyň maglumatlary

Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

 

Satuwdan soňky hyzmat:
Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
Hiliň kepilligi:
Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
Gurnamak we düzetmek:
Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

zawod
porşen nasosy12

Sorag-jogap

1-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da önümçilikmi?

A1: Biz önümçilik, zawodyň bahasyny ýokary hilli üpjün edýäris, görmäge hoş geldiňiz!

2-nji sorag: Maşynlaryňyzy satyn alsak, kepilligiňiz ýa-da hiliň kepilligi näme?

A2: Size 1 ýyl kepillik berýän we ömürboýy tehniki goldaw berýän ýokary hilli maşynlary hödürleýäris.

3-nji sorag: Tölänimden soň enjamymy haçan alyp bilerin?

A3: gowşuryş wagty tassyklan takyk maşynyňyza esaslanýar.

4-nji sorag: Tehniki goldawy nädip hödürleýärsiňiz?

A4:

1. Telefon, e-poçta ýa-da Whatsapp / Skype arkaly gije-gündiziň dowamynda tehniki goldaw

2. Iňlis dilinde dostlukly gollanma we wideo CD disk

3. Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inerener

5-nji sorag: Satuw hyzmatyndan soň nähili işleýärsiňiz?

A5: Adaty maşyn iberilmezden ozal dogry sazlanýar.Mçinleri derrew ulanyp bilersiňiz.Zawodymyzdaky enjamymyza mugt okuw maslahatyny alyp bilersiňiz.Şeýle hem, e-poçta / faks / tel we ömürlik tehniki goldaw arkaly mugt teklip we maslahat, tehniki goldaw we hyzmat alarsyňyz.

6-njy sorag: ätiýaçlyk şaýlary nähili?

A6: thehli zatlary çözenimizden soň, salgylanma üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň sanawyny hödürläris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň