sahypa_banner

önümleri

Sowuk ýelim çygly ýelim belgili maşyn tegelek çüýşe

gysga düşündiriş:

Bu çygly ýelim bellik enjamy, iýmit, ýakymly, derman, çakyr, ýag, kosmetika we beýleki pudaklarda dürli tegelek çüýşe pastasy bellikleri tegelek önümler üçin tegelek üçin amatlydyr.

PLC dolandyryşyny kabul ediň: Düşünmek aňsat bolan PLC adam-maşyn interfeýs dolandyryş ulgamyny ulanyň.

Bu wideo siziň salgylanmagyňyz üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

sowuk ýelim doldurmak1
sowuk ýelim doldurmak
sowuk ýelim doldurmak4

Işlemek

Poçta hasasy enjamlar işledilende rezin ýelimini (pasta) alýar, soňra bellikler gutusyna ýapyşmak, aýlanmak we wakuum çüýşedäki wakuum kemer taýagyna geçirmek üçin bellikleri geçirýär.Bellik owadan, ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, ýönekeý işlemek, amatly tehniki hyzmat we abatlaýyş emele getirdi.

Parametrler

Potensial (BPM) 40-100
Çüýşäniň diametri 30-110 mm
Etiketkanyň ululygy (L * H) 50-330-40-150 mm
Dik ýalňyşlyk ± 1
Bellik derejesi ≥99.9%
Elektrik üpjünçiligi 220V / 380V 50HZ
Motor güýji 1.0KW
Gaz sarp edilişi 4-6 kg / min
Ueelim Suwda erän fenolik rezin ýelimi
Arassa agram 450KG

Arza

sowuk ýelim doldurmak5

Bu çygly ýelim bellik enjamy, iýmit, ýakymly, derman, çakyr, ýag, kosmetika we beýleki pudaklarda dürli tegelek çüýşe pastasy bellikleri tegelek önümler üçin tegelek üçin amatlydyr.

PLC gözegçiligini kabul ediň:Düşünmek aňsat bolan PLC man-maşyn interfeýs dolandyryş ulgamyny ulanyň.

Meşhur marka elektrik komponetlerini kabul ediň

sowuk ýelim doldurmak6

Halkara meşhur marka elektrik komponetlerini ulanmak, öndürijilik we durnuklylyk

Aýratynlyklary

1. Tutuş enjam SS304 poslamaýan polatdan (Base çarçuwasy we dwigatel düşegi bilen) ýasalýar .Gommurlaryň materialy geýip bolýar we material azyk we saglyk howpsuzlygy agrohimiýa senagatynyň talaplaryna laýyk gelmelidir.

2. Tanky poslamaýan polatdan ýasalan rolikli maşyn bilen az salyň .Elimiň köpelmegi bilen ýelim köpelýär we syzmaz.

3. Gaýtadan işlemegiň sany boýunça ýörite rezin rolik, deformasiýa garşylygy we könelişme garşylygydyr.

4. Wakuum standartyny ulanyp, kemer bilen hyzmatdaşlyk edip, bellikler çüýşäniň üstünde ýumşak pasta bolup biler.

5. Çüýşesiz bellige ýetmek üçin fotoelektrik synag çüýşesi.

6. frequygylygy öwrüjiniň üsti bilen hereketlendirijiniň tizligi erkin sazlanyp bilner we bellikleme ukyby erkin dolandyrylyp bilner.

7. Diňe şahsy amal däl, önümçilik liniýasy bilen hem baglanyşyp biler.

8. 360 standartyny goýup biler we ýalňyşlyk 1 mm-de dolandyrylyp bilner

9. Janköýer Wakuum kemeriniň ownuk böleklerini we ş.m. çalyşmak arkaly çüýşeleriň dürli aýratynlyklaryny çalt sazlap we kanagatlandyryp biler we adamyň iň uzakdaky sazlaýjy faktoryny ýok edip biler.

10. Maşyny gaýtadan işlemek tehnologiýasy ajaýyp, esasy komponentler amatly bolmagy üçin adaty böleklerdir.

11. Sazlamalaryň köpüsi import edilýär, hilini, durnuklylygynyň has gowudygyny, hyzmat wagty has uzyn, abatlaýyş tizliginiň pes bolmagyny üpjün edip biler.

Haryt maglumatlary

Etiketleme tizligini we takyklygyny kepillendirmek üçin bellik kellesi üçin ulanylýan ädim hereketlendirijileri.

Surat elektrik we dolandyryş ulgamy Germaniýadan ýa-da Japanaponiýadan ýa-da Taýwandan ösen komponentleri ulanýar.

sowuk ýelim doldurmak2
sowuk ýelim doldurmak3

Specialörite kauçuk rolik, ýörite bejermek, deformasiýa we könelişme garşylygydyr.Birmeňzeş inçe ýelim, ýelimi tygşytlaň;

Wakuum dakmak belligini ulanyň, kemer bilen çüýşe tekiz ýelmäp bilersiňiz

sowuk ýelim doldurmak4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň