sahypa_banner

önümleri

Silindrli porşenli nasos ketçup pomidor pastasy doldurma gaplaýyş önümçilik maşyny

gysga düşündiriş:

Bu önümçilikde doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn we bellik enjamy, guty gaplaýyş maşyny bar;

Önümçilik liniýasynyň maşynyň görnüşi, maşynlaryň sany, tizlik, kuwwat, ululyk we ş.m. Müşderiniň önümçilik zerurlyklaryna görä düzülip bilner;Müşderi üçin hünär toplumlaýyn doldurma we gaplama önümçilik liniýasyny düzüp bileris.

Bu awtomatiki doldurma liniýasy bal, soýa sousy, nohut ýagy, garylan ýag, çili sousy, ketçup, sirke, nahar çakyry we ş.m. ýaly dürli önümleri doldurmak üçin düzülip bilner.

Bu wideo awtomatiki ketçup doldurma enjamy, önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

kelleleri doldurmak (5)
porşen nasosy
3 doldurmak

Gysgaça syn

Enjam PLC dolandyryşyny kabul edýär, doldurma çüýşesine, çykarylýan agzyna görä, galan ähli amallary duýgur ekranda tamamlap bolýar.Umumy awtomatiki servo piston doldurma maşynynyň artykmaçlyklaryndan başga-da, doldurma materiallarynyň gerimini giňeltdi.Doldurma materialy ýaly bölejikler, gaty mazmunly uzyn zolaklar hem gaty täsirli doldurgyç bolup biler.Bu enjam porşen silindrini sürmek üçin top nurbat ulgamyny kabul edýär.Iýmit, himiýa, lukmançylyk, kosmetika, agrohimiýa pudagynda giňden ulanylýar, suwuklygy doldurmak üçin ulanylýar, esasanam ýokary ýapyşykly material we köpükli suwuklyk üçin: Nebit, sous, ketçup, bal, şampun, losyon ýagy we ş.m.

awtomatiki suwuk doldurma gaplaýyş bellik enjamy

Parametr

Doldurylýan kelleleriň sany

4 ~ 20 kelle (dizaýna baglylykda)

Dolduryş ukyby

islegiňize görä

Doldurma görnüşi

porşen nasosy

Doldurma tizligi

500ml-500ml: sagatda 001200 çüýşe 1000ml: sagatda 00600 çüýşe

Dolduryş takyklygy

± 1-2g

Programma gözegçilik

PLC + duýgur ekran

Esasy materiallar

304 poslamaýan polat, 316 azyk senagatynda ulanylýar

Howa basyşy

0.6-0.8Mpa

Konweýer kemeri Tizlik

0-15m / min

Konweýer kemeri fromerden uzak aralyk

750mm ± 50mm

servo motor

Panasonic Japan

Kuwwat

2.5-3.5KW12

Material tankyň kuwwaty

200L (suwuk derejeli wyklýuçatel bilen)

Gorag enjamy

Suw howdanynda suwuklygyň ýetmezçiligi barada duýduryş

Güýç çeşmesi

220 / 380V, 50 / 60HZ ýa-da özleşdirilen

Ölçegleri

1600 * 1400 * 2300 (uzynlygy * ini * beýikligi)

Hoster eýesi agramy

takmynan 900 kg

Maşyn konfigurasiýasy

Çarçuwa

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

 图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

Aýratynlyklary

1. Her doldurma kellesiniň akymyna gözegçilik enjamlary biri-birine garaşsyz, takyklygy sazlamak gaty amatly.

2. Maşyn materialynyň kontakt böleginiň materialy, GMP standartyna laýyklykda önüm aýratynlyklaryna görä iýmit derejesindäki materialy ulanyp biler.

3. Yzygiderli doldurmak bilen, çüýşäni doldurmak, doldurmak mukdary / önümçiligi sanamak funksiýasy we ş.m.

4. Amatly tehniki hyzmat, ýörite gurallar gerek däl.

5. Damjany berk doldurýan kelläni ulanyň, syzmaň.

Arza

Iýmit (zeýtun ýagy, künji pastasy, sous, pomidor pastasy, çili sousy, ýag, bal we ş.m.) Içgi (şire, konsentrirlenen şire).Kosmetika (krem, losyon, şampun, duş jeli we ş.m.) Gündelik himiki (gap-gaç ýuwmak, diş pastasy, aýakgap poly, nemlendiriji, pomada we ş.m.), himiki (aýna ýelimleýji, möhürleýji, ak lateks we ş.m.), çalgy ýaglary we gips pastalary ýörite önümçilik Enjamlar ýokary ýapyşykly suwuklyklary, pastalary, galyň souslary we suwuklyklary doldurmak üçin amatlydyr.çüýşeleriň dürli ululygy we görnüşi üçin maşyny sazlaýarys. Iki aýna we plastmassa gowy.

sous doldurmak3

Aýratynlyklary

1. Elektrik we pnewmatiki komponentleriň dünýä belli markalaryny, pes şowsuzlyk derejesini, ygtybarly öndürijiligini, uzak ömrüni kabul edýär.

2. Material kontakt bölekleri poslamaýan polatdan ýasalýar, sökmek we ýygnamak aňsat, arassalamak we GMP talaplaryna laýyk gelýär.

3. Doldurma sesini we doldurma tizligini sazlamak aňsat, sensor ekrany bilen dolandyrylýar we görkezilýär.

4. Çüýşäni doldurmak funksiýasy ýok, suwuk derejeli awtomatiki dolandyryş iýmitlenmesi.

5. Tetrafluorin tehnologiýasy bilen porşen möhürleri porşen möhürleriniň könelmegine garşylygy ýokarlandyrýar (hyzmat möhleti 12 aý ýa-da ondanam köp) we materiallara gowy ulanylýar.

6. Bölekleri üýtgetmegiň zerurlygy ýok, çüýşäniň görnüşiniň dürli aýratynlyklaryny çalt düzedip bilersiňiz.

7. Dolduryjy kellesi ýörite syzdyryjy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.Sim çyzgysy ýa-da damjanyň syzmagy ýok.

Maşyn jikme-jiklikleri

SS304 ýa-da SUS316L doldurgyçlaryny dolduryň

Agzany doldurmak, pnewmatik damja garşy enjamy kabul edýär, sim çyzgyny doldurmaýar, damjasy ýok;

2 doldurmak
porşen nasosy

Porzin nasosyny doldurmagy, ýokary takyklygy kabul edýär;Nasosyň gurluşy arassalamak we dezinfeksiýa etmek aňsat sökülýän edaralary kabul edýär.

Duýgur ekrany we PLC dolandyryşyny kabul ediň

Easyeňil düzülen doldurma tizligi / göwrümi

çüýşe we doldurma funksiýasy ýok

derejesine gözegçilik we iýmitlendirmek.

2
IMG_6438

Doldurýan kelläni çyzmak we taşlamaga garşy funksiýa bilen aýlanýan klapan porşen nasosy kabul edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň