sahypa_banner

önümleri

Zawodda iň köp satylýan ýelimli etiket gaplaýyş önümçiligi senagat bellik maşynynyň bahasy

gysga düşündiriş:

Çüýşeler üçin awtomatiki çüýşe bellik enjamy himiki boýag pestisid silindrine, çüýşeli suw, nahar ýagy we beýleki silindr görnüşli zatlara degişlidir.Kauçuk tigir bölünýän çüýşe, deň aralyk, bellik etmek has takyk.Çüýşeleriň rulonyna berkidilen tigir, belligi has berkidiň.

Bu awtomatiki tegelek çüýşe bellikli maşyn wideosy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

belligi
tegelek çüýşe bellik enjamy (2)
belligi

Gysgaça syn

Bu bellik enjamy, gaty uly göwrümli integral zynjyry düzýän kompýuter duýgur ekrany bilen enjamlaşdyrylandyr .Bu hytaý nyşanlarynyň duýgur ekrany bilen mikro-kompýuter tarapyndan dolandyrylýar, adam bilen aragatnaşygy amala aşyrdy .Mikro-kompýuter konfigurasiýasy, el degirmek arkaly ähli maglumatlary girizmek üçin peýdalydyr. Ekran, şeýle hem maşyn işe başlansoň işleýiş ýagdaýyna hemme taraplaýyn gözegçilik etmek üçin. Etiketka, guradylmaýan film, elektron gözegçilik kody, ştrih-kod, iki ölçegli kod belligi, aç-açan bellik.

Esasy tehniki parametrler

Etiketkanyň takyklygy Mm 1mm ýalňyşlyk
Etiketleme tizligi Sagatda 2000-3000 çüýşe
Etiketkanyň rulony (içerde) 76mm
Etiketkanyň rulony (daşynda) 300mm
Naprýa .eniýe 220V / 380V, 50 / 60HZ, bir / üç faza
Kuwwat 1.2KW
Ölçegi 2000 (L) x950 (W) x 1260 (H) mm
Agram 180 kg

Arza

hoopper3

Aýratynlyklary

1. Akylly dolandyryş, awtomatiki fotoelektrik yzarlamasy, haýsydyr bir belligi bar, standart awtomatiki düzediş ýok we awtomatiki kesgitleme belligi ýok, syzmagyň we bellikleriň isrip edilmeginiň öňüni alýar.

2. stabilityokary durnuklylyk, PLC we basgançakly hereketlendiriji we elektrik gözüniň ösen elektron dolandyryş ulgamy, 7 x 24 sagat enjamlaryň işleýşini goldaýar.

3. Easyönekeý sazlamak, bellikleme tizligi, geçiriş tizligi, çüýşe sazlamagyň zerurlygyna görä ädimsiz tizligi kadalaşdyryp biler.

4. Esasy material poslamaýan polat enjamlaryndan we GMP talaplaryna laýyk gelýän alýumin garyndy önümçiliginden ýasalýar.

Haryt maglumatlary

Ajaýyp bellikleme hili, elastik basyş bilen örtülen guşak, tekiz bellik, gyrmyzy ýok we gaplamanyň hilini ýokarlandyrmak;

belligi
plc

Duýgur ekrany we PLC dolandyryşyny kabul ediň

Easyeňil düzülen doldurma tizligi / göwrümi

çüýşe we doldurma funksiýasy ýok

derejesine gözegçilik we iýmitlendirmek.

zawodyň suraty

Kompaniýanyň maglumatlary

Kompaniýanyň tertibi

Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

 

Satuwdan soňky hyzmat:
Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
Hiliň kepilligi:
Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
Gurnamak we düzetmek:
Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

Sorag-jogap

1-nji sorag.Täze müşderiler üçin töleg şertleri we söwda şertleri näme?

A1: Töleg şertleri: T / T, L / C, D / P we ş.m.
Söwda şertleri: EXW, FOB, CIF.CFR we ş.m.

2-nji sorag: Haýsy Ulag bilen üpjün edip bilersiňiz? We sargyt goýlandan soň önümçilik prosesi barada maglumatlary täzeläp bilersiňizmi?

A2: Deňiz gatnawy, howa gatnawy we halkara ekspress.Sargydyňyzy tassyklandan soň, e-poçta we suratlaryň önümçilik maglumatlary barada size habar bereris.

3-nji sorag: Iň az sargyt mukdary we kepillik näme?
A3: MOQ: 1 toplum
Kepillik: 12 aýlyk kepillikli ýokary hilli maşynlary hödürleýäris we wagtynda tehniki goldaw berýäris

4-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
A4: Hawa, bu pudakda köp ýyl bäri gowy tejribesi bolan hünärmen inersenerlerimiz bar, olar dizaýn maşynlaryny, taslama kuwwatyňyzy, konfigurasiýa islegleriňizi we beýlekileri öz içine alýar, bazardaky müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.
5-nji sorag: Önümiň metal bölekleri bilen üpjün edýärsiňizmi we bize tehniki görkezme berýärsiňizmi?
A5: Bölekleri geýmek, mysal üçin motor guşagy, sökmek guraly (mugt) üpjün edip biljek zatlarymyzdyr. We size tehniki görkezme berip bileris.

zawod
servo motor3
porşen nasosy12

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň