sahypa_banner

önümleri

Zawodyň bahasy Awtomatiki köp kelleli çalgy ýagy doldurýan maşyn liniýasy

gysga düşündiriş:

“Planet Machinery” tarapyndan öndürilen ýag doldurma önümçilik liniýasy servo dolandyryş porşen doldurma tehnologiýasyny, ýokary takyklygy, ýokary tizlikli durnukly öndürijiligi, çalt dozany sazlamak aýratynlyklaryny kabul edýär.

Filag doldurýan maşyn iýilýän ýag, zeýtun ýagy, nohut ýagy, mekgejöwen ýagy, ösümlik ýagy we ş.m.

Bu ýag guýýan enjamyň dizaýny we önümçiligi GMP standart talaplaryna laýyk gelýär.Ansatlyk bilen söküň, arassalaň we saklaň.Doldurma önümlerine ýüz tutýan bölekler ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Filag guýýan maşyn, dürli iş ýerlerine uýgunlaşan howpsuz, daşky gurşaw, arassaçylyk.

Bu wideo siziň salgylanmagyňyz üçin, müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzeris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

IMG_5573
3
伺服 电机

Gysgaça syn

Bu önüm, kompaniýamyz tarapyndan oýlanyşykly taýýarlanan doldurma maşynynyň täze görnüşidir.Bu önüm, PLC we sensor ekrany awtomatiki dolandyryşy kabul edýän çyzykly servo pasta suwuk doldurma enjamy.Takyk ölçemegiň, ösen gurluşyň, durnukly işlemegiň, pes sesiň, uly sazlaýyş diapazonynyň we çalt doldurmagyň tizliginiň artykmaçlyklary bar.Mundan başga-da, üýtgäp durýan, kristallaşdyrylan we köpükli suwuklyklara uýgunlaşdyrylyp bilner;rezin we plastmassany zaýalaýan suwuklyklar, şeýle hem ýokary ýapyşykly suwuklyklar we ýarym suwuklyklar.Duýgur ekrana bir el degirmek arkaly baryp bolýar we ölçegi bir kelle bilen gowy sazlap bolýar.Enjamyň açylan bölekleri we suwuk materialyň kontakt bölekleri ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar, ýüzi ýalpyldawuk we daşky görnüşi owadan we jomart.

Parametr

Ady Awtomatiki servo motor doldurmakMaşyn
Kelläni doldurmak 1,2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 we ş.m. (tizlige görä islege bagly)
Doldurma göwrümi 10-20000ml we ş.m.
Doldurma tizligi 360-8000bph (ýöriteleşdirilen)

Mysal üçin, 2 burun doldurýan maşyn, 500ml çüýşeler / bankalar üçin takmynan 720-960 çüýşe dolduryp biler

Takyklygy doldurmak ≤ ± 1%
Elektrik üpjünçiligi 380V / 220V we ş.m. (ýöriteleşdirilen) 50 / 60HZ
Elektrik üpjünçiligi .51.5kw
Howa basyşy 0.6-0.8MPa
Çalt geýilýän bölekler möhürlemekng

Maşyn konfigurasiýasy

Çarçuwa

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

 图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

Aýratynlyklary

1. Servo hereketlendiriji re modeimi kabul edildi, doldurmagyň tizligi durnukly we howanyň sarp edilişi az.Ilki çalt we soňra haýal doldurmagyň tertibi has akylly we adamkärçilikli bolup biler.

2. Elektrik we pnewmatik komponentleriň içerki we daşary ýurtlarda belli markalaryny ulanmak bilen şowsuzlygyň derejesi pes, öndürijiligi durnukly we hyzmat möhleti uzak;

3. Işleýiş maglumatlaryny sazlamak ýönekeý, ýokary takyklyk bilen doldurmak we ulanmak aňsat;

4. contacthli aragatnaşyk materiallary poslamaýan polatdan ýasalýar, poslamagy aňsat däl, sökmek aňsat, arassalamak aňsat we iýmit arassaçylygy standartlaryna laýyk gelýär;

5. Doldurmagyň göwrümini we doldurma tizligini sazlamak aňsat, çüýşesiz we doldurmagy we awtomatiki iýmitlenmegi bes etmek üçin material ýok.Suwuklyk derejesi iýmitlenmäni awtomatiki dolandyrýar we daşky görnüşi owadan;

6. Doldurma burun suwy doldurmak üçin üýtgedilip bilner, bu doldurma materialynyň köpüklenmeginiň ýa-da sepilmeginiň öňüni alyp biler we köpük aňsat suwuklyklary doldurmak üçin amatlydyr;

7. Doldurma burun, doldurylanda sim çyzgysynyň ýa-da damjasynyň bolmazlygyny üpjün etmek üçin damja garşy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr;

8. Bölekleri çalyşmagyň zerurlygy ýok, dürli görnüşdäki we spesifikasiýa çüýşelerini çalt ulanyp, çalşyp bilersiňiz.

Maşyn jikme-jiklikleri

Servo motor hereketlendirijisini, goşa nurbatly sürüjini kabul ediň, doldurmagyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin porşen çybygynyň hereketine gözegçilik ediň.
Sero hereketlendirijisi bir rewolýusiýa bilen 10000-den gowrak impuls geçirip bilýär we servo motoryndan ýygnan impuls doldurmagyň mukdarynyň bellenilen talaplara ýetendigini bilýär.Doldurmagyň takyklygyny kepillendirmek üçin.

伺服 电机
servo motor4

Awtomatiki material doldurmak, 200L saklaýjy enjam, suwuk derejeli enjam bilen enjamlaşdyrylandyr, material suwuklyk derejesinden pes bolsa, materialy awtomatiki usulda doldurar.

Sensoryň ýerleşişi takyk, awtomatiki ýapmak funksiýasy, çüýşäni doldurmak ýok, ýygnanan çüýşeler üçin awtomatiki ýapmak funksiýasy, duýgur jogap we uzak ömür

Zynjyr konweýer kemeri

Durnuk iş, guýma, aşgazana garşylyk, berklik we çydamlylyk

servo motor1
1

PLC dolandyryşyny, Japaneseaponiýanyň PLC programma dolandyryşyny, içgin adam maşyn interfeýsini, amatly amal, PLC dolandyryş gözegçiligi, surat albomyny ýüklemek

Piston silindr

Müşderiniň islegini doldurmak zerurlygyna görä, porşen silindriniň göwrümini sazlaň.Porzin birleşdiriji çybyk we krank miliniň öwrüm hereketine öwrülýän silindrde ýokary we aşak hereket edýär.
Highokary ýapyşykly suwuklyk üçin amatly.

pisotn nasosy
4 kelläni doldurýan burun

Porzin görnüşli doldurma enjamy, öz-özüni doldurmak, ýeke silindr materialy tematiki silindrde çykarmak üçin bir porşini sürýär, soňra bolsa turbany material turbasy arkaly konteýneriň içine pnewmatik ýagdaýda itýär, doldurmagyň göwrümi silindriň urmagyny sazlamak bilen kesgitlenýär, doldurmagyň takyklygy Highokary, ulanmak aňsat we çeýe.

Arza

Agyr souslar, iýmit ýaglary salsalary, salat geýimleri, kosmetiki kremler, agyr şampun jelleri we kondisionerler, pasta arassalaýjylary we mumlary, ýelimleri, agyr ýaglary we çalgy ýaglaryny.

servo motor2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň