sahypa_banner

önümleri

Zawod satuwy Suwuk el ýuwujy suwuk doldurgyç el sabyny arassalaýjy enjam

gysga düşündiriş:

Bu enjam, krem, şampun, suwuk sabyn, çalgy, hereketlendiriji ýag önümleri ýaly meňzeşlik we pasta doldurmak üçin ulanylýar.Doly dolulygyna we aňtaw gözegçiliginiň artykmaçlygy bilen gaplaýyş setirinde gaplaýyş maşynyna we bellik enjamyna birleşip bilýär.

Bu awtomatiki şampun doldurýan maşyn, Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, şu wideo barlaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

IMG_5573
servo motor4
4 kelläni doldurýan burun

Gysgaça syn

Awtomatiki şampun doldurýan maşyn

 

Bu enjam önümçilikde, himiýada, azykda, içgilerde we beýleki pudaklarda giňden ulanyldy. Esasanam ýokary ýapyşykly suwuklyk üçin kompýuter (PLC), sensor ekrany dolandyryş paneli bilen aňsatlyk bilen dolandyrylýar.Suwdan doldurylmagy, ýokary ölçeg takyklygy, ykjam we ajaýyp aýratynlygy, suwuk silindr we geçirijiler sökülmegi we arassalanmagy bilen häsiýetlendirilýär.Şeýle hem dürli şekilli gaplara laýyk bolup biler.Qualityokary hilli poslamaýan polat çarçuwalary, halkara meşhur marka elektrik komponentlerini ulanýarys, enjam GMP standart talaplaryna ulanylýar

 

Parametr

Kelläni doldurmak 2 4 6 8
Ses doldurmak 100-1000ml 100-1000ml 100-1000ml 100-1000ml
1000-5000ml 1000-5000ml 1000-5000ml 1000-5000ml
Doldurma görnüşi Plunger rasion doldurmak Plunger rasion doldurmak Plunger rasion doldurmak Plunger rasion doldurmak
Tizligi doldurmak 300-600bph 600-1500bph 1500-2500bph 3000-4000bph
Dolduryş takyklygy ± 1% ± 1% ± 1% ± 1%
Material SUS304 / 316 SUS304 / 316 SUS304 / 316 SUS304 / 316
Howa basyşy 0.5-0.7Mpa 0.5-0.7Mpa 0.5-0.7Mpa 0.5-0.7Mpa
Kuwwat 220V, 50Hz, 500W 220V, 50Hz, 500W 220V, 50Hz, 500W 220V, 50Hz, 500W
Howanyň sarp edilişi 200-300L / min 200-300L / min 200-300L / min 200-300L / min
Agram 400Kgs 550Kg 700Kgs 900Kgs

Aýratynlyklary

1.Volumetrik porşen nasosyny, pnewmatik gözegçilik ss barlag klapanyny ýeňil we orta agyrlyga çenli dürli görnüşli suwuklygy doldurmak üçin kabul ediň.

2.Pnewmatiki dolandyryş porşen nasosy, doldurmagyň göwrümini aňsat sazlaň.

3.Auto doldurgyç burnuny ýapyň / ýapyň, dolduranyňyzda düşmeginiň öňüni alyň.

4. Çüýşä gaçmazlyk üçin, burun doldurmak üçin awtomatiki lýubka ýygnaýjy.

5. Arassalamak we sterilizasiýa etmek üçin komponent böleklerini çykarmak, üýtgeýän bölekleri bolmadyk beýleki çüýşäniň ululygyna laýyk gelmek üçin amatly.

6. quygylygy tizlige gözegçilik etmek, çüýşäni doldurmak üçin akyl ýok.

7.GMP düzgünnamasyna laýyklykda öndürilen we öndürilen maşyn.

Arza

50ML-5L plastik çüýşeler, aýna çüýşeler, tegelek çüýşeler, inedördül çüýşeler, çekiç çüýşeleri ulanylýar

El arassalaýjy, duş jeli, şampun, dezinfeksiýa we beýleki suwuklyklar, poslaýjy suwuklyklar, pasta ulanylýar.

porşen nasosy1

Maşyn jikme-jiklikleri

Damja garşy doldurgyçlary, önümi tygşytlaň we enjamy arassa saklaýar. SS304 / 316-dan ýasalan. Dürli talap edilýän doldurma tizligi üçin 4/6/8 doldurgyç burunlaryny düzýäris.

burun doldurmak
porşen nasosy

Porzin nasosyny kabul ediň

Yapyşan suwuklyk üçin amatly, porşanyň dozada sazlanmagy amatly we çalt, ses diňe sensor ekranynda bolmaly.

PLC gözegçilik: Bu doldurma enjamy, mikrokompýuter PLC programmirläp bolýan, fotosurat elektrik geçirijisi we pnewmatik hereket bilen enjamlaşdyrylan ýokary tehnologiýaly doldurma enjamy.

ýelim doldurmak (7)
IMG_6425

Qualityokary hilli poslamaýan polat çarçuwalary, halkara meşhur marka elektrik komponentlerini ulanýarys, enjam ulanylýarGMP standart talaby.

zawod

Kompaniýanyň maglumatlary

Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

 

Satuwdan soňky hyzmat:
Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
Hiliň kepilligi:
Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
Gurnamak we düzetmek:
Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

Näme üçin bizi saýlamaly?

Gözleg we ösüşe bagyşlamak

Tejribeli dolandyryş

Müşderiniň talaplaryna has gowy düşünmek

Giň gerimli teklip bilen “Stop” çözgüt üpjün edijisi

OEM & ODM dizaýnyny üpjün edip bileris

Innowasiýa bilen üznüksiz gowulaşmak

 

 

 

porşen nasosy12

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?

Paletizator, konweýerler, doldurma önümçilik liniýasy, möhürleýji maşynlar, gapak maşynlary, gaplaýyş maşynlary we bellik enjamlary.

2-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş senesi näme?

Eltip beriş senesi, adatça, maşynlaryň köpüsinde 30 iş güni.

3-nji sorag: Töleg möhleti näme?Maşyny ibermezden 30% öňünden we 70% goýuň.

Q4: Sen nirede?Size baryp görmek amatlymy?Biz Şanhaýda ýerleşýäris.Ulag gaty amatly.

Q5: Hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?

1.Biz iş ulgamyny we proseduralaryny tamamladyk we olara gaty berk eýerýäris.

2.Biziň dürli işçimiz dürli iş prosesi üçin jogapkärdir, olaryň işi tassyklanýar we hemişe gaty tejribeli bu prosesi dowam etdirer.

3. Elektrik pnewmatiki komponentleri Germaniýa ^ Siemens, Panapon Panasonic we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalardan.

4. Maşyn gutarandan soň berk synag ederis.

5.0ur maşynlary SGS, ISO tarapyndan tassyklanýar.

Q6: Maşyny talaplarymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?Hawa.Enjamy diňe bir tehniki çyzygyňyza görä düzüp bilmeris, eýsem talaplaryňyza görä täze enjam hem edip bileris.

Q7: Daşary ýurtda tehniki goldaw berip bilersiňizmi?

Hawa.Maşyny gurmak we tälim bermek üçin kompaniýanyňyza inerener iberip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň