sahypa_banner

önümleri

Göz gabaklary burun spreýi we Eliquid üçin dakylýan gaplaýjy enjam

gysga düşündiriş:

Doly awtomatiki doldurmak, pürküji damja goýmak we gapagyň möhürlenmegi bilen bu monoblok steril ýa-da steril däl doldurgyç.Spreý nasos çüýşesini suwuk doldurmak we gaplamak üçin giňden ulanylýar.Ykjam dizaýn, akylly programma we servo motor sürüjisi bilen ähli PLC dolandyryş ulgamy.Suwuk doldurma derman ýa-da kosmetika senagatlary üçin özbaşdak ýa-da doly çyzyk bilen işledilip bilner.

Bu wideo siziň salgylanmagyňyz üçin, enjamymyz islegleriňize görä düzülip bilner

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

spreý doldurmak (7)
spreý doldurmak (8)
spreý doldurmak (9)
spreý doldurmak (3)

Gysgaça syn

Bu enjam esasan Nebit, Göz damjasy, Kosmetika ýagy, E-suwuk, el arassalaýjy, atyr, jeli dürli tegelek we tekiz aýna çüýşelere doldurmak üçin elýeterlidir.Precokary takyklyk kamerasy, dykylyk we gapak üçin yzygiderli tabak üpjün edýär;kamerany çaltlaşdyrmak, kelleleri ýokaryk we aşak edýär;yzygiderli öwrümli nurbatlaryň gapaklary;porşeniň göwrümini doldurmak;we duýgur ekran ähli hereketlere gözegçilik edýär.Çüýşe ýok, doldurgyç ýok.Enjam ýokary pozisiýa takyklygy, durnukly sürmek, takyk doza we ýönekeý işlemekden lezzet alýar we çüýşäniň gapaklaryny goraýar.50ml çüýşäni az doldurmak üçin Servo motor dolandyryş peristaltiki nasos doldurmak,

Parametr

Amaly çüýşe 5-200mlözleşdirilen
Önümçilik ukyby 30-100 sany / min
Takyklygy doldurmak 0-1%
Kwalifikasiýa ≥99%
Kwalifikasiýa gapagy ≥99%
Kwalifikasiýa ≥99%
Elektrik üpjünçiligi 380V, 50Hz / 220V, 50Hz (özleşdirilen)
Kuwwat 2.5 KW
Arassa agram 600KG
Ölçegi 2100 (L) * 1200 (W) * 1850 (H) mm

Maşyn konfigurasiýasy

Çarçuwa

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

 图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

Aýratynlyklary

1. Suwuklyga degýän bölekler SUS316L poslamaýan polat, beýlekileri bolsa SUS304 poslamaýan polatdyr
2. Iýmitlendiriji aýlanýan stol, täsirli çykdajy / ýer tygşytlamak
3.Onuň içgin we amatly işleýşi bar, takyk, ýerleşiş takyklygyny ölçeýär
4.GMP standart önümçiligine doly we CE şahadatnamasyndan geçdi
5. “Siemens” duýgur ekrany / PLC
6. Hiç çüýşäni doldurmak / dakmak / gaplamak ýok

Maşyn jikme-jiklikleri

Doldurma kelleleri müşderiniň talaplaryna esaslanyp düzülip bilner, şeýle hem doldurma materialyna karar berýän doldurma ulgamy ulanylar.Peristal nasos doldurmagy ýa-da porşen nasos doldurmagy saýlamak üçin müşderiniň materialynyň ýapyklygyna görä.Damja garşy dizaýny hem berip bileris.

spreý doldurmak (8)
flakon doldurmak (5)

2) Peristaltiki nasosymyzyň köp rolikli gurluşy, doldurmagyň durnuklylygyny we täsirini hasam gowulandyrýar we suwuk doldurmagy durnuklaşdyrýar we çişirmek aňsat däl.Suwuklygy ýokary talap bilen doldurmak üçin esasanam amatlydyr.

Wibrasiýa plastinkasy içki gapak we daşky gapak ýüklemek üçin, çüýşäniň gapagy esasynda düzüler, eger diňe gapak bolsa, diňe bir titreýän plastinka gerek.Dürli gapaklary tertiplemek we çüýşäni awtomatiki usulda ýükleýiş gollanmasyna ibermek üçin ulanylar.

göz damjasyny doldurmak3
atyr doldurmak 4

Kepkanyň kellesi ýokary hilli we has güýçli, şonuň üçin ol berk nurbat edip biler we gapaga zeper ýetirmez.

Çüýşe diskiň galyndysyna berkidilýär, soň bolsa kellesi bilen nurbatlanýar.

Damjany awtomatiki usulda goýýan damja gapjygy stansiýasy, çüýşe çüýşesi üçin ulanylýar

Dould gaplaýyş stansiýasy içki wilka we daşarky gapak üçin ulanylar.

Bir wilka stansiýasy, tutulýan wilkanyň kellesi wilkany sorup, çüýşäniň agzyna salar, gaplaýyş stansiýasy çüýşäniň agzyna salnan daşarky gapagy hem sorar.

Kompaniýanyň tertibi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň