sahypa_banner

önümleri

Doly awtomatiki bal banka çüýşesini doldurmak we möhürlemek üçin maşyn öndürmek liniýasy

gysga düşündiriş:

Bu sousy doldurýan maşyn, ketçup, pomidor sousy, şokolad sousy, peýnir, çilli sousy, nahar ýagy, nohut ýagy, oliwiýa ýagy, kokos ýagy, künji ýagy, mekgejöwen ýagy we çalgy ýagy.

Bu doldurma maşyn, esasan, galyň suwuklygy aýna çüýşe, plastik çüýşe, metal gap we ş.m. doldurmak üçin ulanylýar, ketçup, maýonez, bal, miwe püresi we ş.m. Dolduryjy klapan porşen görnüşini kabul edýär we her doldurma klapany aýratyn gözegçilikde saklanar.

Gurluşynda has ykjam, has ygtybarly we işleýiş howpsuzlygy, tehniki hyzmaty aňsatlygy bar. Onda çäksiz üýtgeýän tizlik enjamy bar, şonuň üçin çykyşy erkin üýtgedilip bilner.

Bu wideo awtomatiki dykyz pasta doldurýan maşyn, önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

kelläni doldurmak
porşen nasosy
sous doldurmak2

Gysgaça syn

Doly awtomatiki mukdarda suwuk doldurma enjamy sazlamak we synag etmek üçin wagt tygşytlamak üçin niýetlenendir, belli bir doldurma göwrümini girizip suwuklygy dolduryp ýa-da takyk goýup biler. PLC dolandyryş usuly işlemegi aňsatlaşdyrýar, ýokary tizlikli iş netijeliligi üçin amatly orta ýa-da uly göwrümli önümçilik. Doly önümçilik liniýasyny emele getirmek we ýokary tizlikli gaplama işini amala aşyrmak üçin awtomatiki gaplaýyş enjamy we bellik enjamy bilen işläp biler.

Parametr

Naprýa .eniýe

220V 50-60HZ

Doldurma aralygy

5-100ml / 10-300ml / 50-500ml /100-1000ml/ 500-3000ml /

1000-5000ml

Doldurma tizligi (ýagyň esasy)

25 ~ 40 çüýşe / min

Kelleleri doldurmak

2/ 4/6/8/10 kelle

Takyklygy doldurmak

≤1%

Konweýeriň ululygy

2000 * 100mm (L * W)

Düwürtigi doldurmagyň ululygy

OD15mm

Howa gysyjy birleşdirijiniň ululygy

Φ8mm

Bütin enjamyň güýji

1500W

Maşynyň ululygy

2000 * 900 * 1900mm

Jemi agram / arassa agram

400KG

Aýratynlyklary

1. Elektrik we pnewmatiki komponentleriň dünýä belli markalaryny, pes şowsuzlyk derejesini, ygtybarly öndürijiligini, uzak ömrüni kabul edýär.

2. Material kontakt bölekleri poslamaýan polatdan ýasalýar, sökmek we ýygnamak aňsat, arassalamak we GMP talaplaryna laýyk gelýär.

3. Doldurma sesini we doldurma tizligini sazlamak aňsat, sensor ekrany bilen dolandyrylýar we görkezilýär.

4. Çüýşäni doldurmak funksiýasy ýok, suwuk derejeli awtomatiki dolandyryş iýmitlenmesi.

5. Tetrafluorin tehnologiýasy bilen porşen möhürleri porşen möhürleriniň könelmegine garşylygy ýokarlandyrýar (hyzmat möhleti 12 aý ýa-da ondanam köp) we materiallara gowy ulanylýar.

6. Bölekleri üýtgetmegiň zerurlygy ýok, çüýşäniň görnüşiniň dürli aýratynlyklaryny çalt düzedip bilersiňiz.

7. Dolduryjy kellesi ýörite syzdyryjy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.Sim çyzgysy ýa-da damjanyň syzmagy ýok.

  1. Bu önümçilik liniýasyna doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn we alýumin folga möhürleýji maşyn bar;
  2. Maşyn görnüşi, maşynlaryň sany, tizlik, kuwwat, ululyk we ş.m. Önümçilik liniýasyna görä düzülip bilner
  3. Müşderiniň önümçilik zerurlyklary;Müşderi üçin hünär toplumlaýyn doldurma we gaplama önümçilik liniýasyny düzüp bileris.
  4. Bu awtomatiki doldurma liniýasy bal, soýa sousy, nohut ýagy, garylan ýag, çili sousy, ketçup, sirke, nahar çakyry we ş.m. ýaly dürli önümleri doldurmak üçin düzülip bilner.
整 线 1

Arza

Iýmit (zeýtun ýagy, künji pastasy, sous, pomidor pastasy, çili sousy, ýag, bal we ş.m.) Içgi (şire, konsentrirlenen şire).Kosmetika (krem, losyon, şampun, duş jeli we ş.m.) Gündelik himiki (gap-gaç ýuwmak, diş pastasy, aýakgap poly, nemlendiriji, pomada we ş.m.), himiki (aýna ýelimleýji, möhürleýji, ak lateks we ş.m.), çalgy ýaglary we gips pastalary ýörite önümçilik Enjamlar ýokary ýapyşykly suwuklyklary, pastalary, galyň souslary we suwuklyklary doldurmak üçin amatlydyr.çüýşeleriň dürli ululygy we görnüşi üçin maşyny sazlaýarys. Iki aýna we plastmassa gowy.

360 截图 20211229135846313

Maşyn jikme-jiklikleri

SS304 ýa-da SUS316L doldurgyçlaryny dolduryň

Agzany doldurmak, pnewmatik damja garşy enjamy kabul edýär, sim çyzgyny doldurmaýar, damjasy ýok;

2 doldurmak
porşen nasosy

Porzin nasosyny doldurmagy, ýokary takyklygy kabul edýär;Nasosyň gurluşy arassalamak we dezinfeksiýa etmek aňsat sökülýän edaralary kabul edýär.

Güýçli ulanylyşy kabul ediň

Bölekleri üýtgetmegiň zerurlygy ýok, dürli şekilli we spesifikasiýa çüýşelerini çalt sazlap we üýtgedip bilersiňiz

konweýer
2

Duýgur ekrany we PLC dolandyryşyny kabul ediň

Easyeňil düzülen doldurma tizligi / göwrümi

çüýşe we doldurma funksiýasy ýok

derejesine gözegçilik we iýmitlendirmek.

Doldurýan kelläni çyzmak we taşlamaga garşy funksiýa bilen aýlanýan klapan porşen nasosy kabul edilýär.

IMG_6438
https://www.shhipanda.com/products/

Kompaniýanyň maglumatlary

Kompaniýanyň tertibi

Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

 

Satuwdan soňky hyzmat:
Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
Hiliň kepilligi:
Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
Gurnamak we düzetmek:
Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

 

zawod
servo motor3
porşen nasosy12

Sorag-jogap

 

1-nji sorag: Siz maşyn öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

A1: Biz size iň gowy hyzmaty berip biljek ygtybarly maşyn öndürijisidiris.Müşderimiziň islegi boýunça enjamymyz düzülip bilner.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!

 

2-nji sorag: Bu enjamyň kadaly işlemegine nädip kepil geçýärsiňiz?

A2: Her maşyn ýüklemezden ozal zawodymyz we beýleki müşderimiz tarapyndan synagdan geçirilýär, eltip bermezden ozal enjamy optimal effekt bilen sazlarys.Kepillik ýylynda ätiýaçlyk elmydama elýeterli we mugt.

 

3-nji sorag: Bu enjam gelende nädip gurup bilerin?

A3: Müşderini gurmak, işe girizmek we taýýarlamak üçin inersenerleri daşary ýurtlara ibereris.

 

4-nji sorag: Duýgur ekranda dili saýlap bilerinmi?

A4: Mesele ýok.Ispan, Fransuz, Italýan, Arap, Koreý we ş.m. saýlap bilersiňiz.

 

5-nji sorag: Biziň üçin iň oňat enjam saýlamak üçin näme etmeli?

A5: 1) Doldurmak isleýän materialyňyzy aýdyň, göz öňünde tutjak enjamyňyzyň görnüşini saýlarys.

2) Maşynyň laýyk görnüşini saýlanyňyzdan soň, maňa enjam üçin zerur doldurma kuwwatyny aýdyň.

3) Iň soňunda size doldurgyç kellesiniň iň gowy diametrini saýlamaga kömek etmek üçin gapyňyzyň içki diametrini aýdyň.

 

6-njy sorag: Enjam hakda has köp bilmek üçin el bilen işleýän wideoňyz barmy?

A6: Hawa, bizden soranyňyzdan soň gollanma we iş wideosyny ibereris.

 

7-nji sorag: Käbir ätiýaçlyk şaýlary döwülen bolsa, meseläni nädip çözmeli?

A7: Ilki bilen surata düşüň ýa-da meseläniň böleklerini görkezmek üçin wideo taýýarlaň.

Mesele taraplarymyzdan tassyklanandan soň, ätiýaçlyk şaýlaryny mugt ibereris, ýöne iberiş bahasy siziň tarapyňyzdan tölenmeli.

 

8-nji sorag: Enjam hakda has köp bilmek üçin el bilen işleýän wideoňyz barmy?

A8: Hawa, bizden soranyňyzdan soň gollanma we iş wideosyny ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň