sahypa_banner

önümleri

Gyzgyn satuw Şanhaý zawodynyň nebit / kokos ýagyny doldurýan maşyn üçin bahasy doldurgyç

gysga düşündiriş:

Bu ýag guýýan enjamyň dizaýny we önümçiligi GMP standart talaplaryna laýyk gelýär.Ansatlyk bilen söküň, arassalaň we saklaň.Doldurma önümlerine ýüz tutýan bölekler ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Filag guýýan maşyn, dürli iş ýerlerine uýgunlaşan howpsuz, daşky gurşaw, arassaçylyk.

Bu wideo siziň salgylanmagyňyz üçin, müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzeris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

kelleleri doldurmak (5)
3
1

Gysgaça syn

“Planet Machinery” tarapyndan öndürilen çalgy ýagyny doldurýan önümçilik liniýasy ýokary ýapyşykly materiallary (ýaglaýjy ýag, dwigatel ýagy, dişli ýag we ş.m.) doldurmak üçin amatlydyr.Ricaglaýjy ýag doldurýan maşyn, doly ýaglaýyş liniýasyny emele getirmek üçin gaplaýjy maşyn, bellik enjamy we film gaplaýyş enjamy bilen gabat gelip biler.

Parametr

 

Ady Specialörite spesifikasiýa
Burunlary doldurmak 6 kelle/ Custöriteleşdirilen
Doldurma göwrümi 10-100,30-300,50-500,100-1000ml
Doldurma görnüşi porşen sürüjisi
Sensor Awtonika / näsag
Çüýşe saklaýjy Silindr howa howa
Doldurma tizligi 1000-1500 çüýşe / sag
Dolduryş takyklygy Roralňyşlyk ± 1%
Maşynyň ululygy 3000mm * 1050mm * 1900mm

 

Maşyn konfigurasiýasy

Fgoç

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

Aýratynlyklary

1.Ulgamyň işleýiş durnuklylygyny üpjün etmek üçin nemes asyl SIEMENS (Siemens) PLC dolandyryşyny kabul ediň.

2. Daşary ýurtdan getirilen elektrik, pnewmatik gözegçilik komponentlerini saýlaň.

3.Fotoelektrik kesgitlemek ulgamy ygtybarly hilli nemes önümlerini kabul edýär.

4. Syzdyrmaga garşy öňdebaryjy enjamlar önümçiligiň dowamynda syzmagyň ýüze çykmazlygyny üpjün edýär.

5. Birinji bölümde gowşuryş üýtgeýän ýygylyga gözegçilik edýär, aşakdaky amal ýörite goşa ýerleşdiriş baglanyşygyny kabul edýär.

6. highokary we pes goşa tizlik bilen doldurmak, aşa köp hadysanyň öňüni alyp biler we önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.

7. -eke-täk maşyn köp görnüşlere, çalt we aňsat sazlaşdyryldy.

Arza

Dürli suwuklyklary çüýşelere awtomatiki doldurmak üçin ulanylýar. Oilag, nahar ýagy, günebakar ýagy, ösümlik ýagy, motor ýagy, awtoulag ýagy, motor ýagy ýaly.

sous doldurmak4

Maşyn jikme-jiklikleri

Porzin silindri

Müşderiniň önümçilik kuwwatyna görä dürli ölçegli silindr ýasap biler

3
IMG_5573

Doldurma ulgamy

Düwürtigi doldurmak, çüýşäniň agzynyň diametri boýunça ýasalan,

Düwürtigi doldurmak, oňat suwuklyk bilen laýyk material ýagynyň, suwuň, şeraplaryň we käbir beýleki materiallaryň syzmazlygy üçin emdirmek bilen işleýär.

Agaçdan ýasalan agaç klapany

1. Tankyň, aýlanýan klapanyň, pozisiýa tankynyň arasynda çalt aýyrmak gysgyjy bilen birikmek.
2. oilag, suw we materiallar üçin amatly bolan üç taraplaýyn klapan ulanmagy kabul ediň, klapan nebit üçin syzmazdan ýörite işlenip, ýokary takyklygy üpjün ediň.

sous doldurmak5
zawodyň suraty
zawod

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň