sahypa_banner

önümleri

Sanjym sanjym aýnasy flakon ýuwujy doldurma möhürleýji maşyn doldurma liniýasy

gysga düşündiriş:

Bu enjam, GMP talaplaryna laýyklykda suwuk önümçilik liniýasyndaky esasy doldurma we möhürleýji maşyn.Highokary hilli 304 poslamaýan polatdan, suwuklygyň kontakt bölegi bolsa 316 poslamaýan polatdan ýasalýar.Her dürli çüýşeli suwuklygy doldurmak, gaplamak, gaplamak (togalamak / gaplamak) üçin amatly.Enjam doldurmagy we möhürlemegi birleşdirýär.Ösen dizaýn, ykjam gurluş.Çalyşmak gaty amatly we beýleki enjamlar bilen utgaşyk gurnama liniýasynyň önümçiligine ýetip biler.

Esasan tegelek, inedördül ýa-da şekilli çüýşe üçin ulanylýar, meselem aýna ýa-da plastmassa doldurylýan damja suwy, şerap, şire, şerap, reagent, pestisid we beýleki suwuklyk, köp kuwwatly köpükli suwuk doldurmak üçin has amatly, netijeliligini ýokarlandyryp biler we bar laýyk gurluş, ygtybarly öndürijilik, giň uýgunlaşma, derman, himiýa, ýeňil senagat we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.

Bu wideo awtomatiki çüýşäni doldurýan we gaplaýan maşyn, Eger gyzyklandyrýan önümleriňiz bar bolsa, bize e-poçta iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

flakon doldurmak (1)
flakon doldurmak (3)
flakon doldurmak (2)

Gysgaça syn

Düwümi doldurmak önümçilik liniýasy ultrases çüýşesini ýuwýan maşyn, guradyjy sterilizator, doldurma enjamy we gaplaýyş enjamyndan durýar.Suw sepmek, ultrases sesini arassalamak, çüýşäniň içki we daşarky diwaryny ýuwmak, gyzdyrmak, guratmak we sterilizasiýa etmek, ýylylyk çeşmesini aýyrmak, sowatmak, çüýşäni döwmek, (azot öňünden doldurmak), doldurmak, (azotdan soň doldurmak), saklaýjy bökmek, saklaýjy basmak, gapagy döwmek, gaplamak we beýleki çylşyrymly funksiýalar, tutuş prosesiň awtomatiki önümçiligini amala aşyrmak.Her bir enjamy aýratyn ýa-da baglanyşyk setirinde ulanyp bolýar.Linehli setir esasan derman zawodlarynda flakon suwuk sanjymlary we doňan guradylan tozan sanjymlaryny doldurmak üçin ulanylýar, antibiotikleri, bio-derman önümlerini, himiki derman önümlerini, gan önümlerini we ş.m. öndürmek üçin hem ulanylyp bilner.

Parametr

 

Model SHPD4 SHPD6 SHPD8 SHPD10 SHPD12 SHPD20 SHPD24
Ulanylýan aýratynlyklar 2 ~ 30ml flakon çüýşeleri
Kelleleri doldurmak 4 6 8 10 12 20 24
Önümçilik kuwwaty 50-100bts / min 80-150bts / min 100-200bts / min 150-300bts / min 200-400bts / min 250-500bts / min 300-600bts / min
Kwalifikasiýa derejesini duruzmak > = 99%
Laminar howanyň arassalygy 100 synp
Wakuum nasos tizligi 10m3 / sag 30m3 / sag 50m3 / sag 60m3 / sag 60m3 / sag 100m3 / sag 120m3 / sag
Kuwwat sarp etmek 5kw
Elektrik üpjünçiligi 220V / 380V 50Hz

Maşyn konfigurasiýasy

Çarçuwa

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

 图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

Aýratynlyklary

 1. Peristaltik nasos ýa-da ýokary takyklyk peristaltiki nasos doldurmak, doldurmagyň tizligi ýokary we doldurmak ýalňyşlygy az.
  2. Groove kamera enjamy çüýşeleri takyk ýerleşdirýär.Ylgamak durnukly, üýtgeýän bölegi üýtgetmek üçin gündogarda.
  3. Düwme dolandyryş paneli işlemek aňsat we ýokary awtomatlaşdyryş derejesine eýe.
  4. Aýlanýan stolda ýykylan çüýşe awtoulagy, çüýşe ýok, doldurma ýok;saklaýjy ýok wagty awtoulag awtomatik saklanýar;awto duýduryşlary haçan
  ýeterlik saklaýjy.

Iş prosesi

Gelýän gury flakon (sterilizasiýa edilen we kremniýlenen) pyçak bilen iýmitlenýär we doldurma bölüminiň aşagyndaky dogry ýerleşdirmegiň zerur tizliginde hereket edýän delrin şkaf konweýer kemerine laýyk ugrukdyrylýar.Doldurma bölümi suwuk doldurmak üçin ulanylýan doldurma kellesi, şprisler we burunlardan ybarat.Şprisler SS 316 gurluşygyndan ýasaldy we ikisi, aýna we SS şprisleri ulanylyp bilner.Dolduryş amallary wagtynda flakony saklaýan ýyldyz tigir berilýär.Sensor üpjün edilýär.

Maşyn jikme-jiklikleri

1) Bu turbalary doldurýar, ýokary hilli import edilýän turbalar. Turbada klapanlar bar, bir gezek doldurandan soň suwuklygy yzyna siňdirer.Şonuň üçin burunlary doldurmak syzmaz.

flakon doldurmak (4)
flakon doldurmak (5)

2) Peristaltiki nasosymyzyň köp rolikli gurluşy, doldurmagyň durnuklylygyny we täsirini hasam gowulandyrýar we suwuk doldurmagy durnuklaşdyrýar we çişirmek aňsat däl.Suwuklygy ýokary talap bilen doldurmak üçin esasanam amatlydyr.

3) Bu alýumin gapak möhürleýji kellesi.Üç sany möhürleýji rolik bar.Kapy dört tarapdan möhürlär, şonuň üçin möhürlenen gapak gaty berk we owadan.Kap ýa-da syzdyryjy gapak zaýalanmaz.

flakon doldurmak (6)

Kompaniýanyň tertibi

Sorag-jogap:
1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?
J: Biz zawod.2-nji sorag: Hiliňize kepil geçip bilersiňizmi?
J: Elbetde.Biz önümçilik zawody.Has möhümi, abraýymyza ýokary baha berýäris.Iň gowy hil biziň
prinsipi hemişe.Önümçiligimize doly ynanyp bilersiňiz.

3-nji sorag: Maşyny alanymyzda işledip bilmesek näme etmeli?
J: Görkezme bermek üçin enjam bilen bilelikde iberilen iş gollanmasy we wideo görkezişi.Mundan başga-da, hünärmenlerimiz bar
satuwdan soň islendik meseläni çözmek üçin müşderiniň sahypasyna.

4-nji sorag: Maşynlarda ätiýaçlyklary nädip alyp bilerin?
J: O halka we ş.m. ýaly aňsat döwülen ätiýaçlyk şaýlary we esbaplar toplumyny ibereris. Emeli däl zeper ýeten ätiýaçlyklar erkin iberiler
we 1 ýyl kepillik wagtynda mugt eltip bermek.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň