sahypa_banner

önümleri

Jam şokolad çüýşesi suwuk doldurma gaplaýyş enjamy

gysga düşündiriş:

Bu enjam, şokolad pastasy, hurma ýaýradylyşy, zynjyr we sarymsak pastasy, pomidor pastasy, noýba pastasy, deňiz önümleri pastasy, karides pastasy, köri pastasy, çili pastasy, ýakymly ysly sous, jam, pasta ýa-da ýaýramak üçin ýörite öndürilýär. pasta, nohut ýagy, tahini pastasy, hurma ýaýramagy, şokolad ýaýramagy we ş.m.

Bu wideo awtomatiki şokolad doldurma we möhürleýji maşyn,

önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

sous

Bu nähili işleýär:

Porşon önümiň silindrine siňmegi üçin silindrinde yza çekilýär.Soňra aýlanýan klapan ýerini üýtgedýär, şonuň üçin önümi gysgyç ýerine däl-de, burundan çykarylýar.

 

Önümiň görkezilmegi

4 kelläni doldurýan burun
porşen nasosy
4

Gysgaça syn

fotobank (16)

Bu enjam, pomidor sousy, çili sousy, suw dykylyşy, ýokary konsentrasiýa we pulpa ýa-da granula içgisi, hatda arassa suwuklyk ýaly dürli görnüşli souslary mukdar taýdan doldurmak üçin amatlydyr.Bu enjam tersine porşen doldurmak prinsipini kabul edýär.Porzin ýokarky kamera bilen dolandyrylýar.Porzin we porşon silindri ýörite bejerilýär.Takyklygy we çydamlylygy bilen köp iýmit tagam öndürijileri üçin iň amatly saýlawdyr.

Parametr

Data sahypalary

Jikme-jiklikler

Iň ýokary doldurma tizligi 200ml, 2400 ~ 3000 sany / sagat doldurmak, çüýşäniň görnüşi we boýnuň ululygy, doldurma materialy emele gelende we beýleki fiziki eýeçiliginde tizlik üýtgeşik bolar.
Ulanylýan çüýşäniň diametri  

Φ20 ≤D≤Φ100mm

Ulanylýan çüýşäniň beýikligi 30≤H≤300 mm
Doly doldurmak 100 ~ 1000ml
Dolduryş takyklygy ± 1%
Naprýa .eniýe AC220V, bir faza, 50 / 60HZ
Kuwwat 2.0KW
Iş basyşy 0.6MP
Howanyň sarp edilişi 600L bir sagat
Arassa agram 850 Kg
Maşynyň ululygy (L * W * H) 2000 * 1200 * 2250mm
Maşyn ugry çepden saga
Işleýiş prosesi konweýerde önümleri goýuň -> Çüýşeleri bloklaň -> sensor boş çüýşäni sanap geçýär -> 6 çüýşe ýangyç guýulýan stansiýa girýär -> gulp çüýşeleri -> dolduryp başlaýar -> doldurmak gutarýar -> boş blok çüýşeleri—> Çykýan çüýşeler

Aýratynlyklary

  1. 1. Takyk ölçeg: servo dolandyryş ulgamyny kabul ediň, porşanyň hemişe hemişelik ýagdaýyna ýetip biljekdigini üpjün ediň
    2. Üýtgeýän tizligi doldurmak: doldurmak prosesinde, tizligi haýal doldurmagy amala aşyrmak üçin, suwuk dökülýän çüýşäniň agzynyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin maksat doldurmak ukybyna ýakyn bolanda ulanylyp bilner.
    3. Amatly düzediş: diňe sensor ekranyndaky çalyşma doldurma spesifikasiýalaryny parametrlerde üýtgedip bolýar we ýagdaýyň ilkinji üýtgemegini doldurmak, sensor ekrany sazlamakda dozany gowy sazlamak servo motoryny aşak düşmek üçin kabul ediň
    4. Halkara meşhur marka elektrik komponentleriniň konfigurasiýasyny saýlamak.“Mitsubishi Japan PLC” kompýuter, omron fotoelektrik, Taýwan uzak möhletli öndürijiligi bilen ajaýyp hilini üpjün edýän duýgur ekran öndürýär.

Arza

Iýmit (zeýtun ýagy, künji pastasy, sous, pomidor pastasy, çili sousy, ýag, bal we ş.m.) Içgi (şire, konsentrirlenen şire).Kosmetika (krem, losyon, şampun, duş jeli we ş.m.) Gündelik himiki (gap-gaç ýuwmak, diş pastasy, aýakgap poly, nemlendiriji, pomada we ş.m.), himiki (aýna ýelimleýji, möhürleýji, ak lateks we ş.m.), çalgy ýaglary we gips pastalary ýörite önümçilik Enjamlar ýokary ýapyşykly suwuklyklary, pastalary, galyň souslary we suwuklyklary doldurmak üçin amatlydyr.çüýşeleriň dürli ululygy we görnüşi üçin maşyny sazlaýarys. Iki aýna we plastmassa gowy.

360 截图 20220105110229302

Maşyn jikme-jiklikleri

SS304 ýa-da SUS316L doldurgyçlaryny dolduryň

Agzany doldurmak, pnewmatik damja garşy enjamy kabul edýär, sim çyzgyny doldurmaýar, damjasy ýok;

4 kelläni doldurýan burun
porşen nasosy

Porzin nasosyny doldurmagy, ýokary takyklygy kabul edýär;Nasosyň gurluşy arassalamak we dezinfeksiýa etmek aňsat sökülýän edaralary kabul edýär.

Bu doldurma enjamy, mikrokompýuter PLC tarapyndan dolandyrylýan, foto elektrik geçirijisi we pnewmatik hereketler bilen enjamlaşdyrylan ýokary tehnologiýaly doldurma enjamy.

2
sous doldurmak5

Doldurýan kelläni çyzmak we taşlamaga garşy funksiýa bilen aýlanýan klapan porşen nasosy kabul edilýär.

zawodyň suraty

Kompaniýanyň maglumatlary

Şanhaý Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd, her dürli gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Müşderilerimize çüýşe iýmitlendiriji maşyn, doldurma maşyny, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy, gaplaýyş enjamy we kömekçi enjamlar ýaly doly önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

 

Satuwdan soňky hyzmat:
Esasy bölekleriň hilini 12 aýyň içinde kepillendirýäris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde emeli faktorlar bolmazdan ýalňyşsa, olary erkin üpjün ederis ýa-da siziň üçin saklarys.Bir ýyldan soň, bölekleri üýtgetmeli bolsaňyz, size iň gowy bahany hödürläris ýa-da sahypaňyzda saklarys.Ony ulanmakda tehniki soragyňyz bar bolsa, sizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.
Hiliň kepilligi:
Öndüriji, önümleriň öndürijiniň iň oňat materiallaryndan, birinji derejeli ussatlygy, täze, ulanylmadyk we şu Şertnamada göz öňünde tutulan hil, spesifikasiýa we öndürijilik bilen ähli ugurlara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil kepilligi möhleti B / L senesinden 12 aýyň içinde.Öndüriji şertnama hilini kepillendirýän döwürde mugt abatlardy.Eger bölek-bölek alyjynyň nädogry ulanylmagy ýa-da başga sebäpler sebäpli bolup bilse, öndüriji abatlaýyş bölekleriniň bahasyny ýygnaýar.
Gurnamak we düzetmek:
Satyjy gurnamagy we düzedişleri görkezmek üçin inersenerlerini ibererdi.Bahasy alyjynyň tarapynda bolar (uçuş biletleri, alyjy ýurtda ýaşamak üçin töleg).Satyn alyjy gurmak we düzetmek üçin öz sahypasyna kömek bermeli

 

kompaniýanyň artykmaçlygy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň