sahypa_banner

Suwuk doldurma maşyny nädip saýlamaly

Suwuk doldurma maşyny nädip saýlamaly
Täze zawod gurýarsyňyzmy ýa-da bar bolan zawody awtomatlaşdyrýarsyňyzmy, aýratyn maşyny göz öňünde tutýarsyňyzmy ýa-da doly hatara maýa goýýarsyňyzmy, häzirki zaman enjamlaryny satyn almak gaty kyn mesele bolup biler.Rememberatda saklamaly zat, suwuk doldurma enjamy, suwuk önümiňiz bilen göni aragatnaşykda bolan bir maşyn.Şonuň üçin amaly netijelilikden başga-da önümiň hiline we arassaçylygyna zyýan bermezden önümiňizi seresaplylyk bilen dolandyrmaly.

Kärhanaňyz üçin iň oňat suwuk doldurma enjamyny saýlanyňyzda göz öňünde tutulmaly köp tarap we ölçeg bar.Iň esasy 5 sanysyny ara alyp maslahatlaşalyň:

1. Önümiňiziň jikme-jiklikleri

Ilki bilen önümiňiziň ýapyklygyny kesgitläň.Suwuk we suwa meňzeýärmi ýa-da ýarym ýapyşykmy?Verya-da gaty galyň we ýelmeşýärmi?Bu size haýsy doldurgyç görnüşiniň laýykdygyny kesgitlemäge kömek eder.Porzin doldurgyjy galyň ýelimli önümler üçin gowy işleýär, agyrlyk güýji doldurgyç bolsa inçe, suwuk önümlere has gowy hyzmat edýär.

Önümiňizde salat geýimlerinde ýa-da gök önümler bolan makaron souslarynda bolşy ýaly bölejikler barmy?Bular agyrlyk güýjüniň doldurgyjyny bökdäp biler.

Ora-da önümiňize belli bir gurşaw gerek bolup biler.Biotehniki ýa-da derman önümleri önelgesiz gurşawda aseptiki doldurmagy talap edýär;himiki önümler ýangyna garşy, partlama garşy ulgamlary talap edýär.Şeýle önümler bilen baglanyşykly berk düzgünler we standartlar bar.Suwuk doldurma enjamyňyzy kesgitlemezden ozal şeýle jikme-jiklikleri sanamak hökmanydyr.

2. Konteýneriňiz

Suwuk doldurma enjamyňyzy göz öňünde tutanyňyzda, haýsy gaplary doldurmagy teklip edýändigiňizi kesgitlemek möhümdir.Çeýe haltalary, tetrapaklary ýa-da çüýşeleri doldurarsyňyzmy?Çüýşeler bolsa, ululygy, görnüşi we materialy nämeden ybarat?Aýna ýa-da plastmassa?Haýsy gapak ýa-da gapak gerek?Gapakly gapak, gapak doldurmak, basmak, ýapmak, pürkmek - tükeniksiz mümkinçilikler bar.

Mundan başga-da, bellik etmek çözgüdi hem gerekmi?Şeýle zerurlyklaryň hemmesini öňünden kesgitlemek, gaplama ulgamlaryňyz we üpjün edijiňiz bilen meýilnamalaryňyzy ara alyp maslahatlaşanyňyzda aňsatlaşdyrar.

Iň gowusy, suwuk doldurma çyzygyňyz çeýeligi hödürlemeli;iň az üýtgeýän wagt bilen çüýşäniň ululyklaryny we şekillerini dolandyrmalydyr.

3. Awtomatlaşdyrmagyň derejesi

Bu siziň ilkinji girişiňiz bolsa-daawtomatiki suwuk doldurma, bir günde, hepdede ýa-da ýylda näçe çüýşe öndürmelidigini kesgitlemeli.Önümçilik derejesini kesgitlemek, göz öňünde tutýan maşynyňyzyň minutyna / sagadyna tizligini ýa-da kuwwatyny hasaplamagy aňsatlaşdyrýar.

Bir zat anyk: saýlanan maşyn ösýän amallar bilen ösmek ukybyna eýe bolmalydyr.Suwuk doldurgyçlar täzelenmeli we zerur bolanda enjam has köp doldurgyç kellelerini ýerleşdirmeli.

Önümçilik talaplaryna ýetmek üçin minutda zerur çüýşeleriň sany, el bilen, ýarym awtomat ýa-da doly awtomatlaşdyrylan gaplama ulgamynyň size laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge kömek eder.Käbir hünärmenler kiçi önümçilik üçin ýarym awtomat ýa-da el bilen suwuk doldurma maşynlarynyň manysy bar diýip hasaplaýarlar.Önümçilik alnanda ýa-da täze önümler hödürlenende, has az operatoryň täsirini talap edýän we doldurmagyň tizligini ep-esli ýokarlandyrýan doly awtomatlaşdyrylan görnüşe täzeläp bilersiňiz.

4. Integrasiýa

Satyn almagy teklip edýän täze suwuk doldurma maşynyňyzyň bar bolan enjamlaryňyz ýa-da geljekde satyn alyp boljak enjamlaryňyz bilen birleşip biljekdigini ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmaly bir zat.Bu gaplaýyş çyzygyňyzyň umumy netijeliligi we köne enjamlar bilen ýapyşmazlyk üçin möhümdir.Autarym awtomat ýa-da el bilen doldurma maşynlaryny birleşdirmek aňsat bolman biler, ýöne awtomatiki suwuk doldurma maşynlarynyň köpüsi bökdençsiz deňleşmek üçin döredildi.

5. Takyklyk

Takyklygy doldurmak, awtomatlaşdyrylan gaplama ulgamlarynyň esasy artykmaçlygydyr.Ora-da şeýle bolmaly!Doldurylmadyk konteýnerler, müşderileriň arz-şikaýatlaryna sebäp bolup biler, şol bir wagtyň özünde aşa köp doldurmak, siziň alyp bilmejek galyndylaryňyzdyr.

Awtomatlaşdyryş takyk doldurylmagyny üpjün edip biler.Awtomatlaşdyrylan doldurma maşynlary, doldurmagyň parametrlerine gözegçilik edýän, önümiň akymyny we yzygiderli, takyk doldurmagy üpjün edýän PLC bilen enjamlaşdyrylandyr.Önümiň dolmagy diňe önümi tygşytlamak bilen pul tygşytlaman, eýsem enjamy we töweregindäki ýerleri arassalamak üçin sarp edilýän wagty we çykdajylary hem azaldar.


Iş wagty: 13-2022-nji oktýabr