sahypa_banner

Awtomatiki bellik enjamyny nädip saýlamaly

1-nji ädim: Maşyn öndürmek kuwwatyny kesgitläň

Awtomatiki bellik maşynlaryny gözläp başlamazdan ozal nämäni düzetjek bolýandygyňyzy kesgitläň.Bu öň tarapy bilmek, bellik maşynyny we önümçilik hyzmatdaşyny saýlamaga kömek eder.

Awtomatlaşdyryş enjamlaryny ornaşdyrmaga synanyşdyňyzmy, ýöne toparyňyzdan garşylyk duýduňyzmy?Bu ýagdaýda, ýerinde tälim berýän awtomatlaşdyryş enjamlaryny öndüriji gerek bolup biler.Täze önüm çykardyňyzmy we kyn gaplama amalyny awtomatlaşdyrmalymy?Bu ýagdaýda size ýöriteleşdirilen integrirlenen bellik ulgamy gerek bolup biler.Productionakynda önümçilik möhletlerini we önümçiligini gowulandyrmak üçin işe aldyňyzmy?Size önümçilik liniýasynda täze tehnologiýalary we strategiýalary ornaşdyrmak tabşyrylýarmy?Bu ýagdaýlarda, maglumatlar we proseduralar bilen goldanýan awtomatlaşdyryş enjamlary we öndüriji gerek bolup biler.

Ine, ýagdaýyňyza, kynçylyklaryňyza we maksatlaryňyza düşünmäge kömek edýän käbir soraglar.

Ulanylan bellige mätäç bolan iň kiçi we iň uly önüm haýsy?
Maňa haýsy ululyk bellikleri gerek?
Etiketkalary nädip çalt we takyk ulanmaly?
Toparymyz häzirki wagtda haýsy önümçilik meselelerini başdan geçirýär?
Üstünlikli awtomatlaşdyrma müşderilerime, toparyma we kompaniýamyza nähili görünýär?

2-nji ädim:Bellik öndürijisini gözläň we saýlaň 

  • Toparyma haýsy yzygiderli goldaw gerek?Öndüriji muny hödürleýärmi?
  • Öndürijiniň beýleki azyk gaplaýyş kompaniýalary bilen edýän işini görkezýän güwänamalar barmy?
  • Öndüriji enjamlarynda gaýtadan işlenen önümlerimiziň mugt wideo synaglaryny hödürleýärmi?

 

3-nji ädim: Etiketkanyňyza ýüz tutýanlaryň zerurlyklaryny kesgitläň

Käwagt bellik enjamynyň ýa-da bellik berijiniň haýsy görnüşine mätäçdigiňizi bilmeýärsiňiz (mysal üçin öňünden çap edilen ýa-da çap edilen we ulanylýan) - bu gowy.Önümçilik hyzmatdaşyňyz, paýlaşýan kynçylyklaryňyza we maksatlaryňyza esaslanyp iň oňat çözgüdi kesgitlemäge kömek etmelidir.
4-nji ädim: Nusgalaryňyzy bellik enjamynda barlaň
Soramak hiç wagtam zyýany ýok.Önümlerine islegleriňizi çözüp biljekdigine we özleşdirilen tejribe bilen üpjün edip biljekdigine ynamly öndüriji hawa diýer.Bir zady satyn almazdan ozal kararyňyzy tassyklamagyň, hereketde görmekden has gowy ýol ýok.

Şeýlelik bilen, önümiňiziň nusgalaryny öndürijä ibermegi ýa-da bellik enjamyny şahsy görmegiňizi ýa-da synagyň wideosyny soraň.Bu size sorag bermäge we enjamyň buýsanýan ýokary hilli önüm öndürmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Sorag bermeli soraglar
Etiketleme enjamy önümçilik prosesimiziň zerur tizliginde ýerine ýetirýärmi?
Awtomatiki bellik enjamy bu tizlikde bellikleri takyk ulanýarmy?
Etiketleme maşynyny satyn alanyňyzdan soň, ýöne iberilmezden ozal synag bolarmy?ÜNS BERI .: Bu Zawody kabul ediş synagy (FAT) ýa-da Saýtyň kabul ediş synagy (SAT) bolup biler.

 

5-nji ädim: Gurşun wagtynyň aýratynlyklaryny tassyklaň
Iň soňkusy, ýöne iň bolmanda, ýerine ýetiriş prosesi we öňdebaryjy wagt barada düşündiriş alyň.Islendik netijäni we ROI öndürmek üçin birnäçe aý gerek awtomatlaşdyryş enjamlaryna maýa goýmakdan erbet zat ýok.Öndürijiňizden möhletler we garaşmalar barada aýdyňlygy unutmaň.Ynanýan işiňiz we hyzmatdaşyňyz bilen meýilnama düzeniňiz üçin minnetdar bolarsyňyz.

Sorag bermeli soraglar
Toerine ýetirmek üçin näçe wagt gerek bolar?
Okuwyň haýsy görnüşleri bar?
Başlamaga kömek we okuw hödürleýärsiňizmi?
Etiketleme enjamynda kepillik näçe wagt?
Soraglar ýa-da aladalar ýüze çyksa haýsy tehniki hyzmat goldawy bar?


Iş wagty: 12-2022-nji oktýabr