sahypa_banner

Suwuk doldurma maşynynyň görnüşleri

Doldurma enjamy, gaplaýyş pudagynda doldurma enjamlary, doldurgyç, doldurma ulgamy, doldurma liniýasy, doldurgyç maşyn, doldurma enjamlary we ş.m. diýilýär.Dolduryjy maşyn, dürli görnüşli gaty, suwuk ýa-da ýarym gaty önümleri öňünden kesgitlenen göwrüm we agram bilen çüýşe, sumka, turba, guty [plastmassa, metal, aýna] we ş.m. ýaly gaplara doldurmak üçin enjamdyr. örän beýikdir.

Suwuk derejeli doldurma maşynlary

Iň ýönekeý we ähtimal adam tarapyndan döredilen iň gadymy tehnologiýalaryň biri sifon ýörelgesidir.Bu ýagdaýda sifon doldurýan maşyn hakda aýdýarys.Tankyň içine suwuklyk derejesini saklaýan bir klapana agyrlyk güýji akýar, käbir kosenek klapanlaryny tankyň üstünden we tankyň suwuk derejesinden aşakda goýuň, sifon we voila başlaň, sifon doldurgyçyňyz bar.Doldurma derejesini tankyň derejesine goýup bilersiňiz, şonuň üçin biraz goşmaça çarçuwany we sazlanyp bilinýän çüýşäni dynç alyň, indi bolsa çüýşäni hiç haçan doldurmajak, nasoslara mätäçlik we ş.m. doly doldurma ulgamymyz bar. doldurgyç 5 kelleli (ululygy saýlap bolýar) we köpleriň pikir edişinden ep-esli köp öndürip biler.

Dolduryjy enjamlar
Dolduryş işini çaltlaşdyrmak üçin basyş doldurýan maşynymyz bar.Simpleönekeý ýüzýän klapan ýa-da nasosy açmak we öçürmek bilen tanky doly saklamak üçin enjamyň arka tarapynda basyş doldurgyçlary bar.Bak suwy nasosy iýmitlendirýär, soňra nasos çaltlyk bilen çüýşelere suwuklygy mejbur edip başlanda, köp sanly ýörite doldurgyç kelleleri çüýşe aşak düşýär.Çüýşe ýokarsyna doldurylandan we artykmaç suwuklyk doldurylýan kelläniň içinde ikinji porta çykýar we bakyň içine gaýdýar.Şonda nasos öçýär we galan artykmaç suwuklyk we basyş ýeňilleşdirilýär.Kelleler gelýär, çüýşeler indekslenýär we prosesi gaýtalaýar.Basyşy doldurýan enjamlar ýarym awtomatiki, awtomatiki içerki doldurma ulgamlary ýa-da has ýokary tizlik üçin aýlaw basyş doldurgyçlary hökmünde düzülip bilner.

Volumetriki doldurma maşynlary
Vanna porşen doldurgyjyny barlaň
Barlag klapan porşen doldurma maşynlary, çişirilen urgy we çykaryş urgusyny açýan we ýapýan barlag klapan ulgamyny ulanýar.Doldurma enjamlarynyň bu görnüşiniň ajaýyp aýratynlygy, önümi göni deprekden ýa-da çukurdan çekip, soňra konteýneriňize akdyryp bilmekdir.Porşon doldurgyjyndaky adaty takyklyk goşmaça ýa-da minus ýarym göterimdir.Şeýle-de bolsa, klapan porşen doldurgyçlarynyň belli bir çäklendirmeleri bar, sebäbi ýaprakly önümleri ýa-da bölejikler bilen önümleri işledip bilmeýär, sebäbi ikisi hem klapanlary zaýalap biler.Productsöne önümleriňiz erkin akýan bolsa (diýmek, olar aňsatlyk bilen guýýarlar) bu başlangyç we uly öndürijiler üçin ajaýyp enjam.

Aýlanýan klapan porşen doldurma enjamy
Aýlanýan klapan porşen doldurgyçlary, üpjün edijiden galyň önümleri we uly bölejikleri (diametri 1/2 ″ çenli) päsgelçiliksiz geçmegine mümkinçilik berýän uly bokurdagy açylýan aýlaw klapany bilen tapawutlanýar.Planşet modeli ýaly ajaýyp ýa-da has ýokary önümçilik talaplary üçin toparlara bölünip bilner.Bu görnüşli porşen doldurgyjyna pastalary, nohut ýagyny, dişli ýagy, kartoşka salatlaryny, italýan geýimlerini we başga zatlary dolduryň ýa-da minus ýarym göterim takyklygy bilen dolduryň.Silindr toplumynyň on-bir gatnaşygynda takyk doldurýar.


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr