sahypa_banner

önümleri

Düwürtik doldurgyç lýuboý ýuwujy guradyjy doldurgyç maşyn

gysga düşündiriş:

Ösen dizaýn
Dürli ululykdaky gämini doldurmak üçin enjam, doldurmagyň ululyklaryny birnäçe minudyň içinde üýtgedip biler.
Gysga doldurma tegelegi, ýokary önümçilik kuwwaty.
Dolduryş tegeleginiň üýtgemegi, ýokary önümçilik kuwwaty.
Ulanyjy doldurmagyň göwrümini saýlap biler we doldurma kellelerini öz önümçilik kuwwatyna görä kesgitläp biler.
Duýgur operasiýa reňk ekrany, önümçilik ýagdaýyny, iş proseduralaryny we doldurmagyň usullaryny, tablisanyň maksady, işleýşi ýönekeý we tehniki hyzmaty amatly görkezip biler.

Bu wideo awtomatiki çüýşäni doldurýan we gaplaýan maşyn, Eger gyzyklandyrýan önümleriňiz bar bolsa, bize e-poçta iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

flakon doldurmak (1)
flakon doldurmak (3)
flakon doldurmak (2)

Gysgaça syn

Suwuk doldurgyç we saklaýjy maşyn, aýna flakonlary suwuk doldurmak we rezin saklamak üçin amatly.Matadan ýasalan poslamaýan polatdan ýasalan maşyn.Esasy bölüm aýlanýan / çyzylmaýan, SS Stat konweýer kemerinden, ýokary öndürijilikli we takyk gurlan SS 316 şprislerinden, zäherli sintetiki kauçuk turbalaryndan we aňsat ykjam panelden ybarat.

 

Bu enjam çüýşe çüýşeler, aýna çüýşeler suwuk doldurmak we monoblok enjamy dakmak we gaplamak, awtomatiki usulda iýmitlenýän çüýşeler, soň bolsa doldurmak we dakmak we çüýşeleriň rozetkasy .Adopt ýa-da peristaltiki nasos ýa-da nasos doldurmak, pnewmatik üçek, elektromagnit titremäni ibermek, ibermek gapak, üç sany pyçak merkezden gaçyryş fabriginiň örtügi. Ykjam gurluşyň aýratynlyklary, takyk ölçeg, ygtybarly işlemek, çüýşeleri küýzemegiň iň oňat enjamy.

Parametr

Burun doldurmak 2 burun (dürli tizlige görä sazlap bolýar)
Kelläni ýapmak 1 kelle (dürli tizlige görä sazlap biler)
Doldurmak usuly Peristaltiki / porşenli nasos (dürli materiallara we doldurma göwrümine görä sazlap biler)
Potensial 30 çüýşe / min (2 sany doldurgyç, 1 sany kellesi)
Amatly çüýşe Damja çüýşesi, çüýşe çüýşesi, rezin wilka çüýşesi, gaty gorilla çüýşesi, flakon.penisillin çüýşesi, pürküji çüýşesi (dürli görnüşli çüýşelere we gapaklara laýyklaşdyrylyp bilner)
Dolduryjy material Elektron suwuk, flakon, efir ýagy, pürküji suwuk, agyz suwuklygy we ş.m. (sazlap bilersiňiz)

Maşyn konfigurasiýasy

Çarçuwa

SUS304 Poslamaýan polat

Suwuklyk bilen kontaktlar

SUS316L Poslamaýan polat

Elektrik bölekleri

 图片 1

Pnewmatiki bölek

 图片 2

Aýratynlyklary

 

 1. Peristaltik nasos ýa-da ýokary takyklyk peristaltiki nasos doldurmak, doldurmagyň tizligi ýokary we doldurmak ýalňyşlygy az.
  2. Groove kamera enjamy çüýşeleri takyk ýerleşdirýär.Ylgamak durnukly, üýtgeýän bölegi üýtgetmek üçin gündogarda.
  3. Düwme dolandyryş paneli işlemek aňsat we ýokary awtomatlaşdyryş derejesine eýe.
  4. Aýlanýan stolda ýykylan çüýşe awtoulagy, çüýşe ýok, doldurma ýok;saklaýjy ýok wagty awtoulag awtomatik saklanýar;awto duýduryşlary haçan
  ýeterlik saklaýjy.
  5. Awto sanamak funksiýasy bilen enjamlaşdyryň.
  6. Kepillendirilen, adaty elektrik gurnama, işleýişde howpsuzlyk kepilligi.
  7. Meýletin akril aýna gorag kapoty we 100 derejeli laminar akym.
  8. Azotdan öň doldurmak we doldurmakdan soň.
  9. Bütin enjam GMP talaplaryna laýyklykda düzülendir.

Iş prosesi

Gelýän gury flakon (sterilizasiýa edilen we kremniýlenen) pyçak bilen iýmitlenýär we doldurma bölüminiň aşagyndaky dogry ýerleşdirmegiň zerur tizliginde hereket edýän delrin şkaf konweýer kemerine laýyk ugrukdyrylýar.Doldurma bölümi suwuk doldurmak üçin ulanylýan doldurma kellesi, şprisler we burunlardan ybarat.Şprisler SS 316 gurluşygyndan ýasaldy we ikisi, aýna we SS şprisleri ulanylyp bilner.Dolduryş amallary wagtynda flakony saklaýan ýyldyz tigir berilýär.Sensor üpjün edilýär.

Maşyn jikme-jiklikleri

1) Bu turbalary doldurýar, ýokary hilli import edilýän turbalar. Turbada klapanlar bar, bir gezek doldurandan soň suwuklygy yzyna siňdirer.Şonuň üçin burunlary doldurmak syzmaz.

flakon doldurmak (4)
flakon doldurmak (5)

2) Peristaltiki nasosymyzyň köp rolikli gurluşy, doldurmagyň durnuklylygyny we täsirini hasam gowulandyrýar we suwuk doldurmagy durnuklaşdyrýar we çişirmek aňsat däl.Suwuklygy ýokary talap bilen doldurmak üçin esasanam amatlydyr.

3) Bu alýumin gapak möhürleýji kellesi.Üç sany möhürleýji rolik bar.Kapy dört tarapdan möhürlär, şonuň üçin möhürlenen gapak gaty berk we owadan.Kap ýa-da syzdyryjy gapak zaýalanmaz.

flakon doldurmak (6)

Kompaniýanyň tertibi

1.Biz OEC / ODM dizaýnyny üpjün edip bileris.

2.Biz 1 ýyl kepillik we mugt ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmegi teklip edýäris (adam tarapyndan döwülen däl), eltip berlen ätiýaçlyk şaýlaryny hem taýýarlarys

maşynlar bilen bilelikde.

3.Biziň maşynymyz ýönekeý gurluşda işlenip düzüldi we işlemek we çözmek üçin aňsat bolar.

4. Hyzmat tehnikasy üçin elýeterli inersenerlerdaşary ýurtlarda


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň