sahypa_banner

önümleri

Giňden ulanylýan awtomatiki sowuk pasta nohut ýagy sousy Jam bal aýna bankany doldurmak we gaplamak üçin maşyn

gysga düşündiriş:

Bu dykyz doldurma enjamy, PLC bilen enjamlaşdyrylan we sensorly nasos doldurmagy kabul edýärekran, işlemek aňsat.çüýşäni doldurýan maşyn esasy pnewmatiki bölekler we elektronika Japanaponiýanyň ýa-da Germaniýanyň meşhur markalarydyr.çüýşäni doldurýan maşynyň bahasy we önüm bilen degýän bölekler poslamaýan polatdan, arassa we sanitariýa GMP standartyna laýyk gelýär.Doldurmagyň göwrümi we tizligi aňsatlyk bilen sazlanyp bilner we doldurgyçlary hakyky zerurlyklara görä üýtgedip bolýar.Bu doldurgyç, dermanlaryň, iýmitleriň, içgileriň, himiki serişdeleriň, ýuwujy serişdeleriň, pestisidleriň we ş.m. dürli suwuk önümleri doldurmak üçin ulanylyp bilner.

Bu wideo awtomatiki dykyz pasta doldurýan maşyn, önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

kelläni doldurmak
porşen nasosy
sous doldurmak2

Gysgaça syn

Awtomatiki doldurma Plastiki synp miwesi Jam pomidor pastasy Porşen bilen herekete getirilýän we silindr klapanyny öwürýän şokolad sousyny doldurýan maşyn, silindr urmagyny gözegçilikde saklamak üçin magnit gamyş wyklýuçatelini ulanyp biler, soňra operator doldurma mukdaryny sazlap biler.Bu awtomatiki doldurma maşynynyň ýönekeý, ýerlikli gurluşy we düşünmek aňsatlygy bar we materialy takyk dolduryp bilýär.

Parametr

Burun doldurmak

4 burun / 6 burun sazlamak

Dolduryş usuly

Servo porşini doldurmak, ýokary doldurma takyklygy we saklamak aňsat

Dolduryş

100-1000ml (özleşdirilen)

Tikin edip biler

1 kelleli awtoulag gapagy bilen iýmitlenip biler

Göwrümi 400g

1200-2000BPH

Takyklygy doldurmak

≤ ± 1%

Howa basyşy

0,5 ~ 0.7MPa

Naprýa .eniýe

380V 50Hz 3P;2.5 KW

kir ýuwýan maşyn

metal arassa deionizirlenen howa ýa-da suw bilen ýuwup biler,
dürli çüýşe ýuwujylar hökmany

Ölçegi

5000 × 1000 × 1950mm

 

 

Aýratynlyklary

1. Maşyn, her dürli ýelmeşýän sousa laýyk, ýokary takyklygy doldurmak üçin porşen nasosynyň aýlaw klapan gurluşyny ulanýar;Nasosyň gurluşy, ýuwmak, sterilizasiýa etmek üçin gysga sökýän organy kabul edýär.

2. Volumetriki sanjym nasosynyň porşon halkasy sousyň häsiýetine görä silikonyň, poliflonyň ýa-da başga görnüşli materiallary ulanýar.

3. PLC dolandyryş ulgamy, ýygylygy öwürmegiň sazlaýyş tizligi, ýokary awtomatiki.

4. Enjam çüýşesiz doldurmagy bes eder, çüýşäniň mukdaryny awtomatiki hasaplar.

5. nasoslaryň doldurylýan mukdary bir bölekde sazlanýar, her nasos minimal sazlanýar.Aňsat we çalt işlediň.

6. Doldurýan kelläni çyzmak we taşlamaga garşy funksiýa bilen aýlanýan klapan porşen nasosy kabul edilýär.

7. machinehli enjam dürli ululykdaky çüýşeler, aňsat sazlanýar we gysga wagtda gutaryp bolýar.

8. Bütin enjam GMP talaplaryna laýyk gelýär

Arza

Iýmit (zeýtun ýagy, künji pastasy, sous, pomidor pastasy, çili sousy, ýag, bal we ş.m.) Içgi (şire, konsentrirlenen şire).Kosmetika (krem, losyon, şampun, duş jeli we ş.m.) Gündelik himiki (gap-gaç ýuwmak, diş pastasy, aýakgap poly, nemlendiriji, pomada we ş.m.), himiki (aýna ýelimleýji, möhürleýji, ak lateks we ş.m.), çalgy ýaglary we gips pastalary ýörite önümçilik Enjamlar ýokary ýapyşykly suwuklyklary, pastalary, galyň souslary we suwuklyklary doldurmak üçin amatlydyr.çüýşeleriň dürli ululygy we görnüşi üçin maşyny sazlaýarys. Iki aýna we plastmassa gowy.

sous doldurmak3

Maşyn jikme-jiklikleri

SS304 ýa-da SUS316L doldurgyçlaryny dolduryň

Agzany doldurmak, pnewmatik damja garşy enjamy kabul edýär, sim çyzgyny doldurmaýar, damjasy ýok;

2 doldurmak
porşen nasosy

Porzin nasosyny doldurmagy, ýokary takyklygy kabul edýär;Nasosyň gurluşy arassalamak we dezinfeksiýa etmek aňsat sökülýän edaralary kabul edýär.

Güýçli ulanylyşy kabul ediň

Bölekleri üýtgetmegiň zerurlygy ýok, dürli şekilli we spesifikasiýa çüýşelerini çalt sazlap we üýtgedip bilersiňiz

konweýer
2

Duýgur ekrany we PLC dolandyryşyny kabul ediň

Easyeňil düzülen doldurma tizligi / göwrümi

çüýşe we doldurma funksiýasy ýok

derejesine gözegçilik we iýmitlendirmek.

Doldurýan kelläni çyzmak we taşlamaga garşy funksiýa bilen aýlanýan klapan porşen nasosy kabul edilýär.

IMG_6438
https://www.shhipanda.com/products/

Kompaniýanyň maglumatlary

Kompaniýanyň tertibi

Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

 

1.Gurnamak, düzetmek
Enjamlar müşderiniň ussahanasyna ýetenden soň, enjamlary teklip eden uçarymyza görä ýerleşdiriň.Enjamlary gurnamak, düzetmek we synag önümçiligi bilen bir hatarda enjamlary liniýanyň öndürijilik kuwwatyna ýetmek üçin tejribeli tehnigi taýýarlarys.Alyjy, in engineenerimiziň tegelek biletlerini we ýaşaýyş jaýyny, aýlygyny üpjün etmeli.

2. Okuw
Biziň kompaniýamyz müşderä tehnologiýa okuwyny hödürleýär.Okuwyň mazmuny enjamlaryň gurluşy we hyzmaty, enjamlara gözegçilik we işlemekdir.Tejribeli tehnik okuw meýilnamasyna ýolbaşçylyk eder we döreder.Okuwdan soň, alyjynyň tehnigi amaly we tehniki hyzmaty özleşdirip biler, prosesi sazlap we dürli şowsuzlyklary bejerip biler.

3. Hil kepilligi
Harytlarymyzyň hemmesiniň täze we ulanylmajakdygyna söz berýäris.Olar laýyk materialdan ýasaldy, täze dizaýn kabul edildi.Hil, spesifikasiýa we funksiýa şertnamanyň islegini kanagatlandyrýar.
4. Satuwdan soň
Barlagdan soň, hil kepilligi hökmünde 12 aý, bölek geýýän mugt teklip we beýleki bölekleri iň arzan bahadan hödürleýäris.Hil kepilliginde alyjylaryň tehniki enjamy satyjynyň islegine görä işlemeli we goldamaly, käbir näsazlyklary düzetmeli.Meseleleri çözüp bilmeseňiz, size telefon arkaly ýol görkezeris;meseleler henizem çözülip bilinmese, problemalary çözmek üçin zawodyňyza tehniki taýýarlarys.Tehniki enjamlaşdyrmagyň bahasy, tehniki çykdajylary bejermek usulyny görüp bilersiňiz.

Hil kepilliginden soň, tehnologiýa goldawyny we satuw hyzmatyndan soň hödürleýäris.Zerur bölekleri we beýleki ätiýaçlyk şaýlaryny amatly bahadan teklip ediň;hil kepilliginden soň, alyjylaryň tehniki enjamy satyjynyň islegine görä işlemeli we goldamaly, käbir näsazlyklary düzetmeli.Meseleleri çözüp bilmeseňiz, size telefon arkaly ýol görkezeris;meseleler henizem çözülip bilinmese, problemalary çözmek üçin zawodyňyza tehniki taýýarlarys.

 

zawod
servo motor3
porşen nasosy12

Sorag-jogap

1-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da önümçilikmi?

A1: Biz önümçilik, zawodyň bahasyny ýokary hilli üpjün edýäris, görmäge hoş geldiňiz!

2-nji sorag: Maşynlaryňyzy satyn alsak, kepilligiňiz ýa-da hiliň kepilligi näme?

A2: Size 1 ýyl kepillik berýän we ömürboýy tehniki goldaw berýän ýokary hilli maşynlary hödürleýäris.

3-nji sorag: Tölänimden soň enjamymy haçan alyp bilerin?

A3: gowşuryş wagty tassyklan takyk maşynyňyza esaslanýar.

4-nji sorag: Tehniki goldawy nädip hödürleýärsiňiz?

A4:

1. Telefon, e-poçta ýa-da Whatsapp / Skype arkaly gije-gündiziň dowamynda tehniki goldaw

2. Iňlis dilinde dostlukly gollanma we wideo CD disk

3. Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inerener

5-nji sorag: Satuw hyzmatyndan soň nähili işleýärsiňiz?

A5: Adaty maşyn iberilmezden ozal dogry sazlanýar.Mçinleri derrew ulanyp bilersiňiz.Zawodymyzdaky enjamymyza mugt okuw maslahatyny alyp bilersiňiz.Şeýle hem, e-poçta / faks / tel we ömürlik tehniki goldaw arkaly mugt teklip we maslahat, tehniki goldaw we hyzmat alarsyňyz.

6-njy sorag: ätiýaçlyk şaýlary nähili?

A6: thehli zatlary çözenimizden soň, salgylanma üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň sanawyny hödürläris.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň