sahypa_banner

önümleri

Awtomat nohut bişirmek Soýa günebakar ýagy çüýşesini doldurýan maşyn

gysga düşündiriş:

“Planet Machinery” tarapyndan öndürilen ýag doldurma önümçilik liniýasy servo dolandyryş porşen doldurma tehnologiýasyny, ýokary takyklygy, ýokary tizlikli durnukly öndürijiligi, çalt dozany sazlamak aýratynlyklaryny kabul edýär.

Filag doldurýan maşyn iýilýän ýag, zeýtun ýagy, nohut ýagy, mekgejöwen ýagy, ösümlik ýagy we ş.m.

Bu ýag guýýan enjamyň dizaýny we önümçiligi GMP standart talaplaryna laýyk gelýär.Ansatlyk bilen söküň, arassalaň we saklaň.Doldurma önümlerine ýüz tutýan bölekler ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Filag guýýan maşyn, dürli iş ýerlerine uýgunlaşan howpsuz, daşky gurşaw, arassaçylyk.

Awtomatiki iýilýän ýag doldurýan maşyn

Bu wideo siziň salgylanmagyňyz üçin, müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzeris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

4 kelläni doldurýan burun
doldurmak 1
kelläni doldurmak

Gysgaça syn

Bu enjam, nahar ýagy, nohut ýagy, soýa ýagy, kokos ýagy, ösümlik ýagy, zeýtun ýagy, nohut ýagy, soýa ýagy, günebakar ýagy üçin ulanylýar. Doldurmak ýörelgesi, PLC doldurmagyň göwrümini we doldurma tizligini kesgitlemek üçin sensor ekranyndadyr. PLC impuls belgisini öwürmek we impuls tizligi basgançakly hereketlendirijä iberilýär, doldurma prosesine ýetmek üçin ýokary takyklykly dişli nasos sürmek üçin sensor ekranyna görä impuls basgançak motoryny alandan soň sürüň.

Parametr

Burun

6, 8, 10 burun düzüldi

FiilingRange

25-250ml / 50-500ml / 100-1000ml / 250-2500ml

BottlingSpeed

80-100 çüýşe / min (10 burun, her çüýşe 250ml)

Howa üpjünçiligi

5-7kg / m3

Dolandyryş konsoly

PLC bilen ekrana degiň

Sensor

Infragyzyl datçikler

Aýrylyp bilinýän

Hawa

Agram

950kg

Ölçegi

2000 * 810 * 2200mm

Aýratynlyklary

 • Üstünlikleri

  Material üçin amatly: gündelik himiki ýapyşyk materiallary.
  1. Takyk ölçeg: servo dolandyryş ulgamyny kabul ediň, porşanyň hemişe hemişelik ýagdaýyna ýetip biljekdigini üpjün ediň
  2. Üýtgeýän tizligi doldurmak: doldurmak prosesinde, tizligi haýal doldurmagy amala aşyrmak üçin, suwuk dökülýän çüýşäniň agzynyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin maksat doldurmak ukybyna ýakyn bolanda ulanylyp bilner.
  3. Amatly düzediş: diňe sensor ekranyndaky çalyşma doldurma spesifikasiýalaryny parametrlerde üýtgedip bolýar we ýagdaýyň ilkinji üýtgemegini doldurmak, sensor ekrany sazlamakda dozany gowy sazlamak servo motoryny aşak düşmek üçin kabul ediň
  4. Halkara meşhur marka elektrik komponentleriniň konfigurasiýasyny saýlamak.“Mitsubishi Japan PLC” kompýuter, omron fotoelektrik, Taýwan uzak möhletli öndürijiligi bilen ajaýyp hilini üpjün edýän duýgur ekran öndürýär.

Arza

Dürli suwuklyklary çüýşelere awtomatiki doldurmak üçin ulanylýar. Oilag, nahar ýagy, günebakar ýagy, ösümlik ýagy, motor ýagy, awtoulag ýagy, motor ýagy ýaly.

360 截图 20211223144220647

Maşyn jikme-jiklikleri

Porzin silindri

Müşderiniň önümçilik kuwwatyna görä dürli ölçegli silindr ýasap biler

3
kelläni doldurmak

Doldurma ulgamy

Düwürtigi doldurmak, çüýşäniň agzynyň diametri boýunça ýasalan,

Düwürtigi doldurmak, oňat suwuklyk bilen laýyk material ýagynyň, suwuň, şeraplaryň we käbir beýleki materiallaryň syzmazlygy üçin emdirmek bilen işleýär.

Agaçdan ýasalan agaç klapany

1. Tankyň, aýlanýan klapanyň, pozisiýa tankynyň arasynda çalt aýyrmak gysgyjy bilen birikmek.
2. oilag, suw we materiallar üçin amatly bolan üç taraplaýyn klapan ulanmagy kabul ediň, klapan nebit üçin syzmazdan ýörite işlenip, ýokary takyklygy üpjün ediň.

sous doldurmak5

Güýçli ulanylyşy kabul ediň

Bölekleri üýtgetmegiň zerurlygy ýok, dürli şekilli we spesifikasiýa çüýşelerini çalt sazlap we üýtgedip bilersiňiz

konweýer
1

Duýgur ekrany we PLC dolandyryşyny kabul ediň

Easyeňil düzülen doldurma tizligi / göwrümi

çüýşe we doldurma funksiýasy ýok

derejesine gözegçilik we iýmitlendirmek.

Fotoelektrik datçigi we pnewmatik gapy koordinat dolandyryşy, çüýşäniň ýoklugy, çüýşäni guýmak hemmesiniň awtomatiki goragy bar.

servo motor4
工厂 图片

Kompaniýanyň maglumatlary

 

Dürli önümler, şol sanda azyk / içgi / kosmetika / nebithimiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan kapsula, suwuk, pasta, poroşok, aerozol, poslaýjy suwuk we ş.m. ýaly dürli önümler üçin dürli görnüşli önümçilik liniýasyny öndürmäge üns berýäris. maşynlaryň hemmesi müşderiniň önümine we haýyşyna görä düzülendir.Gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry gurluş taýdan täze, işleýşi durnukly we işlemek aňsat. Täze we köne müşderilere sargytlar, dostlukly hyzmatdaşlaryň döredilmegi üçin hat ýazyň.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eastakyn gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Russiýada we ş.m. müşderilerimiz bar we ýokary hilli we gowy hyzmat bilen olardan gowy teswir aldyk.

 

 

 

“Ipanda Intelligent Machinery” -yň zehinler topary önüm hünärmenlerini, satuw hünärmenlerini we satuwdan soňky hyzmat işgärlerini ýygnaýar we “performanceokary öndürijilik, gowy hyzmat, abraý” atly iş pelsepesini goldaýar .Biziň inersenerlerimiz 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan jogapkär we hünärmen. Önümleriň nusgalaryna we doldurgyç materiallaryna görä gaplamagyň hakyky täsirini gaýtaryp bereris, enjam gowy işleýänçä, ony siziň tarapyňyza ibermeris. Müşderilerimize ýokary derejeli önümler hödürlemek maksady bilen SS304 materialyny kabul edýäris, önümler üçin ygtybarly komponentler.Thehli maşynlar CE standartyna ýetdi.Satuwdan soň daşary ýurtlarda hem hyzmat bar, inerenerimiz hyzmat goldawy üçin köp ýurtlara gitdi.Müşderilere elmydama ýokary hilli maşynlar we hyzmat hödürlemäge çalyşýarys.

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

 

 1. Gözleg we ösüşe bagyşlamak
 2. Tejribeli dolandyryş
 3. Müşderiniň talaplaryna has gowy düşünmek
 4. Giň gerimli teklip bilen “Stop” çözgüt üpjün edijisi
 5. OEM & ODM dizaýnyny üpjün edip bileris
 6. Innowasiýa bilen üznüksiz gowulaşmak

Sargyt hyzmatyndan öň

Talabyňyza görä jikme-jiklikleri size hödürläris.Önümiňize meňzeş enjamlarymyzy işleýän wideo iberip bileris.Hytaýa gelseňiz, sizi şäherimiziň golaýyndaky howa menzilinden ýa-da stansiýasyndan alyp bileris.

Sargyt hyzmatyndan soň

Maşyn ýasap başlarys we önümçiligimiziň 10 gününe çenli surata düşeris.
Inerenerimiz, tertibi siziň islegiňize görä düzüp biler.
Müşderi zerur bolsa komissiýa hyzmatyny ederis.

Satuwdan soň hyzmat

Synag maşynyny synap göreris we Hytaý barlag enjamyna gelmeseňiz size wideo we surat alarys.
Synag maşynyndan soň gaplaýyş maşynyny we eltip beriş konteýnerini wagtynda alarys.
Maşyn gurmaga we synagdan geçirmäge kömek edýän inerenerimizi size iberip bileris. Maşyn garaşsyz işleýänçä size tehniki işgärleri mugt taýýarlap bileris.
Kompaniýamyz size 1 ýyl kepillendirilen ähli enjamy berer. 1 ýyldan ähli ätiýaçlyk şaýlaryny bizden mugt alyp bilersiňiz. Biz size gyssagly habar iberip bileris

zawod
servo motor3
公司 介绍 二 平台 可用 3
porşen nasosy12

Sorag-jogap

1-nji sorag: Siz maşyn öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

A1: Biz size iň gowy hyzmaty berip biljek ygtybarly maşyn öndürijisidiris.Müşderimiziň islegi boýunça enjamymyz düzülip bilner.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!

 

2-nji sorag: Bu enjamyň kadaly işlemegine nädip kepil geçýärsiňiz?

A2: Her maşyn ýüklemezden ozal zawodymyz we beýleki müşderimiz tarapyndan synagdan geçirilýär, eltip bermezden ozal enjamy optimal effekt bilen sazlarys.Kepillik ýylynda ätiýaçlyk elmydama elýeterli we mugt.

 

3-nji sorag: Bu enjam gelende nädip gurup bilerin?

A3: Müşderini gurmak, işe girizmek we taýýarlamak üçin inersenerleri daşary ýurtlara ibereris.

 

4-nji sorag: Duýgur ekranda dili saýlap bilerinmi?

A4: Mesele ýok.Ispan, Fransuz, Italýan, Arap, Koreý we ş.m. saýlap bilersiňiz.

 

5-nji sorag: Biziň üçin iň oňat enjam saýlamak üçin näme etmeli?

A5: 1) Doldurmak isleýän materialyňyzy aýdyň, göz öňünde tutjak enjamyňyzyň görnüşini saýlarys.

2) Maşynyň laýyk görnüşini saýlanyňyzdan soň, maňa enjam üçin zerur doldurma kuwwatyny aýdyň.

3) Iň soňunda size doldurgyç kellesiniň iň gowy diametrini saýlamaga kömek etmek üçin gapyňyzyň içki diametrini aýdyň.

 

6-njy sorag: Enjam hakda has köp bilmek üçin el bilen işleýän wideoňyz barmy?

A6: Hawa, bizden soranyňyzdan soň gollanma we iş wideosyny ibereris.

 

7-nji sorag: Käbir ätiýaçlyk şaýlary döwülen bolsa, meseläni nädip çözmeli?

A7: Ilki bilen surata düşüň ýa-da meseläniň böleklerini görkezmek üçin wideo taýýarlaň.

Mesele taraplarymyzdan tassyklanandan soň, ätiýaçlyk şaýlaryny mugt ibereris, ýöne iberiş bahasy siziň tarapyňyzdan tölenmeli.

 

8-nji sorag: Enjam hakda has köp bilmek üçin el bilen işleýän wideoňyz barmy?

A8: Hawa, bizden soranyňyzdan soň gollanma we iş wideosyny ibereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň