sahypa_banner

önümleri

Durnukly işleýän we ýokary hilli suw doldurýan maşyn

gysga düşündiriş:

Bu ýuwujy gaplaýjy 3-in-1 enjam, çüýşäni ýuwmak, çalt we durnukly doldurmak we möhürlemek ýaly ähli amallary tamamlap biler.tutuş proses awtomatiki, PET çüýşesi, mineral suw we arassa suw doldurýan plastik çüýşe üçin amatly. Agyrlyk güýjüni ýa-da mikro basyşy doldurmagyň usuly, tizligi has çalt we durnukly edýär, şonuň üçin şol bir model bilen enjamymyzyň çykarylyşy has ýokary we has netijeli. Maşyn awtomatiki işlemegine gözegçilik etmek üçin has durnukly we ygtybarly işleýän inwertor bilen işlemek üçin ösen “Mitsubishi” programmirläp bolýan kontrolleýjini (PLC) kabul edýär. Fotoelektrik datçigi ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, aňsat işlemek bilen ähli işleýän ýagdaýyny kesgitleýär.

Bu awtomatiki suw ýuwujy doldurma gaplaýjy wideo

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

suw guýýan maşyn (2)
suw guýýan maşyn (1)
suw guýýan maşyn (4)

Gysgaça syn

Bu kir ýuwujy gaplaýjy maşyn, esasan, mineral suw, arassa suw we ş.m. ýaly howa däl howa kömürturşy gazy üçin ulanylýar. Maşyn dizaýny, içgi materiallary bilen daşarky aragatnaşygyň wagtyny gysgaldýar, ykdysadyýetiň peýdasyna arassaçylyk ýagdaýyny ýokarlandyryň.

Haryt maglumatlary

Inguwýan bölek
Doldurma bölümi
Bölüm bölümi
Inguwýan bölek

1. Poslamaýan polat 304 / 316L ýuwujy kelleler.

2. Üýtgeşik dizaýny ulanyp, çüýşäniň ýüplük bölekleriniň hapalanmagy sebäpli rezin gysgyçdaky adaty çüýşeden gaça duruň.

3. inguwýan nasos poslamaýan polatdan ýasalýar.

4. highokary pürküji burun, suw çüýşeli burçlar bilen içki diwaryň islendik böleginiň çüýşesine ýuwuň, suw bilen gowy ýuwuň we çüýşäni tygşytlaň.

5. Çüýşe gysgyçlary we süýşüriji agentlikler, Germaniýa igus poslama çydamly rulmany tehniki hyzmat etmezden kabul edýär.

Doldurma bölümi

1. Agyrlyk güýjüni doldurmak usuly

2. SUS 304 / 316L öndürilen doldurma klapan.

3. precokary takyklyk, ýokary tizlikli suwuk doldurma.

4. Dişli geçiriji arkaly rack sürüjisi ulgamynyň hereketini doldurmak.

5. floüzýän suwuklyk derejesi bilen dolandyrylýan gidrawlik silindr.

6. Iň ýokary goşa gollanma sütün görnüşli göteriş mehanizmini ulanyp, köne önümleri götermek çüýşesinden gaça duruň, gyrada syzmak sebäpli ýüze çykan mesadan, şol bir wagtyň özünde aňsat gurmak we tehniki hyzmat etmek.

 

Bölüm bölümi

1.Awtomatiki barlag, çüýşäniň gapagy ýok.

2. Poslamaýan polatdan kelleleri 304 / 316L.

3. Çüýşe ýetmezçiligi bilen kelleleri ýapmak işini bes edýär.

4. fallhli ýigit gollanmasy, örtügiň we bedeniň üstündäki örtügiň öňüni almak üçin kesgitlenýär, şol bir wagtyň özünde fotoelektrik wyklýuçateli bilen enjamlaşdyrylan, örtük maşyny bolmasa yşyklandyrylan örtük demir ýoly açyk çüýşäniň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

5. highokary netijelilik merkezden gaçyryş ýörelgesi.

 

Parametrler

Adaty
SHPD 8-8-3
SHPD 14-12-4
SHPD 18-18-6
SHPD 24-24-8
SHPD 32-32-10
SHPD 40-40-12
Kuwwatly çüýşe / 500ml / sagat
2000-3000
3000-4000
6000-8000
8000-10000
12000-15000
16000-18000
Gat meýdany
300m2
400m2
600m2
1000m2
2000m2
2500m2
Jemi güýç
100KVA
100KVA
200KVA
300KVA
450KVA
500KVA
Işçiler
8
8
6
6
6
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň