sahypa_banner

önümleri

Awtomatiki ýelimlenýän biskwit gutusy Iýmit gutusy tekiz bellik enjamy

gysga düşündiriş:

Aýratyn önümler: çörek, pyşdyl gabygynyň gapagy, doňdurma örtügi, batareýa, tekiz çüýşe şampuny, tekiz çüýşe duş jeli, CD gutusy, CD halta, kwadrat guty pagta çeňňegi, ýeňil, düzediş suwuklygy, boýag çelegi, karton we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

ýokarky bellik enjamy (4)
ýokarky bellik enjamy (2)
ýokarky bellik enjamy (1)

Gysgaça syn

Tekiz önümler üçin amatly bellikler, rulon maşynlary üçin öz-özüne ýelmeýän belliklerdir.Apparat, elektronika, kanselýariýa, iýmit, derman, kosmetika, gündelik zerur zatlar, plastik çüýşeler, aýna çüýşeler, deprekler we himiýa zawodlaryndaky beýleki önümler.

Aýratyn önümler: çörek, pyşdyl gabygynyň gapagy, doňdurma örtügi, batareýa, tekiz çüýşe şampuny, tekiz çüýşe duş jeli, CD gutusy, CD halta, kwadrat guty pagta çeňňegi, ýeňil, düzediş suwuklygy, boýag çelegi, karton we ş.m.

ýokarky bellik enjamy (5)

Esasy tehniki parametrler

Maşynyň ululygy L2000xW550xH1600mm
Çykyş tizligi 60-350PCS / min (materiallara we belliklere bagly)
Boý belliginiň obýekti 30-210mm
Galyň bellik obýekti 20- 120mm
Bellik beýikligi 15- 200
Etiketkanyň uzynlygy 25- 300
Belginiň takyklygyny goýýar ± 1mm
Içine aýlaň 76mm
Diametriň daşyndan aýlaň 300mm
Elektrik üpjünçiligi 220V50 / 60HZ 1 .5KW
Agram 180 kg

Aýratynlyklary

Machine Tutuş maşyn S304 poslamaýan polatdan we anodlaşdyrylan ýokary derejeli alýumin garyndysyndan ýasaldy.

● Etiketleme kellesi ösen basgançakly hereketlendiriji bilen dolandyrylýar.

● electrichli elektrik gözleri Japanaponiýada ýa-da Günbatar Germaniýada öndürilen ýokary derejeli elektrik gözleridir.

● PLC adam-maşyn interfeýs dolandyryşy bilen hyzmatdaşlyk edýär.

● Etiketleme ýagdaýy öň we arka, beýiklik we beýiklik bilen sazlanyp bilner.

Applic Ulanylýan kagyz rulonlarynyň içki diametri Φ76mm, daşky diametri Φ360mm ýa-da ondanam pes.

Ve Konweýer kemeriniň ini: 137mm (giňeldilen ululyk müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner).

Lab Ulanylýan bellik aýratynlyklary: aşaky kagyz ini 20-130mm (giňeldilen ululyk müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner).

● Etiketkanyň takyklygy ± 1mm ​​(bellik bilen obýektiň arasyndaky ýalňyşlykdan başga).

Maşyn jikme-jiklikleri

Regularönekeý operasiýa paneli sazlamak we dolandyrmak üçin ulanylyp bilner

iş maglumatlary, işlemek aňsat we iş ýalňyşlygyny ep-esli azaltmak.

ýokarky bellik enjamy (7)
ýokarky bellik enjamy (4)

Elektrik göz materiallary geçenden soň kesgitläp biler. Material tapylmasa işlemez. Bu materiallaryň ýitmeginiň we ýazgylaryň ýitirilmeginiň öňüni alar.

Etiketka çyzgysy bellikleriň ýagdaýyny sazlamaga kömek edýär, pyçagy bölýän bellik bolsa bellikleri gowy bölüp bilýär, bularyň hemmesi işiň hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

ýokarky bellik enjamy (1)
ýokarky bellik enjamy (3)

Bu iki aýlaw düwmesi, keseligine bellikleriň ýagdaýyny sazlamak üçin ulanylýar.

Konweýer materiallary geçirmek üçin ulanylýar. Iş tizligi sazlanýar, operator tizligi zerurlyklaryna görä sazlap bilýär. Iýmitlendiriji girişiň giňligi material boýunça sazlanyp bilner.

ýokarky bellik enjamy (8)
ýokarky bellik enjamy (9)

Güýçli hereketlendiriji enjamy durnukly we pes ses bilen işleýär. Uzak iş wagtyny üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň